You are here

İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ

LEGAL ANALYSIS OF THE EXPORT CREDIT INSURANCE CONTRACT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.292432
Author Name
Abstract (2. Language): 
Nowadays as the insurance insitution accepted as one of the main solution for eliminating risk, it is seen that the risks of international trade are also minimized by export credit insurance which is an insurance type. Large scale enterprises especially multinational corporations and world's most popular brands may not need much export credit insurance because of the the fact that they have branch offices or any other connections in many countries. Undoubtedly, the main target group of this institution is small and medium sized enterprises (SMEs) which needs insurance against the risk of not being paid. In this respect, this kind of insurance will be needed in order for SMEs, which constitute the majority of the countries' trade volume, to open up to foreign markets and to export their products. In this article, details concerning the nature, scope and functions of the export credit insurance and evaluation will be given on how export credit insurance is assured and terminated through a contract with the purpose of enlightening the SMEs and encouraging the utilization of export credit insurance.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde risklerin bertaraf edilmesinde sigorta kurumu bir çözüm yolu olarak benimsendiğinden, uluslararası ticarette de oluşabilecek risklerin minimize edilmesinin yine bir sigorta çeşidi olan ihracat kredi sigortası ile mümkün kılındığı görülmektedir. Büyük çaptaki işletmeler bakımından, özellikle çok uluslu şirketler ile dünyaca tanınmış markaların birçok ülkede yerleşmiş şubeleri veya diğer bağlantıları olması nedeniyle, ihracat kredi sigortası gibi kurumlara pek ihtiyaç duyulmayabilir. Bu kurumun asıl hedef kitlesi, yurt dışına satış yapmak isteyip de karşılığını alamama riskine karşılık sigortaya ihtiyaç duyan KOBİ’lerdir. Bu bakımdan ülkelerin ticari hacminin neredeyse tamamına yakın çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerin dış pazarlara açılması ve ürünlerinin ihracatını sağlayabilmesi açısından bu sigortaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada bir ülkenin ekonomisini ayakta tutan KOBİ’lere ışık olması açısından, ihracat kredi sigortasından da yararlanmalarının teşvik edilebilmesi sebebiyle bu kurumun mahiyeti, kapsamı, fonksiyonları gibi açıklayıcı bilgilere yer verilerek bir sözleşme ile korumanın nasıl sağlanabileceği ve sona ereceği yönünde değerlendirilmelerde bulunulmuştur.
679
735

REFERENCES

References: 

