You are here

ULAŞIM HİZMETİNDE GÖREVLİ SÜRÜCÜLERİN STRESLE BAŞETME BECERİLERİ: BİR ALAN UYGULAMASI

COPING SKILLS OF THE DRIVERS ON TRANSPORTATION SERVICE: A FIELD APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Drivers who are an important part of the transportation service are under stress both in their daily lives and in the unpleasant events they come across in the working environment; thus, they are likely to display different kinds of coping behavior. In this study, we try to determine the coping behavior of the drivers according to some variables. The research is carried out among 266 drivers working for Transportation Service in Sakarya Metropolitan Municipality. Results of this study are as follows: drivers generally use Religion, Active Planning and Cognitive Construction Methods as coping behavior and these coping skills are statistically significant in terms of age, working hours, educational background and job attitude variables; drivers having experienced accidents before use Foreign Aid and Biochemical-escape more frequently than the drivers not having experienced any accidents; in contrast, the drivers not having experienced any accidents before the latter drivers use Active Planning, Cognitive Reconstruction and Religion more frequently than the aforementioned.
Abstract (Original Language): 
Ulaştırma hizmetlerinin önemli bir parçası olan şoförler gerek günlük, gerekse iş hayatında yaşadıkları olumsuz olaylar karşısında stresle karşı karşıya kalmakta ve bu durumda farklı baş etme davranışları sergilemektedirler. Araştırmada ulaştırma hizmetlerinde görev yapan şoförlerin, stresle başa çıkma davranışlarını bazı değişkenlere göre belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın uygulama alanını Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Ulaştırma Hizmetlerinde çalışan toplam 266 şoför oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda şoförlerin genel olarak stresle başa çıkmada; Dine Sığınma, Aktif Planlama ve Bilişsel Yapılandırma yöntemlerini kullandıkları, yaş, çalışma süresi, eğitim durumları ve işe karşı tutum değişkenlerine göre stresle baş etme becerilerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği, kaza yapan şoförlerin, Dış Yardım Arama ve Kaçma Biyo-Kimyasal boyutları, kaza yapmayan şoförlerin ise, Aktif Planlama, Bilişsel Yeniden Yapılandırma ve Dine Sığınma boyutlarını daha fazla kullandıkları sonucuna varılmıştır.
1-17

REFERENCES

References: 

