You are here

Çevik Kuvvet Görevlilerinin Benlik Saygıları ile Yaşam Doyumu ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examination of Relationship between Self-esteem, Life Satisfaction of Riot Policemen and Their Approach to Dealing with Stress

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Main objective of this study is to examinate of relationship between self-esteem, life satisfaction of riot police and their approach to dealing with stress. Research data has been obtained through using self-esteem scale and inventory of approach to dealing with stress. The first finding is that there is a positive and meaningful relationship between self-esteem of riot police and their life satisfaction. As the self-esteem increases, so the life satisfaction does. The second finding is that while there is a positive relationship between self-esteem and active planning, searching for outside help, inclination to religion and cognitive help, three of which are subdimensions of approach to dealing with stress. There is a negative relationship between self-esteem and subdimensions of escaping, abstracting. As a result of regression analysis, it has been found that subdimensions of active planning (ß=-.082) and searching for outside help (ß=.241) are important interpreters of self-esteem.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Çevik kuvvet görevlilerinin benlik saygıları ile yaşam doyumu ve stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Veriler Benlik saygısı, yaşam doyumu ölçeği ile stresle başa çıkma tutumları envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Toplam 202 erkek katılımcının, % 88 ‘i 20–30, yaş arası geri kalanı ise 30 ve üzeridir. %62.2’si ön lisans, %37.8’i ise lisans eğitimlidir. Sonuçlara göre, benlik saygısı ile yaşam doyumu arasında pozitif, stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarından aktif planlama, dış yardım arama, dine yönelim, kabul bilişsel yardım arasında pozitif yönlü ve kaçma soyutlama, kaçma soyutlama biyokimyasal alt boyutları arasında ise negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Yaşam doyumu puanları ile stresle başa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından aktif planlama ve dış yardım arama boyutlarında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki görülmüştür. Stresle başa çıkma benlik saygısını yordamaktadır. Yapılan regresyon analizinde, aktif planlama (β=-.082) ve dış yardım arama (β=.241) alt boyutlarının benlik saygısı üzerinde önemli yordayıcılar olduğu görülmektedir.
61-75

REFERENCES

References: 

