You are here

TÜRK FUTBOLUNDA SENDİKAL SÜREÇ

PROCESS OF TRADE UNION IN TURKISH FOOTBALL

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays, quality of sport and sportsman has changed. This change has been occured with evolvement to net of new global trade. Sport clubs have been resolved to one each line of business and sportsmans have been head actor this field of activity. Arising that this new situation carry with lots of arrangement. Sport clubs and sportsmans that amenabled besides sportive regulations, general legal regulations, have followed to their right, obligations and benefits in the light of this legal regulation. At the beginning of these legal regulation are obligation and industrial laws, that laws are the most comprehensive legal regulations. These laws arrange relationships between sportsmans and clubs. Besides internal regulations of the federations linking of these general legal judgments have defined to relationships of clubs and sportsmans. In the light of definings, at that, sport clubs are employer and sportsmans are employe. In our country, industrial unions have played an active role to arrangement of employe-employer relationships. Aim of this study; to prove sportsmans of location of the industrial law and to mark off unionization in sport. Also, by brushingto necessity of unionixation in sport. To examine according to law on trade unions sportsmans of rights to establish trade union and their memberships to trade unions.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde sporun ve sporcunun niteliği değişmiştir. Bu değişim yeni küresel ticaret ağının yayılması ile gerçekleşmiştir. Spor kulüpleri birer ticari faaliyet alanına dönüşmüş, sporcularda bu faaliyet alanın baş aktörleri olmuşlardır. Ortaya çıkan bu yeni durum birçok düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. Sportif düzenlemelerin yanı sıra genel yasal düzenlemelere de tabi olan spor kulüpleri ve sporcular, hak, yükümlülük ve menfaatlerini bu yasal düzenlemeler ışığında takip etmektedirler. Bu yasal düzenlemelerin başında Borçlar Kanunu ve İş Kanunu gelmektedir ki, bu kanunlar en kapsamlı yasal düzenlemelerdir. Zira bu kanunlarda yapılan tanımlamalara göre; bir sözleşmeye dayalı çalışan kişilere işçi denir. Bu kanunlar sporcu ile kulüpler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Federasyonların iç düzenlemelerinin yanı sıra bu genel yasal hükümlerin bağlayıcılığı kulüp sporcu ilişkisini tanımlamaktadır. Bu tanımlamalar ışığında artık spor kulüpleri işveren, sporcular da işçidir. İşçi işveren ilişkilerinin düzenlenmesinde ülkemizde sendikalar etkin rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sporcuların İş Kanunu’ndaki yerini ortaya koymak ve sporda sendikalaşmanın yasal sınırlarını çizmektir. Ayrıca sporda sendikalaşmanın gerekliliğine değinerek, Sendikalar Kanunu göre sporcuların sendika kurabilme hakkı ve sendikalara üyeliklerini incelemektir.
FULL TEXT (PDF): 
1-16

REFERENCES

References: 

1. www.frmtr.com 20.01.2001.
2. Resmi Gazete, 4857 Sayılı ‘İş Kanunu’. 22.05.2003.
3. Akşar, T. Endüstriyel Futbol. Birinci Baskı. İstanbul: Literatür Yayınları, 2005:18.
4. Osmanoğlu R. Sporcuların sigortalılığı.
http://hukukcu.com/modules/smartsection/item.php?itemid=188 10.01.2011
5. Resmi Gazete, 506 Sayılı ‘Sosyal Sigortalar Kanunu’. 17.07.1964.
6. Gözler K. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Bursa: Ekin Kitabevi, 2005: 20-23.
7. Köse HA. Profesyonel sporcuların iş kanunu karşısında durumu.
http://www.sporhukuku.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1...
el-sporcularin-kanunu-karisinda-durumu-halpay-koese&catid=39:makaleler&Itemid=85
10.01.2011.
8. Fişek K. Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Dünyada ve
Türkiye’de Spor Yönetimi. İkinci Baskı. Ankara: Bağırgan Yayınları, 1998: 105-110.
9. Tanrıöver Ö. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Futbolu. Birinci Baskı. İstanbul:
Deloitte Yayın ve Raporları Spor Serisi; 2007: 13-14.
10. Ünsal E. Çağımızda spor ve profesyonel sporcuların sendikalaşması. Radikal
Gazetesi. 22.05.2008.
11. Aydın U. Profesyonel sporda sendikalaşma. Radikal Gazetesi, 30.09.2007
12. Alay S. Türkiye’de sporcuların sendikalaşmaları: Sporcu sendikalarının hukuki
olarak kurulabilirliği, sporcu sendikalaşmasının sporcu ve sporda doğurabileceği sonuçlar.
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007; 10(1): 1-14.
13. Aydın U. Profesyonel Sporda Sendikalaşma-PFA Örneği ve Türkiye. Birinci
Baskı. İstanbul: Türk-İş Yayınları, 2007: 26-32.
14. Resmi Gazete, 2821 Sayılı ‘Sendikalar Kanunu’. 07.05.1983.
15. Bozkurt H. www.zaman.com.tr/?hn=257722&bl 20.02.2006
16. Uluğ Y. www.evrensel.net/06/01/07/spor.html#1. 07.01.2006.
17. Yücelman A. www.evrensel.net/06/01/07/spor.html#1. 07.01.2006.
18. Çoban T. www.sendika.org/yazi.php?yazino=4282 05.01.2006
19. Resmi Gazete, 818 Sayılı ‘Borçlar Kanunu’. 29.04.1926.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com