You are here

SALDIRGANLIK, PSİKOLOJİK ŞİDDET VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSION, MOBBING AND EMOTIONAL INTELLIGENCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mobbing, at work, in other words, the emotional / psychological harassment / bullying, at all uncommon in business today, but for various reasons, an issue surfaced. However, recently the interest in academic circles as well as the increase in mobbing events have kept this topic on the agenda, and "at least" allow us to become questionable. There are no studies on the subject in our country but still satisfactory. However, this problem is not only people's physical and mental health, but also at work "team spirit", and also affects the quality of work, and eventually added to each other in this chain of problems in general are known to negatively affect the whole social life. Regard of this frame, aim of our study is pointing out effect of emotional intelligence between sides in occurrence of mobbing behavior which define as a workplace syndrome and indicate that the emotional intelligence dimensions can use as armor in cope with mobbing.
Abstract (Original Language): 
Mobbing, başka bir deyişle işyerinde duygusal/psikolojik taciz/zorbalık, günümüzde işyaşamında hiç de az rastlanmayan ancak çeşitli nedenlerle su yüzüne çıkmayan bir konudur. Ancak, son zamanlarda hem mobbing olaylarının artışıhem de akademik çevrelerin ilgisi konuyu gündemde tutmuşve “en azından” tartışılır hale gelmesine olanak tanımıştır. Ancak yine de ülkemizde konuyla ilgili tatmin edici çalışmalar bulunmamaktadır. Oysa bu sorununun yalnızca insanların fiziksel ve ruhsal sağlığınıdeğil, aynızamanda işyerindeki “ekip ruhunu” ve işkalitesini de etkilediği ve sonuçta birbirine eklenen bu sorunlar zincirinin genel olarak tüm toplumsal hayatıolumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Yapılan çalışmanın amacıbir işyeri sendromu olarak da ifade edilen mobbing davranışının taraflarının duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olmasının mobbing davranışının oluşumuna etkisini belirtmek ve aynızamanda bu davranışın bertaraf edilmesinde de duygusal zekâ boyutlarınıbir araç olarak kullanılabileceğini belirtebilmektir.

REFERENCES

References: 

