You are here

AR-GE FAALİYETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF R & D ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Information is one of the most important powers to be one step ahead and to take advantage of today's global competitive environment. Businesses, communities and countries that produce information and convert it to value-added, are able to gain a competitive advantage. The development of a country is closely related to the importance given to science and technology. At this point, research and development (R & D) come into prominence. R&D defined by the OECD as "the creative work carried out systematically in order to increase knowledge structures, and use this knowledge to create new applications”, is essential for growth and development. The quality and the quantity of human resources is of great importance in R&D investments and the creation of value added information. Human resources are the most important elements of R&D activities for their key role as a information manufacturer in use of information and convert it to economic value. The purpose of this article is to reveal the role and importance of the human factors which has an important role in the competitiveness of enterprises in R&D activities, in today's harsh and cruel competitive environment.
Abstract (Original Language): 
Bilgi, günümüz küresel rekabet ortamında bir adım önde olmak ve avantaj saglamak açısından en önemli güçlerden biridir. Bilgiyi üreten ve onu katma degere dönüstürebilen isletmeler, toplumlar ve ülkeler rekabet üstünlügü elde edebilmektedirler. Bir ülke açısından gelismislik, bilim ve teknolojiye verilen önemle yakın iliski içerisindedir. Bu noktada Ar‐Ge büyük bir önem arz etmektedir. OECD tarafından, "bilgi dagarcıgını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalısma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanan Ar-Ge, büyüme ve gelisme için gerekli temel unsurlardan biridir. Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar ile bir katma deger olusturulmasında insan kaynaklarının hem niteligi hem de niceligi büyük önem tasımaktadır. nsan kaynakları hem bilginin üreticisi olmaları hem de bilginin kullanımı ve ekonomik degere dönüsmesinde anahtar rolü üstlenmeleri sebebiyle Ar-Ge faaliyetlerinde en önemli unsurlardandır. Bu makalenin amacı günümüzün sert ve acımasız rekabet ortamı içinde isletmelerin rekabet edebilirliginde önemli yere sahip olan Ar-Ge faaliyetlerinde insan faktörünün rolünü ve önemini açıga çıkartmaktır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akbulak, Y. ve Akbulak, S. (2010) “Türkiye’nin Rekabet Gücü Baglamında Arastırma ve
Gelistirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin Özendirilmesi”, Finans Politik Ekonomik Yorumlar
Dergisi, 47 (544) Haziran, 7-14.
Akgemci, T. (2008), Stratejik Yönetim, Gazi Kitapevi, Ankara.
Altın, O. ve Kaya, A.A.(2009), “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme
Arasındaki Nedensel liskinin Analizi” Ege Akademik Bakıs, 9(1),ss.251-259.
Altuntug, N. (2009), “Rekabet Üstünlügünün Sürdürülmesinde Yeteneklerin Rolü: Yetenek
Yönetimi Yaklasımı”, SDÜ BF Dergisi, c.14, s.13, ss.445-460.
Arslanhan, S. Ve Kurtsal, Y. (2010). “Güney Kore inovasyondaki basarısını nelere borçlu?
Türkiye için çıkarımlar”, TEPAV Politika Notu, Eylül 2010.
Ayhan, A. (2002). Dünden Bugüne Türkiye’de Bilim-Teknoloji ve Gelecegin Teknolojileri,
Beta Basım Yayım Dagıtım A.S. stanbul.
Bakan, . Ve Kurtulgan, .F. (2010). Enerji Sektöründe Stratejik nsan Kaynakları
Oyuncularının Rolü ve Önemi, Eraslan, . H. (Editör). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı
Elde Etmede Enerji Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, URAK Dernegi
Yayınları, stanbul, 1191-1214.
Bayhan, Deniz B. (2004), Teknoloji, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birligi, Ankara.
Bayraç, A. (2008). sletmelerde stratejik nsan Kaynakları Yönetiminde Egitim ve Gelistirme,
Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Bayraktaroglu, S. (2006). nsan Kaynakları Yönetimi, 2.Baskı, Sakarya Yayıncılık,
Adapazarı.
Bayraktaroglu, S. Ve Ersoy, S. (2010).Enerji Sektöründe stratejik nsan Kaynakları Yönetimi
Uygulamaları, Eraslan, . H. (Editör). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji
Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, URAK Dernegi Yayınları, stanbul, 643-661.
Bilim Teknoloji nsan Kaynagı Strateji Belgesi (2010). “2011-2016 Bilim ve Teknoloji nsan
Kaynagı Stratejisi ve Eylem Planı”, TÜBTAK, Aralık 2010, Ankara.
Budak, G. (2008). Yetkinlige Dayalı nsan Kaynakları Yönetimi, Barıs Yayınları, Fakülteler
Kitabevi, zmir.
Can, H. ve Güney, S. (2007), Genel sletme lkeler, Kavramlar, Kurumlar, Arıkan Yayınları,
stanbul.
Chi, H., Lan, C-H., Dorjgotov, B., (2011). “The Influences of Organizational Culture and
Human Resource Development on R&D organizational Effectiveness – the Mediating
Effect of Knowledge Management”, Journal of International Management Studies, Vol.6
No.3.
Çakmak, Ö. (2008), “Egitimin Ekonomiye Ve Kalkınmaya Etkisi”, D.Ü.Ziya Gökalp Egitim
Fakültesi Dergisi 11, 33-41.