Ağma, F. Şafak (2007). İş Yaşamında Stresin Nedenleri ve Olumsuz Etkileri, Yüksek
Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D. İstanbul.
Akgündüz, S. (2006). Örgütsel Stres Kaynaklarının Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki
Etkisi ve Banka Çalışanları İçin Yapılan Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İşletme A.B.D.,Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı,
İzmir.
Alanyalı, L. Kemal (2006). Örgütsel Stres Kaynaklarının İş Tatminine Olan etkilerinin
Tükenmişlik ve Dinçlik Etkileri Bağlamında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ
Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D. Çalışma Psikolojisi ve İnsan
Kaynakları Bilim Dalı, Bursa.
Barutçugil, İ. (2009). Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi. İstanbul: Kariyer
Yayıncılık 144.
Braham, B.J. (1998). Stres Yönetimi. Ateş Altında Sakin Kalabilmek. (Çev.: Vedat
G.Diker). İstanbul: Hayat Yayınları.
Chang, Te-Yi. & Yu-Lien, C. (2007). Relationship Between Role Stress and Job
Performance in Salespeople Employed by Travel Agents in Taiwan, International Journal of
Stress Management, 14. 2. 211-223.
Cüceloğlu, D. (1994). İnsan ve Davranışı. Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi
Kitabevi.
Desmond, P. A. & Gerald, M. (2009). Individual differences in stress and fatigue in two
field studies of driving. Transportation Research, Part F,12, 265–276.
Doğan, F. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Baş etme Yolları, Yüksek
Lisans Tezi, G. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim A.B.D. Sınıf Öğretmenliği Bilim
Dalı, Ankara.
Erdoğan, İ. (1999). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul: Dönence Basım ve
Yayın Hizmetleri.
Jamal, M. (2007). Job Stress and Job Performance Controversy Revisited: An Empirical
Examination in Two Countries, International Journal of Stress Management, 14, 2, 175-187.
James E. L. (1999). Stres Altında Başarılı Olmak (Çev.:T.Büyükonat). İstanbul: Beyaz
Yayınları, 52,2.
Kara, D. ve Koç, H. (2009). Öğretim elemanlarının Stresle Başa Çıkma Davranışlarının
Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 35-50.
Kellowag, E. Kevin (2002). Emerging Approaches to Workplace Stress, Psychomatic
Medicine,Vol 66,s.8.
Kompier, M. A. J. & at all.(1998). Stress Prevention in Bus Drivers, Journal of
Occupational Health Psychology, 5, (1), 11-31.
Greiner, B. & at all. (1998). Objective Stress Factors, Accidents, and Absenteeism in
Transit Operators: A Theoretical Framework and Empirical Evidence, Journal of
Occupational Health Psychology, 3,(2),130-146.
Greiner, B. & at all. (1997). Objective Measurement of Occupational Stress Factors—An
Example With San Francisco Urban Transit Operators, Journal of Occupational Health
Psychology, 2, (4), 325-342.
Gök, S. (2009). Çalışma yaşamının Önemli Bir Sorunu: Örgütsel stres, Marmara
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXVII, SAYI II.
Güçlü, N. (2001). Stres Yönetimi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, (1),91-109.
Gümüştekin, G. EREN, ve A. B. ÖZTEMİZ (2004). Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu
Personel Üzerinde Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık, ss. 61-85.
Girgin, V. ve A.K. (2003). Kazaya Yatkınlık" Tanımı Yapılabilir mi, "Riskli Sürücüler
Kimlerdir?, Düşünen Adam, 16(1): 35-38
Klassen, R.M. ve Ming, M. C. (2010). Effects on Teachers' Self-Efficacy and Job
Satisfaction: Teacher Gender, Years of Experience, and Job Stres, Journal of Educational
Psychology, 102, (3) 741-756
Koç, M. , Tutkun, Ö. (2001). “Polislerin Stresle Başa Çıkma Yolları”, Polis Dergisi 27, 95-
1001.
Kontogiannis, T. (2006). Patterns of driver stress and coping strategies in a Greek sample
and their relationship to aberrant behaviors and traffic accidents, Accident Analysis &
Prevention, 38, (5), 913-924.
Kumaş, V. (2008). Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri İle Stres Düzeyleri Arasındaki
İlişki, Yüksek Lisans, Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi
ve Denetimi A.B.D. İstanbul.
Lozanski, L. (2003). Occupational Stress, Canadian Association of University Teachers, 1,
2.
Okutan, M. ve Tengilimlioğlu, D. www.belgeler.com/blg/29m/stres-yonetimi 13.07.2011
Peltzer, K. ve Renner, W. (2004. Psychosocial correlates of the impact of road traffic
accidents among South African drivers and passengers, Accident Analysis and Prevention, 36,
367–374
Rawshan, A. (1998). Stres Yönetimi. (Çeviren: Şahin Cüceloğlu. İstanbul: Sistem
Yayıncılık, 41.
İmirlioğlu, İ. (2009). Devlet Hastanelerinde Çalışan Doktorların ve Hemşirelerin Stres
Kaynakları ve Stresin Performanslarına Etkilerine İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği),
Verimlilik Dergisi, 53-101.
Sağlam, Z. (2005). Acil Servis Hemşirelerinin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma
Yöntemlerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul.
Schafer, W. (1987). Stress Management For Wellness, Mc Graw Hill, New York.
Şar, S. (2004). Edremit Körfez Bölgesindeki Eczane Eczacılarının Stres Kaynakları,
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 33(4):217-242.
Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin
Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi, Yönetim ve Ekonomi, 17:2.
Howard, D. (2005). Facing The Challenges, Building Solutions, Who,s. 2
Pehlivan, İ. (1995). Yönetimde Stres Kaynakları. Ankara: Pegem Yayınları.
Pehlivan, İ. (2000). İş Yaşamında Stres. Ankara: Pegem Yayınları, 1. Baskı.
Valerıe, J.S. ve Cary, L.C. (1990). Understanding Stress a Psychological Perspective For
Health Professionals, Chapman and Hall.
http://www.belgeler.com/blg/29m/stres-yonetimi 13.07.20011
www.elsevier.com/locate/tr 12.07.2011

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com