Abik, Y. (2002). Promosyonlu satım sözleşmesi. Ankara: Seçkin Yayınları.
Akkar, M. E. (1982). 1970–1980 Döneminde kredi politikaları ihracat ve yatırım kredilerine genel bakış. Ankara: DPT Teşvik ve Uygulama Dairesi Yayınları.
Akmut, Ö. (1981), "Dışsatım Kredi Güvencesinde Riskler”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14–15 Nisan, Ankara.
Alpan, Ş. (1987). İhracat finansmanı aracı olarak ihracat kredi garantisi sistemi ve Türkiye’deki muhtemel uygulama. Ankara: İGEME Yayınları.
Arkan, S. (2007). “Sigorta Hukukunda Fazladan Yapılan Ödemelerin İadesinde Zamanaşımı.” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 56(2): 39-43. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/266/2396.pdf, 20 Ocak 2017 tarihinde A.Ü.H.F.’nin veri tabanından alınmıştır.
Arkan, S. (2009). Ticarî işletme hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Atabek, R. (1956). Kredi sigortası. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
Nazım AKSOY
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Ağustos 2017
730
Aybar, A. (1981). “İhracat Kredi Sigortasıyla İlgili Yasal Çalışmalar”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14-15 Nisan, Ankara.
Ayli, A. (2003). Zarar sigortalarında prim ödeme borcu. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
Bağrıaçık, A. (2004). Uygulamalı dış ticaret işlemleri. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
Bahtiyar, M. (2006). Ortaklıklar hukuku, dersler ve soru örnekleri. İstanbul: Beta Yayıncılık.
Balcı, Ş. (2007). Türk hukukunda konkordato. İzmir: Güncel Yayınevi.
Birds, J. (2007). Bird’s modern ınsurance law. London: Sweet & Maxwell.
Bozer, A. (1981). “Genel Açıdan İhracat Kredi Sigortası”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14–15 Nisan, Ankara.
Bozer, A. (1965). Sigorta hukuku (sigorta endüstrisi sigorta hukukunun genel prensipleri tazminat sigortası ve çeşitleri can sigortası ve çeşitleri). Ankara: BTHAE Yayınları.
Büyükkaya, A. (1981). “Türkiye’de İhracatı Teşvikte İhracat Kredi Sigortasının Ekonomik ve Teknik Yönü”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14–15 Nisan, Ankara.
Çeker, M. (2004). Yargıtay kararları ışığında sigorta hukuku. Adana: Karahan Kitapevi.
Doğan, A. A. (2007). Sermaye şirketleri rehberi. Ankara: Adalet Yayınları.
Dowding, T. A. (1994). Guide to credit ınsurance. London: Reactions Publishing Group Ltd.
Edwards, H. (1982). Export credit the effective and profitable managemenet of export credit and finance. London: Gower Pub Co.
Eren, F. (2008). Borçlar hukuku genel hükümler. İstanbul: Beta Yayınevi.
Jess, D. C. (2001). The ınsurance of commercial risk: law and practice. London: Sweet & Maxwell.
İhracat Kredi Sigortası Sözleşmesi’nin Hukuki Açıdan Tahlili
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Ağustos, 2017
731
Johnson, T. E. (2002). Export/import prosedures and documentation. New York: Amacom.
Kayıhan, Ş. (2004). Sigorta sözleşmelerinde prim ödeme borcu. Ankara: Seçkin Yayınları.
Kender, R. (1984). Sigorta mukavelesin akdedilmesi ve şartları. I. Ticaret Hukuku ve Yargı Kararları Sempozyumu Bildiriler ve Tartışmalar, Ankara.
Kender, R. (1981). “Hukukî Açıdan İhracat Kredi Sigortası”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14–15 Nisan, Ankara.
Kender, R. (2008). Türkiye’de hususi sigorta hukuku, sigorta müessesesi sigorta sözleşmesi. İstanbul: Arıkan Basım.
Korkmaz, S. (2004). Sigorta sözleşmelerinde ispat sorunları. İzmir: Güncel Hukuk Yayınları.
Kubilay, H. (2003). Uygulamalı özel sigorta hukuku. İzmir: Barış Yayınları..
Kuru, B., Arslan, R. ve Yılmaz, E., (2007). İcra ve iflas hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları..
Öncü, B., Alpan, Ş. ve Çakıroğlu, D. (1986). İhracat finansmanı, ihracat kredi garantisi ve ihracat kredi sigortası sistemleri. Ankara: İGEME Yayınları.
Özdemir, N. (1966). Kredi sigortası. Ankara: Ankara İktisadî İlimler Akademisi Yayınları,.
Moss, G. ve Wessels, B. (2006). EU banking and ınsurance ınsolvency. New York: Oxford University Press.
Nomer, H. N. (2008). Borçlar hukuku genel hükümler. İstanbul: Beta Yayınları.
Pekcan, E. (1989). “Dışsatım Kredi Sigortası ve Türkiye”, 1989–3, İstanbul Ticaret Odası Yayınları http://www.ito.org.tr/itoyayin/0001624.pdf, 21 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nın veri tabanından alınmıştır.
Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özkan, M. S. ve Özekes, M. (2007). İcra ve iflas hukuku. Ankara: Yetkin Hukuk Yayınları.
Nazım AKSOY
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Ağustos 2017
732
Poroy, R. ve Tekinalp, Ü. (2006). Kıymetli evrak hukuku esasları. İstanbul: Vedat Kitapçılık
Pulaşlı, H. (2008). Şirketler hukuku. Adana: Karahan Kitabevi.
Reisoğlu, S. (2008). Borçlar hukuku genel hükümler. İstanbul: Beta Yayınları.
Sağlam, Nejdet ve Şengel, Salim (2004). “Şirket Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi.” Şirket Birleşmeleri (Der.) Prof. Dr. Haluk SUMER – Prof. Dr. Helmut PERNSTEINER. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. 305–326.
Serozan, R. ve Engin, B. İ. (2008). Miras hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Şahin, A. (2004). İhracata yönelik finansman araçları. Ankara: İGEME Yayınları.
Taşyürek, H. (2001). Kasko sigortası. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Ulaş, I. (2007). Uygulamalı sigorta hukuku, mal ve sorumluluk sigortaları. Ankara: Turhan Kitapevi.
Ünan, S. (2007). “Sigortacılık Yasa Tasarısının Getirdikleri”, İstanbul Ticaret Odası -----1: 22–32.
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_insurance, 15 Ocak 2017 tarihinde Wikipedia’nın veri tabanından alınmıştır.
Yongalık, A. (1998). “Sigortalının Zarara Bizzat Katılması.” Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan. Ankara: Seçkin Yayınevi. 149–165.
Yongalık, A. (2002) Kredi hayat sigortası. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Yılmaz, E. (2001). Geçici hukukî himaye tedbirleri. Ankara: Yetkin Yayınevi.
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/genelsartlardadegisiklik, 28 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Sigortalar Birliği’nin veri tabanından alınmıştır.
http://www.eximbank.gov.tr/dosyalar/sigorta/kisa/belge-akisi.pdf, 17 Ocak 2017 tarihinde Türk Eximbank’ın veri tabanından alınmıştır.
http://www.eximbank.gov.tr/dosyalar/sigorta/kisa/kisa-GenelBilgi.pdf, 17 Ocak 2017 tarihinde Türk Eximbank’ın veri tabanından alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com