You are here

BAKTERİ AŞILAMASI İLE BİRLİKTE ÇİNKO VE MOLİBDEN UYGULAMASININ DAMLA-89 NOHUT ÇEŞİDİNİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF BACTERIA INOCULATION, ZINC AND MOLYBDENUM APPLICATION ON SOME QUALITY TRAITS OF DAMLA-89 CHICKPEA CULTIVAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was carried out in Gökhüyük State farm in 1997 and 1998.The effects of bacteria inoculation, zinc and molybdenum were investigated in split-split plot design with 3 replication. In experiments, inoculated and non-inoculated treatments were combined with zinc (0, 0.28 and 0.70 ppm Zn ) and molybdenum ( 0, 0.025 and 0.050 ppm Mo ). Zinc and molybdenum were sprayed to plants when they were 10 to 20 cm height. In the analysis, the years were combined. Zinc and molybdenum have had significant effect on P, Zn, Mn and Fe contents of seeds.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma 1997 ve 1998 yılarında Gökhöyük Tarım İşletmeleri arazisinde yürütülmüştür.Deneme, Damla-89 nohut çeşidinde bakteri aşılaması ile birlikte mikro elementlerden çinko ve molibdenin bazı kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş parseller deneme metoduna göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede aşılı ve aşısız olmak üzere iki aşı faktörü ile birlikte çinko (0 - 0.28 - 0.70 ppm Zn) ve molibdenin (0 - 0.025 - 0.050 ppm Mo) 3 er farklı dozu karşılaştırılmıştır. Çinko ve molibden 10 - 20 cm boyundaki bitkilere yapraktan uygulanmıştır. Yıllar üzerinden yapılan birleştirilmiş varyans analiz sonucunda aşı, çinko ve molibden uygulamasının tanedeki P, Zn, Mn ve Fe seviyelerine etkili olmuştur.
1-10

REFERENCES

References: 

