You are here

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN SPORCU ÖĞRENCİLERİN SPOR YAPMALARINDA OKUL VE AİLE FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ (SAKARYA İL ÖRNEĞİ)

THE EFFECTS OF SCHOOL AND FAMİLY FACTORS ON SPORTS ACTİVİTİES FOR SPORTS STUDENTS İN PRİMARY SCHOOLS: A CASE STUDY OF SAKARYA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sports which starts from childhood has got a big importance for the adults who will have responsibility in the society to gain good habits and establish healthy relations both between individuals and societies. Guiding students for sports activities at childhood is effective to help them gain good habits. It is a must to make a vast research in the field of sport to raise sport and athlete to the place they deserve in society. To enable an athlete to be successful, the factors affecting him/her in negative ways should be eliminated. Either affecting child’s sports and personality development negatively during basic education period or even not affecting them determines his/her success borders in the future. From the sociological perspective, first family then school is important institutions to provide sports success. The aim of this research is to present the effect of school and family on sporting activities for sport students in primary schools. In this study a descriptive survey model is applied to detect the present situation. A poll has been carried out for the purpose of getting datum Girl – Boy athlete students who still do different sports activities in their elementary education (4th, 5th, 6th, 7th, 8th grades) constitute the group of research. Five hundred students participated in the survey answering the poll which has got 20 questions. Descrpitive statistics of the research, frequencies and percentiles, have been calculated by using SPSS 15.0 (Statistical Packet for the Social Science). According to the results of the present study, it has been determined that the level of parents’ education and family income, the existence of a sportsman in family and attitude of the family towards sport affect child's doing sports; especially family's interest in sports affects positively students' sports activities. In addition to these, physical education activities in elementary education, application of these activities, sports environment of students and interest level to the athlete students give a direction to their sport interest. The lack of sports equipments and inefficiency of sports facilities at primary schools discourages students from sports whereas the positive attitude of the school towards sports raises their interest in sport.
Abstract (Original Language): 
Toplumda sorumluluk yüklenecek yetişkinlerin iyi alışkanlıklar edinmesinde, bireyler arası ve toplumlar arası sağlıklı ilişkiler kurulmasında çocukluk döneminde başlayan sporun büyük önemi vardır. Çocukların ilkokuldan itibaren sportif faaliyetlere yönlendirilmesi onlara iyi alışkanlıklar kazandırılmasında etkilidir. Sporun ve sporcunun toplumda hak ettiği konuma ulaşması için öncelikle spor olgusu içinde geniş bir araştırma yapılmalıdır. Sporcunun başarıya ulaşması için sporcuyu olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenerek ortadan kaldırılması gerekir. Temel eğitim döneminde çocuğun sportif ve kişilik gelişimine olumsuz etkide bulunmak veya hiç etkide bulunmamak onun gelecekteki başarısının sınırlarını belirlemektedir. Sosyolojik açıdan bakıldığında spor başarısının sağlanmasında önemli kurumlar aile ve sonrasında okuldur. Bu araştırmanın amacı, İlköğretim okullarında okuyan sporcu öğrencilerin spor yapmalarında okul ve ailenin etkisini ortaya koymaktır Araştırmada mevcut durumu ortaya çıkartmayı amaçlayan betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Verilere anket uygulamasıyla ulaşılmıştır. Bu araştırmanın evrenini farklı spor dallarıyla uğraşan ilköğretim (4. 5. 6. 7. ve 8. Sınıf) kademesindeki sporcu öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini elde etmek amacıyla bir anket uygulanmıştır. 20 sorudan oluşan anketi 500 öğrenci cevaplandırmıştır. SPSS 15.0 programı kullanılarak çalışmanın betimsel istatistikleri olan frekanslar ve yüzdeler hesaplanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda; ailenin eğitim ve gelir düzeyinin, ailede sporcu olma durumunun, çocuğun spor yapması üzerinde etkili olduğu, özellikle ailenin spora ilgisinin çocuğun spor yapmasına karsı tutumunu olumlu etkilediği belirlenmiştir. İlköğretim okullarındaki spor malzeme ve tesis yetersizliğinin öğrenciyi spordan uzaklaştırdığı, okulun spora karşı olumlu tutumunun öğrencinin spora karsı ilgisini arttırdığı tespit edilmiştir.
49-58

REFERENCES

References: 

ALTUNIŞIK, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım. (2004), Soysal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri,Spss Uygulamalı, Sakarya Kitabevi,s.115, Sakarya.
ERDEMLİ A. (1991). Türk-Alman Kültür Diyalogunda Spor Ahlakı ve Spor Felsefesine Yeni Yaklaşımlar, Meya Matbaacılık ve Yayımcılık, s.50,İstanbul.
HERGÜNER, Gülten. (1991), Çocuğun Spora Yönelmesinde Ailenin Rolü Ve Önemi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 6,s,91 Samsun.
HERGÜNER, Gülten (1992), Eğitim – Spor İlişkisi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık, Sayı 7, S.61, Samsun.
HERGÜNER, Gülten. (2001). Farklı Liselerdeki Sporcu Öğrencilerin Problem Ve Beklentilerinin Belirlenmesi Ankara İl Örneği, Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, s.92, Ankara.
KARASÜLEYMANOĞLU, Aydın (1995). Yeni Boyutlarıyla Spor, Ozan Dağıtım, .s.50,Ankara.
KILCIGİL, Ertan (1998). Sosyal Çevre- Spor İlişkileri, Bağırgan Yayınevi , s.57,Ankara.
KILIÇ, Memduh. (2006). Okul Takımlarında Yer Alan Sporcu Öğrencilerin Kulüp Bazında Spor Yapma Oranları Ve Bunu Etkileyen Faktörler Van İli Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
MCPHERSON, B. D., J. E. Curtis, J. W. Loy. (1986) The Socıal Sıgnıficance of Sport, Human Kınetics Publısher, s.40-49,Champaign.
ÖZŞAKER M., A. Orhun. (2005). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersinin Amaç Ve İçeriğine İlişkin Sorunlar, Editör: O. Gültekin, 4. Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Burfaş Ofset Tesisleri, Bursa.
SERARSLÂN, Zahit, AKKAYA L. (2000). Kocaeli' de Ortaöğretim Gençliğinin Sportif Tercihlerini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler; 3.Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com