You are here

İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi Azərbaycan Respublikası iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi amili kimi

Increase of competitiveness of economy as the factor of maintenance of economic safety of the Azerbaijan Republic

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose - learning of questions of growth of competitiveness of economy of the Azerbaijan Republic and promotion of appropriate sentences on support of economic safety of the country. Design/methodology - the systems concept, the comparative analysis. Findings - theoretical and practical researches of questions of growth of competitiveness of national economy as factor of support of economic safety of the Azerbaijan Republic in the conditions of global calls are conducted. Research limitations/implications - it is necessary to envelop research more widely Practical implications - the received results can be used for preparation of a scientific substantiation of questions internal and foreign policy of the country of starting with national interests of support of economic safety. Originality/value - application of new scientific substantiations of support of economic interests and economic safety of the state for the purpose of integration into world economic system
Abstract (Original Language): 
Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycan Respublikası iqtisadi təhlükəsizliyinin qlobal çağırışlar şəraitində təmin edilməsinin amillərindən biri kimi milli rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin zəruriliyinin göstərilməsidir. Tədqiqatın metodologiyası - sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil. Tədqiqatın nəticələri - iqtisadi təhlükəsizliyinin qloballaşma şəraitində təmin edilməsinin nəzəri və praktiki problemləri araşdırılmışdır. Tədqiqatın məhdudiyyətləri - bu sahədə elmi araşdırılmaların məhdud olması xarici təcrübənin öyrənilməsini və geniş tədqiqini tələb edilir. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - ölkənin milli maraqlarından irəli gələn rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış xəttinin işlənilib hazırlanmasının təmin edilməsi. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - dövlətin iqtisadi maraqlarının və iqtisadi təhlükəsizliyinin qloballaşma şəraitində təmin edilməsi məqsədilə rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin elmi əsaslandırmaların tətqiqi.

REFERENCES

References: 

1. www.weforum.org/WEF/The Global Competitiveness Report 2011-2012 (Dünya İqtisadi
Forumunun saytı).
2. www.weforum.org/WEF/The Global Competitiveness Report 2010-2011/ Global Risk
Report 2011 (Dünya İqtisadi Forumunun saytı).
3. www.weforum.org/WEF/The Global Competitiveness Report 2009-2010 Global Risk
Report 2010 (Dünya İqtisadi Forumunun saytı).
4. www.weforum.org/WEF/The Global Competitiveness Report 2001-2002/ M.Porter
Competitiveness and Stages of Economic Development (Dünya İqtisadi Forumunun
saytı).
5. www.doingbusiness.org/World Bank/World Development Report 2001 (Dünya Bankının
saytı).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com