Çelme, Burçin ve sevi, Semih A. (2005), “Entellektüel Sermaye le Rekabeti Yakalamak”, I.
ÜNAK Genel Konferansı, 11 Ekim 2002, 19 Mayıs
Üniversitesi,http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak02/u02-0.pdf(15.12.2011).
Ercan, M. (2008). “Dünya ve Türkiye’de Ar-Ge”, Durum Dergisi, Ocak Sayısı
Gök, S. (2006). 21.Yüzyılda nsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayıncılık, stanbul.
Güles, H.K. ve Bülbül, H. (2004), Yenilikçilik: sletmeler çin Stratejik Rekabet Aracı, Nobel
Yayın Dagıtım, Ankara.
http:// www.arge10.com/viewpage.php?page_id=8, “Ar-ge nedir?”, Erisim tarihi:15.12.2011.
http:// www.mess.org.tr/ti.asp?eid=2928&icid=2928, “Ar-Ge Desteklerine Daha Fazla Önem
Verilmeli”, MESS sveren Gazetesi, Erisim tarihi:15.12.2011.
http://www.turktrade.org.tr/tr/magazine/e53636bb-a261-4729-be59 4f6df32577af/ocak-
2008.aspx.
GAD Bülten (2009). “Türkiye’de ve Dünyada Ar-Ge”, Yıl: 7, Sayı:19, Agustos 2009, Plato
Basım, stanbul.
Kaya, M. (2009). “Arastırma ve Gelistirme (Ar&Ge)”, 26. Türkiye-AB stisare Komitesi
Toplantısı, 27 - 28 Nisan 2009, stanbul.
Keçecioglu, T. (2006). Stratejik nsan Kaynakları Yönetimi KY le Rekabetçi Avantaj
Kazanmak, 2.Baskı, Sistem Yayıncılık, stanbul.
Morris, T. (2004). Aristo General Motors’u Yönetseydi s Dünyasında Yeni Bir Ruh, (Çev.)
G.G.Özbilun, Alteo Yayıncılık, stanbul.
Nunes, P.M., Serrasqueiro, Z., Mendes, L. ve Sequeira, T. N. (2010). “Relationship Between
Growth And R&D ntensity n Low-Tech And High Tech Portuguese Service SMES”,
Journal of Service Management, Vol. 21 No. 3, 291-320.
Pfeffer, J. (1995). Rekabette Üstünlügün Sırrı: nsan, Çev., Sinem Gül, 2. Baskı, Sabah
Kitapları, stanbul.
Semiz, S., Okay, S. ve Emirza, E. (2008), “sletmelerde Teknolojik Degisim Ve Bir Alan
Arastırması” Akademik Dizayn, 2(2):61-67.
Seviçin, A. (2006), “Kaynaklara Dayalı Stratejik nsan Kaynakları Yönetimi” ZKÜ Sosyal
Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, ss. 183-197
Simsek, M.S. (2002), sletme Bilimlerine Giris, Günay Ofset, Konya.
Simsek, M.S. ve Öge, H.S. (2007). Stratejik ve Uluslararası Boyutları le nsan Kaynakları
Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
Simsek, S. ve Çelik, A. (2010), Genel sletme, Egitim Akademi Yayınları, Konya.
Taskın, H. ve Adalı, M.R. (2004), Teknolojik Zeka ve Rekabet Stratejileri, Degisim
Yayınları, stanbul.
TOBB (Türkiye Odalar Ve Borsalar Birligi) (2004). Teknoloji Gelistirme ve Yenilik
Destekleri Rehberi, Sayı 3.
Tokmak, . (2008). “Stratejik nsan Kaynakları Yönetiminin sletmelerin Yenilikçilik
Yetenegine Etkisi Ve Elektronik Sanayisine Yönelik Bir Arastırma”, Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora tezi.
Ülgen, Hayri ve Mirze, Kadri S.(2007), sletmelerde Stratejik Yönetim, Arıkan BasımYayım,
stanbul.
Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi (2005). “Egitim Ve nsan Kaynakları Sonuç Raporu
Ve Strateji Belgesi-EK”, TÜBTAK, Ocak 2005, Ankara.
Yanardag, Ö. ve Süslü, B. (2007), “Teknolojik Yeniliklerin Araçları: Türkiye Üzerine Bir
inceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, c.9, s.4, ss. 247-268
Yasar, M. (1999). “sletmelerde 2000’li Yılların En Önemli Rekabet Stratejisi: Yenilikçilik”,
Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, stanbul.
Yeniçeri, Ö. ve nce, M. (2005), Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girisimcilik, IQ Kültür Sanat
Yayıncılık, stanbul.
Yücel, .H., (2006). “Türkiye’de Bilim Teknoloji Politikaları Ve ktisadi Gelismenin Yönü”,
Sosyal Sektörler Ve Koordinasyon Genel Müdürlügü Yayın No. Dpt: 2690,
http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/bilim.pdf.
Zerenler, M,. Türker, N. ve Sahin, E. (2007), “Küresel Teknoloji, Arastırma-Gelistirme (Ar-
Ge) ve Yenilik liskisi”, Selçuk Üniversitesi SBED, sayı 17, ss.653-668.
Zibiao, L., Baomin, H. Ve Meng, X. (2011). “The Relationship of Regional R&D Resources
and Patent Output: A Case Study of Hebei Province”, E -Business and E -Government
(ICEE), International Conference, 6-8 May 2011,1-4.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com