Ağsakallı, A.,1995. Farklı Ekim Sıklığı ve Fosfor Dozlarının Bazı Nohut Genotiplerinde Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri. Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Akay, A., 1997. Kireçli Topraklarda Fosfor ve Çinko Gübrelemesinin Buğday Verim ve Kalitesine Etkisi. Basılmamış Doktora Tezi (Basılmamış), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Akçin, A., 1988. Yemeklik Dane Baklagiller. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 8. Konya.
Anonymous, 1998. Gökhöyük TİM Kayıtları. Aydemir, O.,1985. Bitki Besleme. Atatürk Üniversitesi.
Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Kitabı. Erzurum. Bayraklı, F., 1983. Toprak Verimliliği ve Bitki
Besleme. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders
Notları No:2. Samsun.
Bakteri Aşılaması ile Birlikte Çinko ve Molibden Uygulamasının Damla-89 Nohut Çeşidinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
Çakmak, İ., Torun, B., Erenoğlu, B., Kalaycı, M.,Yılmaz, A., Ekiz, H., Braun, Hans J., 1996. Türkiye'de Toprak ve Bitkilerde Çinko eksikliği ve Bitkilerin Çinko eksikliğine dayanıklılık mekanizmaları. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Ankara. Çakmak, İ., Yılmaz, A., Kalaycı, M., Ekiz, H.,Torun.,B. Erenoğlu., B., Braun, H. J., 1995. Zinc Deficiency as a Critical Nutritional Problem in Wheat Production in Central Anatolia (submitted).
Çavdar, A.O., Arcasoy, A., Cin, S., Babacan, S.,
1983
. Geophagia in Turkey: İron and Zinc deficienc, İron and Zinc Absorrption Studies and Response to Treatment with Zinc in Geophagia Cases;Zinc Deficiency in Human Subjects, Alan R. Liss, New
York, 1983.
Dahiya, B.S., Kapoor, A.C., Solanki, I.S., Waldia, R.S., 1982. Effect of Cultivar and Location on Seed Protein in Chickpea (Cicer arietinum L.). Exp. Agric. 18:289 - 292.
Eser, D., Geçit, H.H., Emekliler, Y., Kavuncu,O., 1989. Nohut Gen Materyalinin Zenginleştirilmesi Ve Değerlendirilmesi, Doğa Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi, Cilt:13, Sayı:2.
Eyüpoğlu,
F.
, Kurucu, N., Talaz, S. ve Canısağ, Ü. 1994. Türkiye topraklarında bitki tarafından alınabilir mikro besin maddelerinin durumu. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü 1992-1993 Yıllık Raporu. Rapor No 118, Ankara.
Kahraman, A., 1993. Samsun Ekolojik Şartlarında Nohutta Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Tespiti ve Verime Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
Lindsay, W.L., Norwell, W.A., 1977 Development of DTPA Soil Test for Zinc, Iron, Manganaze and
Copper Soil Sci: Soc. Am. J. 42:421-428.
Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Secon Edition. Academic Press Limited, 24-28. Oval Road, Londan, NW1 7DX
Moraghan, J.T.1984. Differential responses of five species to phosphorus and zinc fertilizers. Com. Soil Sci. Plant Anal. 15: 437-447.
Pekşen,
E.
, 1992. Samsun Ekolojik Şartlarında Üç Farklı Rhizobium Suşu İle Aşılamanın ILC 482 Nohut Çeşitinin Tane Verimi ve Tanenin Protein Oranına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
Riley, M.M., Gartrell, J.W., Brennan,R.F., Hamblin, J.,
and Coates, P. 1992. Zinc Deficiency in Wheat and Lupins in Western Australia is Afected by The Sourc of Phosphate Fertilizer. Australian Jour. of Exp. Agric., 1992,32: 455-463. Sachdev, P., Dev, D.L., Rastogi, D.K., 1988. Effect of Varying Levels of Zinc and Manganese on .Dry Matter Yield and Mineral Composition of Wheat Plant at Maturity. J. Nuclear Agric. Biol., 17: 137
- 143,
İndia.
Sandhu, S.S., Keim, W.F., Hodges, H.F., Nyequist,
W.E., 1974. İnheritance of Protein and Sulphur Content in Seed of Chickpea. Crop Science. 14:
649 - 652.
Saxena, A.K., Rewari, R.B., 1990. influence of Phosphate and Zinc on Growth, Nodulation and Mineral Composition of Chickpea (Cicer arietinum L.) Under Salt Stress. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 7:2, 202-205,
CAB Abstracts 1992.
Sepetoğlu,
H.
, 1987. Yemeklik Tane Baklagiller. Ege üniv. Ziraat Fak. Teksir No:37-1, Bornova- İzmir.
Singh, K.B., Williams, P.C., Nakkoul, H., 1986.
İnfluence
o
f the Winter Planting on Yield and Some Quality Parameters of Kabuli - Type Chickpeas. Field Crops Res.
Singh, T., Tiwari, K.N., 1992. Effect of Zinc
Application on Yield and Nutrient Content in Chickpea (Cicer arietinum L.). Madras Agricultural Journal, 79:2, 87-91, CAB Abstracts 1993, 7-95.
Şakar, D., 1976. Ülkesel Tane Baklagil Araştırmaları Projesi. Yemeklik Tane Baklagiller Islahı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırma Genel Müd. O.R.Z.A. Enstitüsü Müd. Yay. Ankara.
Şehirali, S., 1988. Yemeklik Dane Baklagiler. A.Ü.Z.F. Yay. :1089. Ders Kitabı :314. Ankara.
Taban, S., Turan, C., 1987.Değişik Miktarlardaki Demir ve Çinkonun Mısır Bitkisinin gelişmesi ve Mineral Madde Kapsamı Üzerine Etkileri. Doğa T.V. Tarım ve Ormacılık Dergisi. 11,2, 1987.
Takkar, P.N. ve Walker, C.D. 1993. The distribution
and correction of zinc deficiency. Pp 151-166. İn A.D. Robson (Ed), Zinc in Soils and Plants Publishers, Dordrecht, The Netherlands. Yalçın, R., Usta, S., 1990. Çinko Uygulamasının Mısır Bitkisinin Gelişmesi İle Çinko,Demir, Mangan Ve Bakır Kapsamları Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt:41 Sayı:
1-2,225-233.Ankara.
10

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com