You are here

ÖRGÜTLERDE İŞ ET iĞİNİN YERLEŞTİRİLMESİNDE "DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK TARZI"NIN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE EFFECTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN THE ESTABLISHMENT OF BUSINESS ETHICS IN ORGANIZATIONS

Journal Name:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Transformational leadership, as a leadership style, has started to take place in the management and organization literature more frequently. On the other hand, we meet the concept of business ethics in the organizational applications as one needed furthermore day by day. When the concepts of business ethics, leadership and transformational leadership have been evaluated together, it can be seen that there is a close relationship among them. Especially in organizations during the establishment of business ethics, it can highly be taken the advantages of the transformational leadership as a contemporary style of leadership. In this study, starting with the concept of leadership, transformational leadership and business ethics, it has been evaluated how to be able to realize the mentioned above.
Abstract (Original Language): 
Bir liderlik tarzı olarak dönüşümcü liderlik, yönetim ve örgüt yazınında giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Öte yandan iş etiği de, örgütsel uygulamalarda her geçen gün kendisine daha fazla gereksinim duyulan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İş etiği, liderlik ve dönüşümcü liderlik kavramları bir arada değerlendirildiğinde, aralarında yakın bir ilişki olduğu görülebilir. Özellikle örgütlerde iş etiğinin yerleştirilmesinde, çağdaş bir liderlik tarzı olan dönüşümcü liderlikten önemli ölçüde yararlanılabilir. Bu çalışmada, liderlik, dönüşümcü liderlik ve iş etiği kavramlarından hareketle, söz konusu etkileşimin nasıl gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir.