You are here

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SİSTEMİ'NDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ'NİN YERİ ve ÖNEMİ

THE PLACE and IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT WITHIN THE CONTEXT OF OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The place and importance of Human Resourses within the context of Occupational Health and Safety is an outstanding matter in contemporary competitive environment. The two foremost roles that make imporatant this matter are the given value to human under intense competition and minimisation of costs in this way, in other words avoiding financial losses that arise from occupational helath and safety. As a basic result, followings are found at the end of the study on Occupational Health and Safety in this context Human Resources Management: • The Human Resources Management is necessary in cases of any loss or implementation of the system impetuously. • The audition role of Human Resourses Manegement is at peak. Because, any missing in exercise of duties could create difficulties for workers and lead to financial loses for employers. • The fulfillment of the requirements of the system make possible for compaines to have an efficient management. It is also possible with Human Resources Management. • Trainings that are requisities by sthe system itself also make companies manage to improve themselves constantly.
Abstract (Original Language): 
İş Sağlığı ve Güvenliği'nde İnsan Kaynakları'nın Yeri ve Önemi, günümüz rekabet koşullarında önemli bir konudur. Bu konunun önem kazanmasında en büyük rol, yoğun rekabet şartları altında insana değer verilmesi ve bu şekilde maliyeti en aza indirmektir, yani iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak oluşabilecek maddi kayıpları en aza indirmektir. Bu çerçevede İş Sağlığı ve Güvenliği'nde İnsan Kaynakları Yönetimi'nin önemi şöyledir: • Herhangi bir kayıp olması durumunda ya da sistemin hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için İKY'nin varlığı önemlidir. • Yükümlülükler eksik yapılır ya da yerine getirilmezse, sonuçları işçiler açısından sıkıntı yaratabileceği gibi, işverenler açısından da maddi kayıplara yol açmaktadır. Bu yüzden denetimin İKY tarafından yapılması önemli bir ayrıntıdır. • Sistemin gerekliliklerinin yerine getirilmesi firmaların etkin bir yönetime sahip olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu da yine İnsan Kaynakları Yönetimi ile mümkündür. • Sistemin eğitimleri sürekli kılması sayesinde, firmalar da sürekli kendilerini geliştirmeyi başarabilmektedirler.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AÇIKALIN, Aytaç (2002), İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Pegem A Yayıncılık, 3.Baskı,
Ankara
ARI, Elif (2007) 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu'nun İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Bursa.
(http://tez2.yok.gov.tr/) (erişim tarihi: 05.09.2010)
BÜYÜKUSLU, Ali Rıza (1998), Globalizasyon Boyutunda İnsan Kaynakları Yönetimi,
Der Yayınları, İstanbul
ÇAKMAK, Ali (2007), Entegre Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9001:2000, ISO 14001 ve Ohsas 18001, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
(http://tez2.yok.gov.tr/) (erişim tarihi: 01.08.2010)
18
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X
İktisa
t ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
DEMİR, Mehmet Emin (2006), İşletmelerde ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkenliği Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Konya
(http://tez2.yok.gov.tr/) (erişim tarihi: 05.09.2010)
DEMİRBİLEK, Tunç (2001), İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşçi Sağlığı ve İş
DEMİRCİOĞLU, Murat, Tankut Centel (2003), İş Hukuku, Beta Yayınları, Yenilenmiş 9.
DEMİRKAN, Mahmut (2000), İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, Sakarya Kitabevi,
FIRAT, Zerrin (2008), Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Yıl:4 Sayı:1, PARADOKS
(Ocak-2008)
(http://www.paradoks.org/makale/yil4 sayi1/firatzy41.pdf)(erişimtarihi:5.09.2010)
GÜÇLÜ, Murat (2007), OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Sakarya
(http://tez2.yok.gov.tr/) (erişim tarihi: 05.09.2010)
GÜLER, Ebru (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi'nde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, II. İş sağlığı ve Güvenliği Kongresi Bildirileri / İSG - 07 - 2003, Adana
GÜRÜZ, D. Yaylacı, G (2004), İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, Kapital Medya Yayınları, İstanbul
KOZAK, Meryem Akoğlan (2004), Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com