You are here

Ergenlerin Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi: Nitel Araştırma Örneği

Examination of Identity Formation in Adolescents Through on Facebook: Example of Qualitative Research

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
With each passing day, people are spending much more time on social networks, trying to meet the real life needs of their own and forming new identities. Within many researches being conducted, Facebook appears to be the most popular social network. Via Facebook, new friendships are formed, marriage decisions are made, social and political groups are organized and social media are formed with a kind of instant share system. In statistics and research conducted in our country, it is seen that Facebook is rapidly spreading out among the young with a raising usage proportion. This research aims at finding out the role of Facebook on teenagers identity/personality development as being one of the social communication network. Teenagers Facebook usage and perception, the effects of Facebook on the family, friend and romantic relationships of teenagers are associated with the theories of puberty. Based on this purpose, a number of profound interviews are made with twelve students aged 15-16 from different high schools with the help of an interview form having been prepared beforehand.
Abstract (Original Language): 
İnsanlar sosyal ağlarda gün geçtikçe daha fazla vakit geçirmekte, gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakta ve yeni kimlikler inşa etmektedirler. Yapılan birçok araştırmada “Facebook”, en popüler ağ olarak ortaya çıkmaktadır. Facebook üzerinden yeni arkadaşlıklar kurulmakta, evlilik kararları alınmakta, toplumsal ve siyasi örgütlenmeler gerçekleşmekte, anlık paylaşımlarla alternatif sosyal medya oluşturulmaktadır. Ülkemizdeki istatistikler ve araştırmalarda Facebook’un gençler arasında hızla yaygınlaştığı ve kullanım değerinin arttığı görülmektedir. Bu araştırmada sosyal iletişim ağlarından biri olan Facebook’un ergenlerin kimlik/kişilik oluşumundaki rolü incelenmiştir. Ergenlerin Facebook’u kullanım ve algılayışları, Facebook’un ergenlerin aile, arkadaş ve romantik ilişkilerine etkileri, ergenlik kuramları ile ilişkilendirilmiştir. Bu amaçla çeşitli liselerden 15-16 yaş arasındaki 12 öğrenci ile önceden hazırlanmış görüşme formu üzerinden derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
295
313

REFERENCES

References: 

