You are here

GENÇLERİN KİMLİK GELİŞİMİ VE SOSYALLEŞME SÜRECİNE TELEVİZYON DİZİLERİNİN ETKİSİ (SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)

EFFECT OF TELEVISION SERIES ON YOUNGS PEOPLE'S IDENTITY DEVELOPMENT AND SOCIALIZATION PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Healthy development of individuals by society, is necessary for the health of the community. If the future of society, today's young generation. In the process of identity development and socialization of young people, there are several factors that affect this process positively and negatively. One of these is the inevitable effect of the mass media has become the most common and televisions. Televisions, the process of socialization and identity development of young people in both positive and negative effects. In this study, young people's social development and identity development process, both positive and negative effects of television sequences were determined.
Abstract (Original Language): 
Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı gelişimi, toplumun sağlığı için gereklidir. Toplumun geleceği ise, bu günün genç neslidir. Gençlerin kimlik gelişimi ve sosyalleşme sürecinde, bu süreci olumlu ve olumsuz yönde etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlardan biri de kitle iletişim araçlarından en yaygın olan ve etkisi kaçınılmaz hale gelen televizyonlardır. Televizyonlar, gençlerin sosyalleşme sürecini ve kimlik gelişimini hem olumlu hem de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu araştırmada, gençlerin sosyal gelişimi ve kimlik geliştirme sürecine televizyon dizilerinin olumlu ve olumsuz etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.
1-21

REFERENCES

References: 

ARSLAN, Ali, Bir Sosyolojik Olgu Olarak Televizyon, Uluslar arası İnsan Bilimleri
Dergisi, Sakarya 2004.
AYDIN, Mustafa, Kurumlar Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 2000.
İNAN, A. Mithat, Toplum İdeoloji Gençlik, Gündoğan Yayınları, Ankara 1989.
ERKAL, Mustafa, Sosyoloji, Der Yayınları, İstanbul 1997.
DOĞAN, İsmail, Sosyoloji, Sistem Yayıncılık, Ankara 1995.
DOĞAN, Tahsin, Öğretmen ve Eğitim Yöneticilerine Rehber, Seçkin Yayınları,
Ankara 2002.
YÖRÜKOĞLU, Atalay, Çocuk Ruh Sağlığı Çocuk Yetiştirme Sanatı ve Kişilik
Gelişimi, İstanbul 2000.
SAĞLAM, Figen Nas, “Çocuk ve Sosyalleşme”, (çevrimiçi) www.delinetciler.net
KOŞTAŞ, Münir, “Sosyalleşme”, (çevrimiçi)http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler.
http://www.sosyomat.com/etiket/sosyalle%C5%9Fme-nedir
http://www.sevgi.name.tr/showthread.php?t=17726
KARACOŞKUN, M. Doğan; Televizyon Yayınlarının Çocuk ve Gençler Üzerindeki
Olumsuz Etkileri, Somuncu Baba Dergisi, Mayıs, 2006.
ÖZER, Ömer, Medya Şiddet Toplum, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Yayınları No:66, Eskişehir 2007.
KILIÇ, Levent, Türk Eğitim Programlarında Yapım-Yönetim, Anadolu
Üniversitesi Yayınları, Yayın No :233, Eskişehir, 1987.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com