You are here

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPROACH IN BANK PERFORMANCE EVALUATION: AN APPLICATION IN THE COMMERCIAL BANKS AND PARTICIPATION BANKS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, by using financial ratios of the private sector commercial banks and participation banks from financial statements for 2005 December to 2007 December, a profitability analysis, which aims to measure these banks’ financial performance is made. Firstly, financial ratios are selected, after coefficients are calculated by using Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP is run for each bank and bank performances are obtained. According to the result of the study, Akbank among commercial banks and Bank Asya among participation banks had best financial performance. AHP is introduced as a decision making tool for the evaluation of investment alternatives in the banking sector.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, özel kesim ticari bankalar ile katılım bankalarının 2005:12–2007:12 dönemi mali tablolarından elde edilen finansal oranları kullanılarak, finansal performanslarının değerlendirilmesine yönelik bir karlılık analizi yapılmıştır. Bu amaçla ilk olarak finansal oranlar seçilmiş, daha sonra Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile modelin katsayıları belirlenmiştir. AHS her bir banka için ayrı ayrı çalıştırılmış ve her bir bankanın performansı hesaplanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında, söz konusu dönemde ticari bankalar içerisinde Akbank, katılım bankaları içerisinde Bank Asya en iyi finansal performansı göstermiştir. Sonuçta, bankacılık sektörüne yatırım kararlarının verilmesinde AHS’nin kullanımı bir karar mekanizması olarak düşünülmüştür.
75-92