Acar, A. (2008). Antecedents and consequences of online social networking behavior: The case of Facebook. Journal of Website Promotion, Vol. 3(1/2)
Acır E., (2009). Internet’in Türk toplumunun iletişimindeki rolü: Facebook’taki Türkiye. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aktuğ T. (2006). Ergenlerde akran baskısı ve benlik saygısının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Alexa, (2011). Top sites Turkey. http://www.alexa.com/topsites/countries/TR 24.04.2011 tarihinde adresinden alınmıştır.
Arı, R. (2005).Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Arslan, E. (2008). Bağlanma stilleri açısından ergenlerde Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri ve ego kimliği süreçlerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya
Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi:kuramsal bir değerlendirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar: 3(1): 163-213
Balcı, İ. (2005). Sosyal bilimlerde veri kaynağı olarak yaşam öyküsü, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20.
Bat, M. ve Vural, B.A. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University. 20(5) 3348-3382
Bayır, Ş. ve Numanoğlu, G. (7-9 Ekim 2009). İlköğretim öğrencilerinin İnternet kullanımı. Üçüncü Uluslararası Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon.
Bilgin, N. (1994) Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu, İzmir, Ege Yayıncılık.
Çocukların sosyal paylaşım sitelerinin kullanım alışkanlıklarını araştırması raporu, (2010). http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/files/Cocuk_sosyal_paylasim_a... 24.04.2011 tarihinde adresinden alınmıştır.
Çetin, E. (2007). Sosyal iletişim ağları ve gençlik. Facebook örneği. http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/bilim/bilim15.pdf 09.04.2011 tarihinde adresinden alınmıştır.
Demir, İ. (2009). Gençlerin kimlik statülerinin kültürel karşılaştırması: İstanbul-Nusaybin Örneği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16:3
Devlet Planlama Teşkilatı, (2011). Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Bilgi_Toplumu_Istatisti.... df sitesinden 09,04,2013 tarihinde elde edilmiştir.
Dereboy, İ.F. (1993). Kimlik bocalaması, Anlamak, Tanımak, Ele Almak. Malatya: Özmert Ofset
Döner A., (2006). Ergenlik dönemi yol haritası. İstanbul. Gül Yurdu Yayınları.
Erikson, E.H. (1984). İnsanın sekiz çağı. (Çev: V. Şar ve B. Üstün), Ankara, Birey ve Toplum Yayınları
Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
310 Ergenlerin Kimlik Oluşumunun… H. Eksi, N. Erden, F. H. Erdoğan, E. Yılmaz
Facebook Statistics, (2011), http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 20.0.2011 tarihinde adresinden alınmıştır.
Haberimport. (2010). http://www.haberimport.com/haber/turkiyedeki-facebook-uye-sayisi-22-mily... 20.04.2011 tarihinde adresinden alınmıştır.
İstanbulhaber, (2011). http://www.istanbulhaber.com.tr/haber/facebookta-sasirtan-turkiye-istati... 22.04.2011 tarihinde adresinden alınmıştır.
Karl, K. and Peluchette, J. (2010). Examining students’ intended image on Facebook: “What were they thinking?!”. Journal of Education for Business, 85: 30-37
Kelleci, M., Güler, N. , Sezer, H. ve Gölbaşı Z. (2009). Lise öğrencilerinde internet kullanma süresinin cinsiyet ve psikiyatrik belirtiler ile ilişkisi. Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(3); 223 230.
Kulaksızoğlu A. (1998). Ergenlik psikolojisi. İstanbul . Remzi Kitapevi
Korkmaz M. (2010). İnternet kullanımı konusunda uygulanan akran eğitiminin ergenler üzerindeki etkisi .Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Köknel Ö. (2001). Kimliğini arayan gençliğimiz. Altın Kitaplar Yayınevi. İstanbul
Marcia J. (1993).The relational roots of identity. In Discussions on Ego Identity (Ed J Kroger) NJ, Lawrence Erlbaum Associates, s:34-65. England.
Mehdizadeh, S. (2010). Self-presentation 2.0: narcissism and self-esteem on Facebook. Cyberpsychol Behav Soc Netw 13(4):357-64
Morsümbül, Ü. (2005). Ergenlikte kimlik statülerinin bağlanma stilleri, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Pekşen S. D. (2002) Çalışan ve öğrenci ergenlerde kimlik duygusu kazanımının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Schentke, M. M. (2007). The relationship between recreational technology use and attachment style. Master’s thesis. University of South Africa. http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/2029/dissertation.pdf?sequ... sitesinden 09.04.2013 tarihinde elde edilmiştir.
Selwyn, N. (2009). Faceworking: exploring students’ education-related use Facebook. Learning, Media and Technology Vol. 34, No:2, 157-174
Subrahmanyan, K. ve Lin, G. (2007). Adolescents on the net: Internet use and well-being. Adolescence, 42; 659-77.
Tsai, C. C., Lin, S. S. J., (2003). Internet addiction of adolescents in Taiwan: An Interview study. CyberPsychology & Behavior, 6(6), 649-652.
T.C. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurumu (2010). Çocukların sosyal paylaşım sitelerini kullanma alışkanlıkları raporu. http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/files/Cocuk_sosyal_paylasim_a... sitesinden 09.04.2013 tarihinde elde edilmiştir
TUİK, (2011). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı istatistikleri.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6308
24.04.2011 tarihinde adresinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (2012). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10880 sitesinden 09,04,2013 tarihinde elde edilmiştir.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınlar .
Yörükoğlu, A. (1985). Gençlik çağı- ruh sağlığı. Türkiye İşbankası Kültür Yayını. Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com