You are here

AİLE İÇİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BİYO-PSİKO-SOSYAL SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

A QUALITATIVE STUDY ON THE PSYCHOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL CONSEQUENCES OF DOMESTIC VIOLENCE ON WOMEN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study to find out what aspects, types and extend of violence against women was applied in the cases which were used in the study. In this study it was tried to determine the sort of violence, how it was applied and what kind of psychological changes and reactions were seen on women. In this study open-ended questions were asked to twelve domestic violence victim who come from different educational levels, different socio-economic status and had been exposed to violence in various ways by their husbands. Different interview techniques were used in the study (Traditional interview techniques, the case interview technique, behavioral interview techiques). The answers which were got from the study were analyzed qualitatively. The individuals participating in our research were asked some questions about the type of violence they were exposed, the responses after exposuring the violence and what kind of psychological consequences of violence they had (etc. depression, anxiety). According to the findings which were got from the cases, it was found that the women in the study exposed to violence in all forms, especially physical violence and also they exposed to psychological, verbal and sexual. The women in the study stated that they decided to separate from their husbands because of constant domestic violance, they received psychological support, relieved after sharing their feelings and usually expressed the first period of their marriage negatively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı kadına uygulanan şiddetin ne yönde ve ne ölçüde olduğunu belirlemek ve nasıl değiştiğini saptamaktır. Çalışmada farklı eğitim kademelerinden gelen, farklı sosyo-ekonomik düzeylerden ve eşlerinden çeşitli yollarla şiddete maruz bırakılmış 12 farklı kadın üzerinde vaka incelemesi yöntemi kullanılarak açık uçlu sorular sorulmuş ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Sorular ve görüşme yönteminde odak nokta bireylere yönelik şiddetin türü, şiddete maruz kaldıktan sonraki tepkileri ve şiddetin psikolojik açıdan ne tür sonuçlar doğurduğu (depresyon, anksiyete) yönündedir. Alınan cevaplar nitel olarak analiz edilmiştir. Araştırmamıza katılan bireylere yönelik şiddetin türü, şiddete maruz kaldıktan sonraki tepkileri ve sorular sorulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda; şiddete maruz kalan kadınların özellikle fiziksel şiddete maruz kaldıkları bunun dışında sözel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldıkları da belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar şiddet sonrası ailelerine geri dönmediklerini, psikolojik destek aldıklarını, duygularını paylaştıktan sonra rahatladıklarını, evliliklerinin ilk dönemlerinin genellikle olumsuz geçtiğini belirtmişlerdir.
1-12

REFERENCES

References: 

• Arın, C. (1996). “Kadına Yönelik Şiddet”, Cogito, 6(7), 305- 312.
• Dikstein, LJ. (1988). “Spouse Abue and Other Domestic Violence”, Psychiatr Clin
North Am, 611-29s .
• Garcia, L., Herero, J.(2006). “Acceptability Domestic Violence Against Woman in the
European Union: A Multilevel Analysis”, J. Epidemial Community Health, 60, 123-
129
• Gülcür, L., (1999) “A Study of Domestic Violence and Family Life in Ankara”,
Woman for Women Human Rights Raports , 4, 5-7
• Güler, N., Tel, H. ve Tuncay F.Ö.( 2005). “Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete
Bakışı,” Sivas, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (2),51 – 56.
• Günay Y, Sözen Ş, Yavuz F, Ramadanoğlu E, (1996). “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Olguları: Adli Tıp Uygulaması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Adli Tıp Dergisi,
12,69-79.
• Güneri F.Y.( 1996). “Ailede Kadına Yönelik Şiddet, Evdeki Terör, Kadına Yönelik
Şiddet” Mor Çatı Yayınları, İstanbul.
• Güneş G, Kaya M, Pehlivan C. (2000).“Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ailelerinde
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Bir Araştırma”, Toplum ve Hekim, 15(5),391-
397.
• İlkkaracan, P.(1996) “Domestic Violence and Family Life As Experienced by Turkish
İmmigrant Woman in Germany”, Woman for Women Human Rights Raports, 3, 1-
2.
• Kooper, L.(2000). “Domestic Violence Againts Woman and Girls”, İnnocenti Digest,
6, 4-5.
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
12
• T.C Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,(1998). “Aile İçinde ve
Toplumsal Alanda Şiddet”, Ankara.
• T.C Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu,(1995). “Aile İçi Şiddetin Sebep ve
Sonuçları”, Yayın no: 86, Ankara.
• UNFPA, (2004) “Romania, Tackling Domestic Violence From Many Angles”, 2,11-
12.
• Yüksel Ş,(1986). Eş Dayağı Ve Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası, “1980’ler
Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar”, 2. Baskı, İletişim Yayınları,
İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com