You are here

EBEVEYNLERİN DENTAL AVULSİYON VE TEDAVİSİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DETERMINATION OF THE PARENTS KNOWLEDGE ABOUT DENTAL AVULSIONS AND ITS TREATMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Dental avussion termination is used to define exfoliation of tooth from socket. Many factors determine the prognosis of an avussed tooth. This study was planned to determine the knowledge of parents about this matter. A poll consists of 11 questions was given to the parents to fill in. 250 parents included in the study. Answers were analyzed statistically and the resutts were found nn percents. It has been found that nn case of an avussed tooth parents generalty had a right approach of treatment procedure but they had got some false and incomplete know/edge.
Abstract (Original Language): 
Dental avulsiyo n terimi travma sonucu dişin soketten çıkmasını tanımlamak için kullanılır. Soketten çıkmış bir dişin tedavi sonucunu çeşitli faktörler etkilemektedir. Bu çalışma ebeveynlere bazı sorular yönelterek onların bu konu hakkında ne kadar bilgiye sahip olduklarını araştırmak amacıyla planlandı. Onbir sorudan oluşan anket formları ebeveynlere dağıtılarak soruları cevaplamaları istendi. Çalışmaya 250 ebeveyn dahil edildi. Bulgular istatistiksel olarak değerlendirilerek sonuçlar % olarak ifade edildi. Ebeveynlerin çocuklarında avulse bir diş ile karşılaştıklarında acil tedavi prosedürü hakkında genellikle doğru yaklaşımlar içerisinde bulundukları ancak bazı eksik ve hatalı bilgilenmelere sahip oldukları görüldü.
19-22

REFERENCES

References: 

1. Donaldson M, Knnrrons M,J. Factor affecting the time of onset of resorption nn avussed and replanted teeth in children. Dental Traumatology 2001117:201-205.
2. Chappuis V, von Arx T. Replantation of 45 avulsed permanent teeth; A 1-year follow-up study. Dental Traumatology2005:21; 289-296.
3. Çagaar E, Tanboga I, Süüsal S. Treatment of avulsed teeth with Emdogain; A case report. Dental Traumatology2005; 21; 51-53.
4. Sheroan MM, Roberts MW. Management of a complex dentoalveolar trauma with multiple avulsions: A case report. Dental Traumatology 2004220:222-225.
5. Schjott M , Andreasen JO. Emdogain does not prevent progressive root resorption after replantation of avulsed teeth : a clinical study. Dental Traumatology2005;21: 46-50.
6.
Tüürker
M, Yüücetaş Ş. Ağız, Diş, Çene hastalıkları ve Cerrahisi. 2. Baskı, Atlas Kitapçılık, Ankara,1999:532-533.
7. Pacheco LF, Flhho PFG, Letra A, Menezes R. Evaluation of the knowledge of the treatment of avulsions in elementary school teachers in Rio de Janeiro, Brazil. Dental Traumatology 2003;19: 76-78.
8.
Tozoğ/u
S, Zorba O, Tozoğ/u ÜÜ, Reimplantation: A case report. Dişhekimi Bilimsel2005; 31-33.
9. Raphael SL, Gregory PJ. Parental awareness of emergency management of avussed teeth nn chlldren. Dental Traumatology 1990; 35(2): 130¬3.
10. Nguyen P-MT, Kenny DJ, Barrett EJ. Socioeconomic burden of permanent incisor replantation on children and parents. Dental Traumatology2004; 20:123-133.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com