Adams, J.F. (1995). Ergenliği anlamak. (Çev: B. Onur ve diğ.), İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.
Abe, J. A. A. (2004). Self-Esteem, Perception Of Relationships And Emotional Distress: ACross-Cultural Study. Personal Relationships. Vol. 11, Pp. 231-247.
Allen, R. (1990). Human Stres: “It’s Nature And Control”, New York.
Armsden, G., Greenberg, M.T. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: Individual Differnces and Their Relationship to Psychological Wellbeing in Adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 16(5), 427 454.
Arslan, C., Dilmaç, B., & Hamarta, E. (2009). Coping with stress and trait anxietyin terms of locus of control: A study with Turkish university students. Social Behavior and Personality: An International Journal,37(6), 791-00.
Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., Kahraman, A. (2005). Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.
Avşaroğlu, S. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, KonyaAydın, K. B. (2010). Uygulamalı Grup Rehberliği Programları Dizisi Stresle Başa Çıkma. (Editör Prof. Dr. Uğur Öner). (2. Basım). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Dergisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Aysan, F. (1988). Lise Öğrencilerinin Stres Yaşantılarında Kullandıkları Başa çıkma Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Doktora Tezi) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Baltaş, A., Baltaş, Z. (2000). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Berg, A. M., Hem, E., Lau, B., Ekeberg, Q. (2006). An exploration of job stress and health in the Norwegian Police Service: A cross sectional study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 1-26.
Branden, N. (1987). How to Raise your Self-Esteem. New York: N.Y: Bantam.
Bridge, B. (2004). Duyguların Eğitimi. İstanbul: Beyaz Yayınları.
Campbell, A. (1981). The sense of well-being in America: Recent patterns and rends. New York: McGraw-Hill.
Carmel, S. (1997). The Professional Self-esteem of Physicians Scale, structure, properties, and the relationship to work outcomes and life satisfaction. Psychol Rep, 80(2),591-602.
Cerrah, D., Semiz, E. (2000). Yirmi Birinci Yüzyıl da Polis Temel Sorunlar- çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Sibel Matbaası.
Chow HPH. (2005). Life satisfaction among university students ina Canadian prairie city: a multivariate analysis. Soc Indic Res,70. 139-150.
Clark, L. (2000). SOS Duygulara Yardım (Çev: G. Yazgan). İstanbul: Evrim Yayınevi
Cooke, A. K. (1999). Gender differencesand self esteem, The Journal of Gender Specific Medicine, 2: 46-52.
Çağrı, M., Çetin, H.S., Çağlayan,N.E. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Denetim Odağı Düzeyi İle Stresle Başa Çıkma Yolları Arasındaki İlişki .Ü. BES Bilim Dergisi, Cilt 10(2), 31–39
Çeçen, R. A. (2008).Üniversite Öğrencilerinde Yasam Doyumunu Yordama da Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu ve Benlik Saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1): 19-3
Çivitçi, A. (2007). Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(26), 51-60.
Çoruh, Y. (2003). Denetim Odağı ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum
Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi) Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal Of Personality Assessment, 49, 71–75.
Diener, E., Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 653
Dilmaç, B., Ekşi, H.(2008). Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları Ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 279-289.
Eren, E. (1998).Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul,BetaYayınevi,
Erkmen, N. ve Çetin, M. Ç.,(2008 ). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı Değişkenlerle İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39(19), pp: 231-242)
Greifzu, S. P. (1996). The relationship of job satisfaction to the construct hardiness (Unpublished master’s thesis) University of Southern Connecticut State.
Gürüz, D., Gürel, E., (2006). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel YayıncılıkJersild, A. (1963). Gençlik Psikolojisi (N. Özgür çevirisi). İstanbul, Eko Matbaası.
Kelleci, M. (2005). Kanser hastalarının umudunun geliştirilmesine yönelik hemşirelik girişimleri Anadolu Psikiyatri Dergisi; 6:41-47
Kennedy, J. F. (1988). The relationship of hardiness, stres and job satisfaction in aw enforcement officers. Texas: Houston Üniversitesi.
Kırtıl, S. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Ünv, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
Koç, M., Tutkun, Ö. (2001). Polislerin Stresle Başa Çıkma Yolları, Polis Dergisi, 27, 95-101.1
Kohut, H.(1971). The analysis of the self. New York, International Universities Press
Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Ankara.
Kurt, N. (2011). Çevik Kuvvet Personelinin Stresle Başa Çıkma Tutumları, Psikolojik Dayanıklılıkları Ve İş Doyumu Düzeyleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Offer, D., Ostrov, E., Howard, K.I. (1981). “The Adolescent: A Psyhological Self-Portrait”. New York: Basic Books
Lazarus R., Folkman, S. (1984). Stress, apprasial and coping. Newyork: Springer Press. 142.
Leung, J. P., Leung, K. (1992). Life Satisfaction, Self-Concept, And Relationship With Parents İn Adolescence. Journal Of Youth And Adolescence, 21, 653–654.
Milgram, Norman A. and Atzil, Mira, (1988), “Parenting Stress in Raising Autistic Children”, Journal of Autism and Developmental Disorders, 18(3), 415-424
Neugarten, B.L. ve diğ. (1961). “The Measurement of the Lifetisfaction”, Journal of Gerontology, 16,134-143.
Öner, U. (1987). Benlik gelişimine ilişkin kuramlar, Ed. B. Onur, Ergenlik Psikolojisi, II. Basım, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara.
Öz, F. (2004). “Benlik Kavramı” Sağlık Alanında Temel Kavramlar Kitabı, İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş., Ankara, 83-94.
Özbay, Y., Şahin, B. (1997). Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara: IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 1-3 Eylül.
Özdevecioğlu, Mahmut. (2003), “İş Tatmini Ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, II. Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Afyon.
Partlak, N. (2003) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrencilerin Stresle Başa çıkma Tarzları ve İntihar Olasılıkları Arasındaki İlişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Hemşirelik Anabilim Dalı Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği , İzmir.
Pehlivan, İ. (2000). İş Yaşamında Stres. Ankara: Pegem Yayıncılık
Pope, A.M., McHale, S.M. (1988). “Self-Esteem Enhancement with Children and Adolescents”. New York: Pergamon Press.
Razı, G.S., Kuzu,A.,Yıldız,A.N., Ocakçı,A., Çamkuşu,B. (2009), Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim becerileri ve Stresle Baş Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull; 8(1),17-26
Rosenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-Image. New Jersey: Princeton University Press.Sahranç, Ü. (2007). Stres Kontrolü, Genel-Öz yeterlik, Durumluk Kaygı Ve Yaşam Doyumuyla İlgili Bir Akış Modeli (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Salmivalli, C., Kaukiainen, L., Lagerspetz, K.M.J. (1999). Self-Evaluated Self-teem, Peer-Educated Self-Esteem and Defensive Egoism as Predicyor of Adolescents Participation in Bullying Situation. PSPB, 25, 1268-278.
Schwarzer R, Fuchs R. (1995). Changing risk behaviorsand adopting health behaviors: the role of selfefficacybeliefs. A Bandura (ed), Self-efficacy inChanging Societies. New York, CambridgeUniversity Press, , s.259- 288
Seyhan, N. (2007). Halk-Polis karşılamasında stres faktörü stad örneği uygulaması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Smith, RE. (1989). Effects of coping skills training ongeneralized self-efficacy and locus of control. JPers Soc Psychol, 56, 228-233.
Şahin, NH, Durak A. (1995). Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği:Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 56-73.
Şar, A., Işıklar, A. (2011). Ulaşım Hizmetinde Görevli Sürücülerin Stresle Baş Etme Becerileri ,Akademik Bakış Dergisi
Şeker, B.D., Zırhlıoğlu, G. (2009). Van Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda Çalışan Polislerin Tükenmişlik, İş Doyumu Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi, Polis Bilimleri Dergisi,11(4), 1-26.
Vara, Ş. (1999). Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş doyumu ve Genel Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Wells, E., Marwell, G. (1976). “Self-Esteem: Its Conceptualization and Measurement”. Beverly Hills, Sage Publications Inc.
Wiese, L., Rothmann, S., Storm K. (2003). Coping, stress and burnout in the South African Police Service in Kwazulu-Natal. Journal Of Industrial Pyschology. 29(49), 71-80.
Yetim, U. (2003). The impacts of individualism/collectivism, selfesteem,and feeling of mastery on life satisfaction among the Turkish university students and academicians. Soc Indic Res, 61,297-317
Yılmaz, N.E. (1993). Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyleri, Psikopatoloji ve Stresle Başa Çıkma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Yiğit, H. (2010). Ergenlerin Benlik Saygılarının Yaşam Doyumu Ve Bazı Özlük Nitelikleri Açısından İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya
Yörükoğlu, A. (1998). Gençlik Çağı:10.Basım, Özgür Yayınları. İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com