You are here

ELİT BOKSÖRLERİN ÇEVİKLİK, SÜRAT, REAKSİYON VE DİKEY SIÇRAMA YETİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

RELATIONSHIPS BETWEEN AGILITY, SPEED, REACTION AND VERTICAL JUMP ABILITY OF ELITE BOXERS

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
For training effectiveness, it will be important thattraining designers understand performance components and their relationships to improve high-level performance in sports. Aim of this study was to assess the relationships between agility, speed, reaction time and vertical jump ability of elite boxers. Pro-agility, 30 m. sprint, 5 m. reactive mat/start and vertical jump (CMJ) tests were applied to the national teamof senior man boxers (n=26; age=20,76±3,19). Correlation statistics were applied for relationships between the variables. Relationships were observed between agility and visual reaction time (RT) at moderate (r=0,455; p<0,05); 1 between agility and 30 m. sprint at low-level but statistically not significant. Correlations were determined between CMJ with agility and RT (visual and auditory) at moderate (r=-0,600/-0,549/-0,475; p<0,05); between CMJ and 30 m. sprint ability at high level (r=-0,772, p<0,05). As a conclusion it is thought that vertical jump, which is an anaerobic power indicator of boxers, is effecting on visualand auditory reaction time, agility an sprint ability. Although sprint and agility seems to be a running activity, it can bereferred that they can’t replace each other in training. Further it will be important that visual stimulus have to be preferred in training contents to improve agility.
Abstract (Original Language): 
Antrenman düzenleyicilerinin sporda üst düzey performansıgeliştirmek için performans bileşenlerini ve onların ilişkilerini anlamaları, antrenmanın etkinliği açısından önemli olacaktır. Bu çalışmanın amacını, elit boksörlerin çeviklik, sürat, reaksiyon zamanıve dikey sıçrama yetileri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Büyük milli takım sporcusu erkek boksörlere (n=26; yaş=20,76±3,19) pro-agility çeviklik, 30 metre sürat koşu, 5 metre reaktive mat/start ve dikey sıçrama (CMJ) testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler için korelasyon istatistiği uygulanmıştır. Çeviklik ile görsel reaksiyon zamanı(RZ), arasında orta düzeyde ilişki olduğu (r=0,455; p<0,05), çeviklikyetisi ile 30 m. sürat yetisi arasında düşük düzeyde fakat istatistiksel olarak anlamlıolmayan ilişki olduğu görülmüştür (r=0,300; p>0,05). CMJ ile çeviklik ve RZ (görsel ve işitsel) arasında orta düzeyde (r=-0,600/-0,549/-0,475; p<0,05); 30 m.sürat yetisi ile yüksek düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=-0,772, p<0,05). Sonuç olarak, boksörlerde anaerobik güç göstergelerinden biri olan dikey sıçramanın görsel ve işitsel RZ, çeviklik ve sürat koşu yetileri üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Sürat ve çevikliğin koşu aktivitesi gibi görünmesine rağmen, antrenman uygulamalarında birbirlerinin yerini alamayacağısöylenebilir. Ayrıca çevikliğin geliştirilmesi için antrenman içeriklerinde, görsel uyaranların tercih edilmesi önemli olacaktır.

REFERENCES

References: 

Açıkada C. editör. (2008) Atletizm Yetenek Modeli Raporu, Atletizm Federasyonu Eğitim
Kurulu Yayınları, Ankara
ArabacıR., Görgülü R., ÇatıkkaşF. (2010) Relationship Between Agility and Reaction Time,
Speed and Body Mass Index in Taekwondo Athletes, e-Journal of New World Sciences
Academy, 5:2;2B0040
Baker D., Newton R. U. (2008) Comparıson of Lower Body Strength, Power, Acceleratıon,
Speed, Agılıty, and Sprınt Momentum to Descrıbe and Compare Playıng Rank Among
Professıonal Rugby League Players, Journal of Strength and Conditioning Research, 1533-4287/22(1)/153–158
Buttifant, D., Graham, K., and Cross, K. (1999)Agility and Speed of Soccer Players are Two
Different Performance Parameters. Journal of Sports Sciences. 17: 10; 809
Fişekçioğlu B. (2002) Türkiye ve Gürcistan A Milli Boks Takımlarının SeçilmişFiziksel
Özelliklerinin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü,
YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Konya.
Hoffman J. (2006) Norms for Fitness, Performance, and Health, Human Kinetics, USA
Marcovic G. (2007) Poor relationship between strength and power qualities and agility
performance, J Sports Med Phys Fitness, 47 (3):276-83
Sheppard J.M., Young W.B. (2006a) Agility literature review: Classifications, training and
testing, Journal of Sports Sciences, 24:9, 919-932
Sheppard J.M., Young W.B., Doyle T.L.A., Sheppard T.A., RNewton.U. (2006b) An
evaluation of a new test of reactive agility and its relationship tosprint speed and change of
direction speed, Journal ofscience and medicine insport, 9: 4; 342-349
Spiteri T., Cochrane J.L., Nimphius S. (2013) The Evaluation of A New Lower-Body
Reaction Time Test, Journal of Strength and Conditioning Research / National Strength &
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 35 Mart – Nisan 2013
UluslararasıHakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
8
Conditioning Association, 27:1;174-180
TAF (2008), Çev.Düz. Bağırgan T., Sprint ve Engelli Koşular, Atletizm Federasyonu Eğitim
Yayını, Ankara
Vescovi J.D., Mcguigan M.R. (2008) Relationships Between Sprinting, Agility, and Jump
Ability in Female Athletes, Journal of Sports Sciences, 26:1, 97-107
Wozniak E. H., Kosmol A., Glaz A., KusiorA. (2006) The Eveluation of Upper Limb
Muscles Anaerobic Performance of Elite Wrestlers and Boxers, Medsportpress, Volume
12:2;218-221
Young, W.B., Hawken, M., McDonald, L. (1996)Relationship Between Speed, Agility, and
Strength Qualities in AUSTRALİAN Rules Football. Strength and Conditioning Coach, 4: 4;
3-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com