You are here

Azad iqtisadi zonalarda vergi stimullaşdırılması

Tax incentives in free economic zones

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose -Studying and generalization of the best practices of creation and func-tioning of free economic zones, in particular in the field of tax incentives, and pos-sibilities of its application in the conditions of Azerbaijan. Methodology -A system approach, the comparative analysis, generalization, se-lective supervision, classification. Findings- Ordering of foreign experience of tax incentives in free economic zones and its use in domestic practice for free economic zones effective model cre-ation. Limitations- Lack of free economic zones in Azerbaijan and deficiency of infor-mation on prospects of their creation. Practical importance- Use of the mechanism of tax incentives in free economic zones in process of their creation in Azerbaijan. Originality- Studied problem has perspective value for formation of the effective mechanism of tax incentives in free economic zones in the course of their creation and functioning in the Azerbaijani Republic.
Abstract (Original Language): 
Tədqiqatın məqsədi - vergi stimullaşdırılması sahəsində azad iqtisadi zonaların yaradılması, fəaliyyətində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi və bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi. Tədqiqatın metodologiyası- sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə, nisbi müşahidə, təsnifat. Tədqiqatın nəticələri- azad iqtisadi zonalarda vergi stimullaşdırılması üzrə xarici təcrübənin sistemləşdirilməsi və səmərəli modelin yaradılmasından ötrü milli təcrübədə istifadə imkanları. Təqdiqatın məhdudiyyətləri - Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların mövcud ol-maması və onların yaradılması perspektivləri üzrə informasiyanın qıtlığı. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti- Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların yaradılması prosesində burada vergi stimullaşdırılması mexanizminin tətbiqi. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi- Azərbaycan Respublikasında azad iqtisadi zonaların yaradılması və fəaliyyəti prosesində effektiv vergi stimullaşdırılması mexa-nizminin formalaşmasında tədqiq olunan mövzu perspektiv əhəmiyyətə malikdir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

1. Алиев Ш. Специальные экономические зоны: приоритетные проблемы
использования в условиях глобализации. Баку: “Элм”, 2010, 232 с.
2. Черешнев С. Премьер строит “европейский фасад”. M.: Известия, 18
апреля 2005 г.
3. Шишкунова Е. Правительство закрыло список “зон”. M.: Известия, 7 но-ября 2005 г.
4. Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmil-ləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında. Azərbaycan Respublikası Preziden-tinin Fərmanı (28 dekabr 2006-cı il).
5. Azərbaycan Respublikasında xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (6 mart 2007-ci il).
6. Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 aprel
2009-cu il.
7. Əliyev Ş. Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili problemləri və inkişaf perspektivləri
(monoqrafiya), Bakı: “Elm”, 2008. 254 s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com