You are here

PROF. OGTAY ABBASQULİYEVİN ÇALIŞMA TECRÜBESİNDEN PİYANO SINIFINDA MÜZİKAL ESERLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Workings on Musical Pieces in the Piano Class Experience of Prof. Dr. Ogtay ABBASQULİYEV

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, Prof. Dr. Based on the experience Ogtay Abbasquliyev, mentioned the study of musical works in the piano class, benefiting from its fifty years of experience in training examine individual piano students should use the methods of raising teachers were transferred in three phases and how they should implement them as pedagogical
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Prof. Dr. Ogtay ABBASQULİYEV’in tecrübelerine dayanarak, piyano sınıfında müzikal eserler üzerinde yapılan çalışmalardan bahsedilmiş, onun elli yıllık eğitim tecrübesinden yararlanılarak bireysel piyano öğrencisi yetiştirirken eğitimcinin kullanması gereken metotlar üç etapta incelenmiş ve bunların pedagojik olarak nasıl uygulanması gerektiği aktarılmıştır.
47
57

REFERENCES

References: 

D.D. Blagoy “A.B. Goldenveyzerin sınıfında”, - M.: Müzik, 1986.
E.M. Timakin “Piyanocuyu terbiye etmek”, - M.: Sov. Bestecisi, 1984.
İ. Gofman “Piyano icrası”, - M.: Muzgiz, 1961.
K.N. İgumnov “İcra problemleri”. //Sov. sanatı, 1932.
L.A. Barenboym “Müzikte pedagoji ve icra”, - L.: Müzik, 1986.
N. Guliyeva - Makaleler. Materyaller. Düşünceler. “Eğitmen – Fail”, - Bakü,
2010
N. A. Lyubomudrova “Piyanoda çalmak eğitimin metodu”, M.: Müzik, 1986.
Q. Safarova “ O. Abbasquliyev ”, – Bakü, 2005.
Q.M. Sipin “Fortepiyanoda eğitim hakkında”, - M.: Prosvyaşenie, 1984.
Q.Q. Neygauz “Fortepiyano çalma sanatından”: eğitmenin notları, - M.: XXI yüz.
Klasiği, 1999.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com