You are here

KOMP LİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT RESTORASYONU: OLGU RAPORU VE 18 AYLIK TAKİP

COMPOSITE RESTORATION SUPPORTED WITH GLASS FIBER POST IN CASE COMPLICATED CROWN FRACTURE: REPORT OF A CASE AND 18 MONTH FOLLOW UP

Journal Name:

Publication Year:

Key Words:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Traumatic anterior tooth fracture is a common type of dental injury, and its treatment is an important issue in dentistry. The patients, who are exposed to trauma, are not only physically, but also psychologically affected. Dental trauma is also a source of distress for the parents of those children. A fractured permanent tooth may induce some functional disturbances and in patients especially in younger persons, it seems to be a major problem comprising esthetic appearance. A new-developed bondable reinforcement fiber has been reported to be an alternative to conventional post materials because of its esthetic quality, flexibility and rebuilding properties. In this case report a treatment approach for complicated crown fracture caused by trauma has been presented. The fiber-resin composite post-core and direct composite resin restorations may be a cost effective treatment alternative to restore the esthetics of teeth and may prove particularly useful in growing patients before more definitive restorations can be considered.
Abstract (Original Language): 
Travmatik anterior diş kırıkları dental yaralanmaların yaygın bir şeklidir ve tedavileri diş hekimliğinde önemli bir yer tutar. Travma nedeniyle hastalar, hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilenirler. Bu durum travma geçiren çocukların ailelerini de kaygılandırmaktadır. Travma nedeniyle etkilenen daimi diş, hasta açısından neden olabileceği fonksiyonel bozukluklarla birlikte özellikle genç hastalarda estetik açıdan da büyük bir problem olarak nitelendirilmektedir. Endodontik tedavili dişlerde estetik, esneklik ve yenilenebilme özelliklerinden dolayı geleneksel post materyallere alternatif olarak yapışabilen güçlendirilmiş fiberler kullanılabilmektedir. Sunulan bu olgu raporunda, travma sonucu gerçekleşmiş bir komplike kuron kırığı olgusunda uygulanan tedavi yaklaşımı bildirilmiştir. Özellikle genç bireylerde radikal tedavi yöntemlerini uygulamadan önce fiber kompozit post-kor ve direk kompozit rezin uygulamaları estetiğin sağlanması için etkili bir alternatif tedavi olabilir.
207-212

REFERENCES

References: 

1. Andreasen JO, Andreasen FM. Crown-root fractures. In: Andreasen JO, Andreasen FM Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to The Teeth. Copenhagen: Munksgaard Publishers 1994; 257-77.
2. Bergman B, Lundquist P, Sjögren U, Sundquist G. Restorative and endodontic results after treatment with cast post cores. J Prosthet Dent 1989; 51: 10¬5.
3. Fokkinga WA, Le Bell AM, Kreulen CM, Lassila LV, Vallittu PK, Creugers NH. Ex vivo fracture resistance of direct resin composite complete
211
Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.
Cilt: 19, Sayı: 3, Yıl: 2009, Sayfa: 207-212
TUĞUT, ÜNAL, KAPDAN, DEMİR, DOĞAN
crowns with and without posts on maxillary premolars. Int Endod J 2005; 38: 230-37.
4.
Dikba
ş İ, Köksal T. Post-kor uygulamalarında başarısızlıklar. Atatürk Ü Dişhek Fak Derg 2005;
15: 41-51.
5.
Aka
n H, Kesim B. Üç farklı post-core sisteminin sıkışma kesme kuvvetlerine dayanımlarının in vitro olarak incelenmesi. CÜ Dişhek Fak Derg 2000;
3(1): 31-7.
5. Trabert KC, Caput AA, Abou-Rass M. Tooth
fractur
e a comparasion of endodontic and restorative treatments. J Endod 1978; 4: 341-45.
7. Fernandes AS, Dessai GS. Factors affecting the fracture resistance of post-core reconstructed teeth: A review. Int J Prosthodont 2001; 14: 355¬53.
8.
Erdemi
r A. Kırılan santral kesici dişin orjinal diş parçası kullanarak restorasyonu: Olgu sunumu. OMÜ Dişhek Fak Derg 2005; 7(1): 41-4.
9.
Öze
l E, Altundal H. Dentoalveolar ve perioral yumuşak doku yaralanmaları. Atatürk Ü Dişhek Fak
Derg 2005; 1: 7-13.
10. Morgano SM, Milot P. Clinical success of cast metal post and cores. J Prosthet Dent 1993; 70: 11-5.
11. Sorensen JA, Martinoff JT. Clinically signigficant factors in dowel design. J Prosthet Dent 1984; 52:
28-35.
12. Mattison GD, Delivanis PD, Thacker RW Jr, Hassell KJ. Effect of post preparation on the apical seal. J Prosthet Dent 1984; 51: 785-9.
13. Sorensen JA, Engelman MJ. Effect of post adaptation on fracture resistance of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent 1990; 54: 419-24.
14.
Özçopu
r B, Arı H. Epiphany obturasyon sistemi ve guta perka ile farklı iki kanal dolgu patı kullanılarak kanal dolgusu yapılan dişlerde kırılma dayanımlarının karşılaştırılması. SÜ Dişhek Fak Derg 2007;
15(2): 1-5.
15.
Akgüngö
r G, Akkayan B. Farklı dentin adezivlerinin fiber postların kök kanalına bağlantı kuvveti üzerine etkisinin incelenmesi. Dişhekimliğinde klinik 2005;
18(2): 41-5.
15. Cormier JC, Burns DR, Moon P. In vitro comparasion of fracture resistance and failure mode of fiber, ceramic and conventional post systems at various stages of restoration. J Prosthodont 2001; 10: 25-35.
17. Monticelli F, Grandini S, Goracci C, Ferrari M. Clinical behaviour of translucent -fiber posts: A 2 year prospective study. Int J Prosthodont 2003;
15, 593-95.
18. Martinez-Insua A, Da Silva L, Rilo B, Santana U. Comparasions of fracture resistance of pulpless teeth restored with a cast post and core or carbon fiber post with a composite core. J Prosthet Dent
1998; 80: 527-32.
19. Erdemir A, Ari H, Güngüneş H, Belli S. Effects of medications for root canal treatment on bonding to root canal dentin. J Endod 2004; 30, 113-15.
20. De Jager N, Pallav P, Feilzer AJ. The apparent increase of the Young'strength modulus in thin cement layers. Dent Mater 2004; 20, 457-52.
21. Drummond JL, Bapna MS. Static and cyclic loading of fiber-reinforced resin. Dent Mater 2003; 19:
225-31.
22.
Buluc
u B, Sevilmiş HH, İnan U. Kompozit rezinlerde farklı yüzey bitirme işlemlerinin su emilimi üzerine etkileri. OMÜ Dişhek Fak Derg 2004; 5(2): 75-9.
23. Kalachandra S, Wilson TW. Water sorption and mechanical properties of light-cured proprietarty composite tooth restorative materials. Biomaterials
1992; 13,105-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com