You are here

AB ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN VE UYGULAMALARIN “İNSAN KAYNAKLARI” BOYUTUNDAN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF HUMAN RİGHTS ARRANGEMENTS FOR WORKING LİFE İN EU COUNTRY AND THEIR IMPLEMENTATION FROM HUMAN RESOURCES PERPECTIVE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This article will examine human rights abuses in working life and make recommendations in light the standards set by The Universal Declaration of Human Rights, The European Convention on Human Rights and International Labour Organization. It has been seen that working conditions lead to various abuses of rights of employers. Such abuses are caused by the ignorance of many legal rules regarding working life.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından kabul edilmiş düzenlemeler bağlamında, çalışma yaşamındaki temel insan hakları ihlalleri incelenmiş ve buna bağlı olarak önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak, işyerlerindeki çalışma koşullarının, çalışanlar açısından çeşitli hak ihlallerine yol açtığı görülmüştür. Bu ihlallerin, çalışma yaşamını düzenleyici birçok yasal hükmün uygulamada dikkate alınmaması sonucu oluştuğu anlaşılmıştır.
1-22

REFERENCES

References: 

Aktan, C. C. (2005), “Üretim Kaynakları ve İnsan”,
http://www.canaktan.org/yonetim/insan-yonetim/uretim-kaynaklari.htm
Armstrong, M, (2002), Human Resources Management Strategy and Action, Clays,
NewYork.
Barutçugil İsmet, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 2004.
Bingöl, Dursun (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yay. Istanbul.
Dönmezer S. ve S. Erman, “Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku”, Genel Kısım-II, İstanbul
1997.
Graham, Ian and Andrew Bibby (2002), “Küresel İş Sözleşmeleri: Haklar İçin Çerçeve”,
World Of Work, Aralık, N:45, s. 57-78.
Hislop, D. (2003), “Linking Human Resource Management and Knowledge Management Via
Commitment”, Employee Relations, 25(2), 46-60.
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme, (2005),
http://www.tihv.org.tr/belgeler/aihs.html.
Kaymaz, K., Çalışma Yaşamında Kalite, Http://İsguc.Org/Arc_View.Php?Ex=32,
E.T.20.01.2006.
Mahan Mc, G., C. Bell, M. P and Virick, M. (1998), “Strategic Human Resource
Management: Employee Involvement, Diversity and International Issues”, Human Resource
Management Rev., 8-3.
Muhtelif Yargı Kararları.
Özgen, H, A. Öztürk ve A. Yalçın, (2002), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel, Adana,
Pignon D. and Querzola J.V(1976), Dictatorship and Democracy in Production içi. The
Division of Labour: The Labour Process and Class Struggle in Modern Capitalism, Der. Gorz A.
Harvester Pres.
Selamoğlu, A. (2000), "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinin Zenginliği", TİSK
İşveren Dergisi, s.10.
Storey, J. ve Sisson, K. (1998), Managing Human Resources and Industrial Relations,
Open University Press.
Temel Hakların düzenlendiği muhtelif evrensel, bölgesel ve ulusal hükümler.
Torres, L. ve Gunnes, S (2002) “Küresel Çerçeve Sözleşmeler: Uluslararası Sendikal Hareket
İçin Yeni Bir Araç”, World Of Work, 45.
Yavaşi, M. (2005) Avrupa Birliği Çalışma Yaşamında İnsan Hakları: Adil Yargılanma Hakkı,
CMİS, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 19-3, ss. 23-33.
Yüksel, Ö. (1997), İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Üniv. Yayını, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com