You are here

İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Yazmaya Yönelik Tutumlara Etkisi

Effect of Attitudes for Writing of Creative Writing Approach in Turkısh Course of Prımary Fıfth Grades

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the impact of creative writing approach to attitudes towards writing in the Turkish course in Primary School 5. Grades. This research has been conducted with 53 students of 5th grades who are in the centre of the province Denizli and belongs to a middle socio-economic level primary school. The pre-test and post-test control group experimental design has been used in this 11-week study. The Creative Writing Approach for the experimental group (n: 27) and Turkish Educational Programme has been implemented for the control group (n: 26). "Writing Attitude Scale", developed by Susar (2009), has been used to obtain data. t-test has been used to analyze the data. The following conclusions have been reached as a result of the research; 1-There is no significant difference in the pre-test results of the experimental group and control group. 2- There is no significant difference in the average results of pre-test and post-test in the control group. 3- Significant differences have been detected between the average results of pre-test and post-test in the experimental group. 4-Significant differences have been detected between the average results of pre-test and post-test between the control group and experimental group. In the light of data obtained, it can be said that the creative writing activities affect the writing approach positively.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisini tespit etmektir. Çalışma, Denizli ili merkez ilçede bulunan orta sosyo-ekonomik düzeyde bir ilköğretim okulunun 5. sınıflarında bulunan 53 öğrenciyle yürütülmüştür. On bir hafta süren araştırmada, ön test, son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Deney grubunda (n=27) Yaratıcı Yazma yaklaşımı, kontrol grubunda (n=26) ise Türkçe Öğretim Programı uygulanmıştır. Verilerin elde edilmesinde Susar (2009) tarafından geliştirilen “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği (YAYTÖ) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t-testi kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır; 1. Deney grubu ve kontrol gruplarının ön test ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 2. Kontrol grubunun ön test ve son test ortalamalarında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 3. Deney grubunun ön test ve son test ölçümlerinde ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. 4. Deney ve kontrol gruplarının ön ve son test ölçümleri arasında anlamlı bir faklılık olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında yaratıcı yazma yaklaşımı kapsamında yapılan yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutumu olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
319-337

REFERENCES

References: 

Aldı, M., Beyreli, L. vd. (2008). İlköğretim Türkçe 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Erdem Yayıncılık.
Ataman, M. (2006). Yaratıcı Drama Sürecinde Yaratıcı Yazma. Yaratıcı Drama Dergisi. 1, 74-83. Bailey, M. (1995). The Impact of Integrating Visuals in an Elementary Creative Writing Process. International Visual Literacy Association, Chicago, IL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 391492) Baştürk, R. (2011). Deneme Modelleri. (ed. A. Tanrıöğen). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ankara: Anı Yayıncılık. sf. 31-53. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorumu. Anakara: Pegem A Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Colantone L., Cunningham-Wetmore M. and Dreznes J. (1998), Improving Creative Writing. Unpublished Master Thesis. St. Xavier University. Chicago
Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.
Essex, C. (1996). Teaching Creative Writing in the Elementary School. ERIC Clearinghouse on Reading English, and Communication Digest, ED391182.
Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 178-195.
Güleryüz, H. (2006). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegema Yayınları.
Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
İpşiroğlu, Z. (2012). Yaratıcı Yazmanın Önemi ve Yaratıcı Yazma Dizisi Üzerine. http://zehraipsiroglu.com/yaratici-yazma-2 adresinden 25.05.2012 tarihinde indirilmiştir. Karakaya, İ. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (ed., A. Tanrıöğen). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (57-83). Ankara: Anı Yayıncılık. sf. 57-83.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Maltepe, S. (2006). Yaratıcı Yazma Yaklaşımı Açısından Türkçe Derslerindeki Yazma Süreçlerinin ve Ürünlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM yayınları.
334 İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde… F. Susar Kırmızı, A. Beydemir
Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manual. A Step-by-Step Guide to Data Analyysis Using SPSS for Windows. Philadelphia, PA.: Open University Press.
Sever, S. (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Anakara: Anı Yayıncılık.
Silah, M. (2000), Sosyal Psikoloji (Davranış Bilimi), Gazi Kitabevi, Ankara.
Sözer, E. (1996). Üniversitelerde Öğretim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 7-21.
Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi ve Yazılı Anlatım Ürünlerinin Değerlendirilmesi, Ankara. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41 (Özel Sayı), 251-275.
Susar Kırmızı, F. (2009a). The Assessment of Writing Materials Acquired From Creative Writing Approach Based on Creative Drama Method in Turkish Courses, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
Susar Kırmızı, F. (2009b), Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemine Dayalı Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 2 (5), 159-177
Sutherland, J.A.&Topping, K.J. (1999). Collaborative Creative Writing in Eight-Years Old: Comparing Cross-Ability Fixed Role And Same-Ability Reciprocal Role Pairing. Journal of Research in Reading, 22 (2), 154-179. Şahin, B. (2011). Metodoloji, (ed. A. Tanrıöğen), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. sf. 111-130. Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Yıldız, C. ve diğ. (2006). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegema Yayıncılık. Yaylı, D. (2008). Yazma. - Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Bursa: Ekin Yayınevi. (200-227).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com