You are here

İŞLETMELERİN GLOBAL REKABET ORTAMINDA REKABET GÜÇLERİNİ ARTTIRICI BİR YAKLAŞIM: “OUTSOURCİNG”

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In an economic structure where the fixed costs should change to variable costs, in a period when Work Security Law is about to be put into action, the first thing that comes to mind is that successful applications be detected through comparative method, for the sake of "productivity", that is in order to "create internal resources", "using external resources" will be the most important decision. In this regard, "outsourcing" is to have the experts and/or units do the activities that are not the main function of the businesses through agreements in a cheaper and faster way.
Abstract (Original Language): 
Artık sabit giderlerin değişken giderlere dönüştürülmesinin gerekli olduğu ekonomik yapıda, İş Güvence Yasası’nın uygulamaya konulacağı bir dönemde ilk akla gelen, başarılı uygulamaları kıyaslama yolu ile tespit ederek “verimlilik” için yani “iç kaynak yaratmak” amacı ile “dış kaynak kullanımı” en önemli karar olacaktır. Bu bağlamda outsourcing, işletmelerin asıl işlevi olmayan aktivitelerini sözleşmeler ile işin ehli uzmanlara ve/veya birimlere daha hızlı, daha iyi ve daha ucuza yaptırma işlevidir.
1-9

REFERENCES

References: 

AKDEMİR Ali(1990), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ar-Ge Olanakları”,
Anadolu Üniv. İkt. ve İdari Bil. Fak. Derg. Cilt VIII, s.215-227.
AKDEMİR Ali(1992), “İşletmelerin Sinerjik Yönetimi” Kütahya İkt. ve İdari Bil. Fak.
Yıllığı, s.99-108.
DEMİREL Gülşen(1996), “İş Dünyasında Outsourcing Devrimi”, Capital,
DULUPÇU M.Ali(2001), küresel Rekabet Gücü, Nobel Yayın dağıtım, Ankara.
EREN Erol(1997), İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Der
Yayınları, İstanbul.
AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694 – 528X Sayı: 5 Ocak – 2005
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi – Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Celalabat – KIRGIZİSTAN
9
HAMAMCIOĞLU Eşref(2003), “out-sourcing:in”, Anahtar, s.2
KELLY Kevin(1997), “İş Dünyasının Yeni Biyolojisi”, Geleceği Yeniden Düşünmek,
Derleyen GİBSON Rowan, (Çev. Sinem Gül), Sabah Yayınları, İstanbul.
KOÇEL Tamer(1995), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.
KOTTER John(1997), “Kültürler ve Koalisyonlar”, Geleceği Yeniden Düşünmek,
Derleyen GİBSON Rowan, (Çev. Sinem Gül), Sabah Yayınları, İstanbul.
ÖZTÜRK Azim ve KONURALP Sezgili(2002), “Dış Kaynaklardan Yararlanmanın
Yeni Bir Rekabet Stratejisi Olarak Kullanılması ve Uygulama Süreci”, Uludağ Üniv. İkt. Ve
İdari Bililer Fak. Derg. Cilt XXI Sayı2, s.127-142.
PFEFFER Jeffray(1995), Rekabette Üstünlüğün Sırrı : İNSAN, (Çev. Sinem Gül),
Sabah Yayınları, İstanbul.
PORTER Michael(1997), “Yarının Avantajlarını Yaratmak”, Geleceği Yeniden
Düşünmek, Derleyen GİBSON Rowan, (Çev. Sinem Gül), Sabah Yayınları, İstanbul.
PRAHALAD CK(1997), “Büyüme Stratejileri”, Geleceği Yeniden Düşünmek,
Derleyen GİBSON Rowan, (Çev. Sinem Gül), Sabah Yayınları, İstanbul.
THUROW Lester(1997), “Kapitalizmin Yapısını Değiştirmek”, Geleceği Yeniden
Düşünmek, Derleyen GİBSON Rowan, (Çev. Sinem Gül), Sabah Yayınları, İstanbul.
www.ozyazılim.com.tr
www.crmpro.com.tr
www.hititcs.com.tr
www.milliyet.com.tr./ozel/bisim2000
www.oguzgel.com.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com