You are here

HASTA HAKLARI

PATIENTS' RIGHTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Patients' rights, which is the; foremost human right, is the mosL important topic in the recent studies of medical ethics. To apply these rights to the patients is an ethic responsibility of the health workers. In the present study, the patientsi rights were discussed in the light of the 'Turkish Patients" Rights Statues!, and the importance of the topic was stressed.
Abstract (Original Language): 
En Önemli İJlsan haklarından olan "hasta haklan" , medika] etik konusunda yapılan son çalışmaların en önde gelen konusudur. Bu hatların hastalara uygulanması sağlık çalışanlarının elik görevidir. Sunulan bu çalışmada, ülkemizde yayınlanan "Hasla Haklan Yönetmeliği" ışığında hasta hakları tartışıldı vc tonunun önemi vurgulandı.
FULL TEXT (PDF): 
71-78

REFERENCES

References: 

],
Akdu
r R. Sağlık hizmetleri ve sınırlı kaynakların dağıtımı (Tartışılması gereken sorular), Türkiye Klinikleri Tıbbi Klik 2000; 8(1): 38-45.
2
Akdur R, Çağımızda has ta-s ağlık çalışanları ilişkileri ve hasla hakları. Türkiye Klinikleri Tıbbi Oik 1997: 5(2): 43-49.
3
Avdın E. Etik yönden hastane hizmetleri. Türkiye Klinikleri tıbbi Elik 1999; 7(2): 88-92,
4.
Aydı
n ti. Hekîm-hasta ilişkisinin elik yönü. Türkiye Klinikleri Tıbbi Htik 1998; 6(1): 8-13.
5,
Demırtıaj
ı AL"), Oğuz NY, Elçıoğlu Ö: Doğan II. Klinik cl\k. Nobel Tıp Kilabevi, İstanbul,2001.
6,
Dönme
z L, Cıılbanl AB. Yüce Akın, Taşkın T. Kün'ikçii 6 no' lu .sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 15 yaş üzeri kişilerin bazı hasta hakları™ kullanma diminin ve farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin davranışları konusundaki görüşleri. Türkiye Klinikleri Tıbbı Ktik 2001; 9(1): 42-48.
7,
Giina
y Y, Elçioğlu Ö. Kc>ç S. Hasta vc bekim haklan açısından hasla rızası, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 2000; 8(1); 46-50.
S. Ha temi H. Doğan H. Medikal etik (İlkeler vc
Sorunlar). Yüce Yayım. İstanbul, 2000¬9. Hatun Ş. http;//wwvv .koeaelitabip. org.tr/ hasıa-
haklari.htm
10
Karaksv
a H. Hasta baklan, sağlık çalışanları vc elik. Türkiye Klinikleri Tıbbı Klik 1996; 4(3): ! 14-117.
I 1. Kişioğlu AN, Tüfekçi F, Uşkun bi, Bakır B Bir devici hastanesinde yutan hastaların, bilgilendirilme vc
aydınlatılmış onam durumunun değerlendirilmesi. 1 liıkiye Klinikleri Tıbbi Klik 2001; 9f2>: 98-101.
12.
Oğu
z NY. Hasta haklan alanındaki gelişmeler ve değişen deûerler, '1 "ürkiye Klinikleri Tıbbı Htik 1997; 5(2): 50-55,
13.
Özdcmi
r H, Sal açıtı S. Hrgöncn A. Hasla hakları vonelmeÜŞı ve hasla duyarlılığı. Türkiye Klinikleri Tıbbi Htik 2000^8(1): 32-37.
14.
-Şuytıgi
l FJçioölu Ö. Hasta hakları açısından hekimlik sırrı. Türkiye Klinikleri tıbbi Htik 1997; 5(1): 16-19.
I 5 Toker SO. HIV / AİDS ve insan baklan, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 2001; 9(2): 111-112.
lf>. Yamaç D, Ceyhun B. Kanser hastalarımı doğru bilgi verme. Türkiye Klinikleri Tıbbi Htik 1999; 7(1): 34-40.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com