Agervold, M. (2007). Bullying At Work: A Discussion Of Definitions And Prevalence, Based
On An Empirical Study. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 161–172.
Bailien, E ., Neyens, I., De Witte, H., De Cuyper, N. (2009). A Qualitative Study on the
Development of Workplace Bullying:Towards a Three Way Model. Journal of
Community & Applied Social Psychology J. Community Appl. Soc. Psychol., 19: 1–16
Baykal, A. N. (2005). Yutucu Rekabet Kanuni Devrindeki Mobbing’den Günümüze. Sistem
Yayıncılık. İstanbul.
Bayrak, S. (2001). İşAhlakıve Sosyal Sorumluluk, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Browne, M. N., Smıth, M. A. (2008). Mobbıng In The Workplace: The Latest Illustratıon Of
Pervasıve Indıvıdualısm In Amerıcan Law. Employee Rıghts And Employment Polıcy
Journal, Vol. 12:131-161.
Bulutlar, F., Ünler, Ö. E. (2009). The Effects of Ethical Climates on Bullying Behaviour in
the Workplace. Journal of Business Ethics, 86: 273-295.
Cherniss, C., Goleman, D. (2001).The Emotionaly Intelligent Workplace. Jossey-Bass
AWiley Company San Francisco, .3-5.
Crawford, N. (1997). Bullying at Work: A Psychoanalytic Perspective. Journal of Community
& Applied Social Psychology, Vol. 7, p. 219-225.
Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing; İşYerinde Duygusal Saldırıve Mücadele Yöntemleri. Timaş
YayınlarıPsikoloji Dizisi, 34-35.
Davenport, N., Schwartz, R.D. (2003). Gail Pursell Elliott, Mobbing, İşyerinde Duygusal
Taciz,çev: Osman Cem Önertoy, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Doğan, S., Demiral, Ö. (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekânın Rolü ve Önemi.
Yönetim Ve Ekonomi. 14 (1).
Farman, A., Moayedy, N. D., Rıchard, S. S. (2006). Workplace Bullying: A Systematic
Review Of Risk Factors And Outcomes. Theoretical Issues in Ergonomics Science,
Vol. 7, No. 3, May–June, 311–327.
Ferrari, E. (2004). Raising Awarness on Mobbinf:An EU Perspective, DAPHNE
Programme, E.C.
Genç, N. (2007). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Seçkin Yayınları.
Güngör, M. (2008). Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz. İstanbul: Derin Yayınları.
Harvey, M., Treadway, D., Heames, J.T., Duke, A. (2009). Bullying in the 21st Century
Global Organization: An Ethical Perspective. Journal of Business Ethics.85:27–40.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 35 Mart – Nisan 2013
UluslararasıHakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
14
Kırel, Ç. (2007). Örgütlerde Mobbing Yönetiminde Destekleyici Ve Risk AzaltıcıÖneriler.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.7 (2), 317-334.
Kök, S. (2006). İşYaşamında Psiko-Şiddet SarmalıOlarak Yıldırma Olgusu Ve Nedenleri.
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,(13), 434-448.
Kök, S. B. (2006). İşYaşamında Psiko-Şiddet SarmalıOlarak Yıldırma [Daunting in business
life as psycho-abuse spiral]. D. Bingol (Ed.), 14. Ulusal Yonetim ve Organizasyon
Kongresi Bildiri Kitabi(pp. 161–170). AU İİBF YayınıNo: 222.
Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal
of Work and Organizational Psychology, (5) 165-184.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (1990), s.819
Özturk, H., Sökmen, S., Yılmaz, F., Çilingir, D. (2007). Measuring Mobbing Experiences Of
Academic Nurses: Development Of A Mobbing Scale. American Academy of Nurse
Practitioner, , p. 439-443.
Paksoy, N. (2007). Psikolojik Taciz Ve Yıldırma. yayınlanmışyüksek lisans projesi.
Poussard-Minibaş,J ve Çamuroğlu-İdiğ, M. (2009). Psikolojik Taciz.Ankara: Nobel
Yayınları.
Riches, D. (1998). Antropolojik Açıdan Şiddet, çev: Hallacoğlu, D. İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
Sheehan, M. (1999). Workplace Bullying: Responding With Some Emotional İntelligence.
International Journal of Manpower,Vol. 20 No. 1/2, pp. 57-69.
Solmuş, T. (2005). İşyaşamında Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbalık/Taciz
(Mobbing). İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan KaynaklarıDergisi,7(2).
Tınaz, P. (2008). İşyerinde Psikolojik Taciz. İstanbul: Beta Yayınları.
Töremen, F., Çankaya, İ. (2008). Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi. Kuramsal
Eğitimbilim, 1 (1), 33-47.
Yıldırım, A., Yıldırım, D. (2006). Mobbing İn The Workplace by Peers and Managers:
Mobbing Experienced by Nurses Working inHealthcare Facilities in Turkey And İts
Effect on Nurses. Issues In Clınıcal Nursıng Journal Of Clinical Nursing, p 1144-1149.
Yılmaz, A., Özler, E.D., Mercan, N. (2008). Mobbing Ve Örgüt İklimi İle İlişkisine Yönelik
Ampirik Bir Araştırma. Electronic Journal of Social Sciences. 7 (26), 334-357.
Yüksek, A., Özdemir, A. (2007). Duygusal Zekâ Ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki
İlişkilerin İncelenmesi: Üniversitede Çalışan Akademik Ve İdari Personel Üzerine
Uygulama. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 393-411.
Zapf, D. (1999). Organisational, Work Group Related And Personal Causes Of
Mobbing/Bullying At Work. International Journal of Manpower,20 (1/2), 70-85.
Zapf, D., M. K. Knorz (1996).On The Relationship Between Mobbing Factors, and Job
Content, The Social Work Environment And Health Outcomes. Europe Journal of
Work Organizational Psychol,5. ss. 215 –237.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com