You are here

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE MUSIC THEORY-COMPOSITION AND INDIVIDUAL PERFORMANCE COURSES ACHIEVEMENTS OF THE STUDENTS GRADUATED FROM THE MUSIC EDUCATION PROGRAMME

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, the responsibility for music teacher training is carried out by the Music Education Programs of the Fine Arts Education Departments at Faculties of Education. In the music teacher training process that comprises of 8 mid-terms, 2006 Music Teacher Education Undergraduate Cirriculum is implemented. In the programme, the courses belonging to the field of music can be classified in terms of the Collective Performance, Individual Performance, Music Pedagogy, Music Theory-Composition, Music Culture and Traditional Turkish Music sub-fields. The purpose of this study is to compare the achievements in Music Theory-Composition and Individual Performance courses of the students who have graduated from the Music Education Programme. The research is designed in the relational analysis model in order to detect the correlation of the achievements in the Music Theory-Composition and Individual Performance courses of the students. The study group consists of 64 people (42 female and 22 male) who have graduated from the Programme of Music Education, Department of Fine Arts Education, Necatibey Faculty of Education, Balıkesir University in 2010, 2011 and 2012. As the data aren't normally distributed, Spearman Correlation Analysis has been used and 0.05 level of significance has been chosen for the statistical significance. According to the findings of the research, it has been concluded that while the students have been able to make an association between some of the Music Theory-Composition and Individual Performance courses, they haven't been able to make such a connection between some of the courses mentioned above.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde müzik öğretmeni yetiştirme görevi, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları tarafından gerçekleştirilmektedir. 8 yarıyılı kapsayan müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde, 2006 müzik öğretmenliği lisans programı uygulanmaktadır. Programdaki müzik alanına ait dersler, Toplu Performans, Bireysel Performans, Müzik Pedagojisi, Müzik Teorisi-Kompozisyon, Müzik Kültürü ve Geleneksel Türk Müzikleri alt alanlarına göre sınıflandırılabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi anabilim dalı mezunlarının Müzik Teorisi-Kompozisyon ve Bireysel Performans dersleri başarılarının karşılaştırılmasına yöneliktir. Araştırmada, müzik eğitimi anabilim dalından mezun olan öğrencilerin Müzik Teorisi-Kompozisyon ve Bireysel Performans dersleri başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından 2010, 2011 ve 2012 yıllarında mezun olmuş 64 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, veriler normal dağılım göstermediği için, Spearman Korelasyon kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık için 0,05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Yapılan araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin Müzik Teorisi-Kompozisyon ve Bireysel Performans derslerinden bazılarını birbirleriyle ilişkilendirebildikleri, bazılarını ise ilişkilendiremedikleri sonucuna varılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akgül Barış, D. ve Karkın, A. M. (2003, Ekim). EF GSEB MEABD.'de yer alan müzik teorisi ve işitme eğitimi dersindeki nota okuma becerisinin çalgı eğitimine yansımaları üzerine öğrenci görüşleri (A.İ.B.Ü. örneği). Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya.
Aksakoğlu, G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası.
Berki, T. ve Karakelle, S. (2009, Eylül). 2006-2007 akademik yılında uygulamaya konulan merkezi müzik öğretmenliği lisans programının incelenmesi. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
Bilgin, S. (2006, Nisan). Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Eroğlu, Ö. (2010). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin piyano eserlerini ezbere çalma başarılarında analitik ezberleme yaklaşımının etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Gençel Ataman, Ö. ve Okay, H. H. (2011, Nisan). 1997 ve 2006 müzik öğretmenliği lisans programlarının alan dersleri açısından karşılaştırılması. 3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com