You are here

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

DEVOLOPING OF ATTITUDE SCALE OF PHYSICAL EDUCATION LESSON FOR SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to develop a reliable and valid new attitude scale in order to assess the attitudes of the secondary education students towards the physical education lesson. The Physical Education Attitude Scale was developed by applying to 600 students. The scale consists of 11 negative items and 24 positive items, in all 35 items. The scale has one dimension, one factor explaining the variance 36,19% and the first core value is 12,67. The reliability coefficient is 0,80 and between the front tests and the end tests applied to 50 secondary education students in each 45 day time and the consistency coefficient is 0,94 (Cronbach Alfa). It is indicated to provide validity and reliability of the attitude scale towards the physical education lesson prepared for secondary education students in this results.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarını tespit etmek için geçerli ve güvenilir yeni bir tutum ölçeği geliştirmektir. Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği, 600 öğrenciye uygulanarak geliştirilmiştir. Ölçek, 11 maddesi olumsuz ve 24 maddesi olumlu olmak üzere toplam 35 maddeden meydana gelmiştir. Ölçek tek boyutlu olup, tek faktörün açıkladığı varyans %36,19 ve birinci öz değeri 12,67’dir. 45 gün ara ile 50 ortaöğretim öğrencisine uygulanması sonucu elde edilen test tekrar test yöntemine göre güvenirlilik katsayısı 0,80 olarak ve tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) 0,94 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmış beden eğitimi dersi tutum ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği sağlamış olduğunu göstermektedir.
138-151

REFERENCES

References: 

Allen, D.E., Guy, R. F. and Edgley, C.K. (1980). Social Psychology as Social Process. California: Wadswort Publishing Company.
ALPAR, R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
ALTUNIŞIK, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. (Dördüncü Baskı). İstanbul: Sakarya Kitabevi.
BALCI, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. (Beşinci.Baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
BAYRAM, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitapevi.
BİNDAK, R. (2005). Tutum Ölçeklerine Madde Seçmede Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, (10), 17-26.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (Dördüncü Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
ÇELİK, D. (2000). Okullarda Ölçme Değerlendirme Nasıl Olmalı? İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
ÇETİN, Ş. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
DEMİRHAN, G. ve Altay, F. (2001). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitim ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği II. Spor Bilimleri Dergisi, 12, (2), 9-20.
ERDEN, D. (1997). Örtük Özellikler ve Klasik Test Teorisi Yaklaşımına Dayalı Olarak Geliştirilen Likert Tipi Tutum Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
FENERCİOĞLU, E. (2003). Likert Tipi Ölçeklere Madde Seçmede Kullanılan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği İle Çok Serili Koreasyon Tekniğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
FRANZOI, S.L. (2003). Social Psychology. (Third Edition). Boston: Mc. Graw Hill.
GÖKÇE, B. (1999). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. (Üçüncü Baskı). Ankara: Savaş Yayınevi.
HILGARD, Ernest R., Atkinson, R.C. and Atkinson, R. L. (1971). Introduction to Psyochology. (Fifth Edition). New York: Harcourt Broce Jovanovich
KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2005). Yeni İnsan ve İnsanlar. (Onuncu Basım). İstanbul: Evrim Yayınevi.
KARASAR, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (Sekizinci Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KEATING, X. D. and Silverman, S. (2004). Physical Education Teacher Attitudes Toward Fitness Test Scale: Development and Validation. Journal of Teaching in Physical Education, 23, 143-161.
KOÇYİĞİT, E. (2002a). Aynı Tutumu Ölçmeye Yönelik Olarak Hazırlanmış Likert Tipi Ölçekle İki Farklı Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KOÇYİĞİT, B. K. (2002b). Likert Tipi Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesinde Kullanılan Bazı Tekniklerin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KRECH, David ve Crutchfield, R. S. (1980). Sosyal Psikoloji. (Çev. Erol Güngör). (Üçüncü Baskı). İstanbul: Ötüken Yayın.
MORGAN, C. T. (2000). Psikolojiye Giriş. (Çev. Hüsnü Arıcı ve Orhan Aydın). (Ondördüncü Baskı). Ankara: Meteksan AŞ.
NARTGÜN, Z. (2002). Aynı Tutumu Ölçmeye Yönelik Likert Tipi Ölçek İle Metrik Ölçeğin Madde ve Ölçek Özelliklerinin Klasik Test Kuramı ve Örtük Özellikler Kuramına Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
PEHLİVAN, Z. (1997). Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Ön Çalışma Raporu. I. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu. 10- 12 Ekim, Mersin.
ÖZER, D. ve Aktop, A. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Hazırlanmış Bir Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeğinin Adaptasyonu. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 14, (2), 67-82.
SAKALLI, N. (2001). Sosyal Etkiler. Ankara: İmge Kitabevi.
SILVERMAN, S. and Scrabis, K.A. (2004). A Review of Research on Instructional Theory in Physical Education 2002-2003. International Journal of Physical Education, 41, (1), 4-12.
148
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 2009
SUBRAMANIAM, P.R. and Silverman, S. (2000). Validation of Scores From an Insturment Assessing Student Attitude Toward Physical Education. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 4, (1), 29-43.
TAVŞANCIL, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TEKASLAN, E., Baysal, C., Şencan, H. ve Kılınç, T. (1989). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Filiz Kitabevi.
TEKİN, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (Onyedinci Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
TEZBAŞARAN, A. (1997). Likert Tipi Tutum Geliştirme Kılavuzu. (İkici Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
VAROLAN, İ. (2000). Tutum Değiştirme Yöntemleri ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitiüsü.
YILDIZ, Y. (1998). Aynı Tutumu Ölçmeye Yönelik Likert Tipi Ölçek İle Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
YILMAZ, H. (1998). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (Üçüncü Baskı). Konya: Mikro Basım Yayım Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com