You are here

ARTAN ORANLI VERGİ TARİFELERİNİN VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN KAVRANMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

THE EVALUATION OF INCREASING RATE TAX TARIFFS INTERMS OF THE ABILITY TO PAY TAXES: ON THE CASE OF TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Taxes take up an important role in financing the role of the government in the development of the country and the functions it takes over. Understanding the ability to pay of ratepayers in making them obligated to pay is the indicator of fairness in taxation a prerequisite of social government principles. In this respect, it is very crucial that the tax system must be fair and clear as well. Tools like minimum living allowance, progressive tax and seperation theory are used in order to achieve the ability to pay. In this sudy where the application of progressive tax – one of the tools used to understand the concept of ability to pay – is under evaluation, in parallel to the tax reforms carried out in many developed and developing countries, the advantages of stable rate tax tarifss are examined.
Abstract (Original Language): 
Devletin ülke kalkınmasındaki rolü ve üstlendiği asli fonksiyonların finanse edilmesinde vergiler önemli bir yer kaplamaktadır. Vergilerin salınmasında yükümlülerin ödeme gücünün kavranması vergilendirmede adalet ilkesinin olduğu kadar sosyal devlet anlayışının da gereğidir. Bu bağlamda vergi sisteminin adil olduğu kadar basit ve anlaşılabilir olması son derece önemlidir. Vergi ödeme gücüne ulaşmak açısından; asgari (en az) geçim indirimi, artan oranlı vergi ve ayırma kuramı (ya da ilkesi) olarak adlandırılan araçlar kullanılır. Vergi ödeme gücü kavramı ve vergi ödeme gücünün kavranması amacıyla kullanılan araçlardan biri olan artan oranlı vergi uygulamasının değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmada; son yıllarda çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen vergi reformlarına paralel olarak ülkemiz açısından düz oranlı vergi tarifelerinin sağlayacağı avantajlar irdelenmiştir.
1-13

REFERENCES

References: 

AJALA, T. and AJALA, B., (2006). “Principles of Tax Practice”, Planning and
Management, on the Induction Ceremony of the Special Candidates of: the Chartered Institute
of Taxation of Nigeria.
AKDOĞAN, A., (2009). “Kamu Maliyesi”, Gazi Kitabevi, Ankara.
AKTAN, C. C., (2002). “Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Hak-İş Konfederasyonu Yayını,
Ankara.
BAUERE, C., (1943). “The Tax Review”, Ability to Pay, Vol. 4, New York.
BİYAN, Ö. “Türk Vergi Sisteminde Asgari Geçim İndiriminin Dayanılmaz Eksikliği” Dünya
Gazetesi, 23.05.2007.
GÖK, A. K., (2007). “Vergi Direncinin Gelişimi”, Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi.
IŞIK, N. ve KILINÇ, E. C., (2009). “OECD Ülkelerinde Vergi Yükü ve Vergi Türleri:
Karşılaştırmalı Bir Analiz”, KMU İİBF Dergisi Yıl:11 S:17 Aralık.
PEHLİVAN, O., (2006). “Kamu Maliyesi”, Derya Kitabevi, Trabzon.
SÖNMEZ, S., (1987). “Kamu Ekonomisi Teorisi - Kamu Harcamalarında Etkinlik Arayışı”,
Teori Yayınları, Ankara.
ŞENER, O., (2007). “Kamu Ekonomisi: Teori ve Uygulama” Beta Yayınevi, İstanbul.
ŞENTÜRK, S. H., (2006). “Vergilendirmede Adalet İlkesi Karşısında Düz ve Artan Oranlı
Vergiler”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maliye Bölümü.
T.C. Maliye Bakanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Düz (Tek)
Oranlı Vergi Mali Gündemin Odağında, 9 Mayıs 2005.
http://www.economyprofessor.com/economictheories/ability-to-pay-principl... 05.03.2011

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com