You are here

TUZLULUĞUN BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF SALINITY ON PLANT GROWTH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Salinity is one of the most important problems of the world lands. That the applications of agricultural and landscape irrigation are carried out in a wrong way is able to lead the problem of salinity particularly on the places where the natural drainage conditions aren't enough.If there is irrigation on a land, it is inevitable to transmit salt by water. Both ground and overground water used in irrigation have dissolved salt on their own. When the water in soil is consumed by evaporation and plant , these salt has been accumulated in the soil. Salt accumulated in soil has spoilt the physical and mechanical features of the soil and has affected the crop development negatively. The decreases observed in the productivity of a crop which has been grown depend not only on the concentration of soil solution but also the soil resistance of the crop.
Abstract (Original Language): 
Tuzluluk dünya topraklarının önemli sorunlarından biridir. Tarımsal ya da peyzaj sulama uygulamalarının yanlış yapılması, özellikle doğal drenaj koşullarının kötü olduğu kurak ve yarı kurak yerlerde tuzluluk sorununun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Sulamanın olduğu her yerde toprağa tuz iletimi de söz konusudur. Sulamada kullanılan yerüstü ve yer altı sularının tamamı da bünyelerinde erimiş olarak tuzları bulundururlar. Topraktaki su buharlaşma ve bitki kullanımıyla tüketildiğinde geride bu tuzlar kalarak birikmektedir. Toprakta biriken tuzlar, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini bozmakta ve bitki gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Yetiştirilen bitkinin veriminde görülecek azalmalar, toprak çözeltisinin konsantrasyonuna bağlı olduğu kadar, bitkinin tuza dayanımı ile de ilgilidir.
118-125

REFERENCES

References: 

Akgül, H., 2002. Tuzluluk. http://www.ebkae.cjb.net Ayyıldız, M., 1990. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
Problemleri. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi
Kültürteknik Bölümü, Ankara Üniv. Ziraat Fak.
Yayınları: 1196, Ders Kitabı: 344, Ankara, 282s. Bayraklı, F., 1998. Toprak Kimyası. O.M.Ü. Ziraat
Fakültesi Ders Kitabı No: 26, 1. Baskı, Samsun,
214s.
Ergene, A., 1982. Toprak Bilgisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:267, Ders Kitapları Serisi No:42, Erzurum.
FAO,
1976
. Water Quality for Agriculture. Irrigation and Drainage Paper, No: 29, Rome.
Grive, C.M., Shannon,M.C. and Dierig. D.A., 1999. Salinity Effects on Growth, Shoot-ion Relations and Seed Production of Lesquerella fendleri. Reprinted from: Perspectives on new crops and
124
E. Ekmekçi, M. Apan, T. Kara
new uses. J. Janick (ed.), ASHS. Press,
Alexandria, VA. Güngör, Y., Artık, N. ve Yurtseven, E., 1993. Sulama
Suyu Tuzluluğunun Soya Kimyasal Bileşimi
Üzerine Etkisi. Doğa Tr. J. of Agricultural and
Forestry, 17:443-449. Güngör, Y. ve Erözel, Z., 1994. Drenaj ve Arazi Islahı.
Ankara Üniv., Ziraat Fak. Yayınları No:1341,
Ders Kitabı:389,
Ankara
, 232s. Kanber, R., Kırda, C. ve Tekinel, O., 1992. Sulama
Suyu Niteliği ve Sulamada Tuzluluk Sorunları.
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:21, Ders
Kitapları Yayın No:6, Adana. Kanber, R., Çullu, M.A., Kendirli, B., Antepli, S. ve
Yılmaz, N., 2005. Sulama, Drenaj ve
Tuzluluk.www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/013ri
zakanber.pdf
Kara, T. ve Apan . M., 2000. Tuzlu Taban Suyunun Sulamalarda Kullanımı İçin Bir Hesaplama Yöntemi. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 15(3):62-67.
Kara, T., 2002. Irrigation Scheduling to Present Soil Salinization from a Shallow Water Table, Acta Horticulture, Number 573, pp. 139-151.
Kotuby, J., Koenig, R. and Kitchen, B., 1997. Salinity and Plant Tolerance. Utah State Üniversity Extension. AG-SO-03., Utah.
Kwiatowsky, J., 1998. Salinity Classification, Mapping and Managment in Alberta.
http://www.agric.gov.ab.ca/sustain/soil/salinity/
Scardaci, S.C., Eke, A.U., Hill, J.E., Shannon, M.C. and Rhoades, J.D., 2002. Water and Soil Salinity Studies on California Rice. U.S. Salinity Lab.,
USDA, 450w. CA, 92507, California. Singer, M.J. and Munns, D. N., 2002. Soils. An
Introduction, 5th. Edition, Prentice Hall, Inc. New Jersey.
Soil Quality Test Kit Quide, 1999. USDA, United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service. http://soils.usda.gov/sqi/files/kitcover.pdf
Sönmez,
B
. ve E. Yurtseven, 1995. Değişik Tuzluluk ve SAR Değerlerine Sahip Suların Toprak Tuzluluğu ve Sodyumluluğu İle Domates Bitkisinin Gelişimine ve Verimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi. Köy Hizmetleri Gn. Md., Toprak ve Gübre Araşt. Enst. Md. Yayınları, 202/R119, Ankara.
Yurtseven,E., Öztürk, A., Kadayıfçı, A. Ve Ayan, B., 1996 Sulama Suyu Tuzluluğunun Biberde (Capsium annuum) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Parametrelerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2): 5-9.
Yurtseven, E. ve Bozkurt, 1997. Sulama Suyu Kalitesi ve Toprak Nem Düzeyinin Marulda Verim ve Kaliteye Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2) 44¬51.
Yurtseven, E., 1999.
Sürdürülebili
r Tarım ve Tuzluluk Etkileşimi. VII. Kültürteknik Kongresi Bildirileri,
11-14 Kasım 1999, Kapadokya, 237-245.
Yurtseven, E. ve Baran, H. Y., 2000. Sulama Suyu Tuzluluğu ve Su Miktarlarının Brokkolide (Brassiva oleracea botrytis) Verim ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi. Turk. J. Agric. For 24(2):185-190, 2000, 185-190.
Yurtseven, E., Parlak, M., Demir, K., Öztürk, A. ve Kütük, C., 1999. Turp (Raphanus, Sativus L.) Bitkisinde Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/mg Oranı Uygulamaları: I. Bazı Verim Parametrelerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi,
5(3): 28-34.
Yurtseven, E., 2000. Patlıcanda (Solunum melongena L.) Su Tüketimine Tuzluluğun Etkisi. TOPRAKSU DERGİSİ, Sayı: 2, Ankara.
Yurtseven, E., Ünlükara, A., Top, A. ve Tek, A., 2001a. Tuzluluğun ve Sulama Aralığının Kolzada (Brassica napus oleifera) Verime ve Gelişmeye Etkisi. 8-11 Kasım I. Ulusal Sulama Kongresi, Bildiriler Kitabı, 215-219., Belek/Antalya.
Yurtseven, E., Öztürk, H. S., Demir, K. ve Kasım, M.U., 2001b. Sulama Suyu Tuzluluğunun Tınlı Toprakta Profil Tuzluluğuna Etkisi. Ankara Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi. 7:3:1-8 .

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com