You are here

FUTBOL KULÜPLERİNDE YILDIRMA ALGISI İLE İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING (PSYCHOLOGICAL VIOLENCE) AND LEVEL OF JOB SATISFACTION AMONG FOOTBALL TRAINERS IN TURKISH FOOTBALL CLUBS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study to determine the relationship between Mobbing and Level of Job Satisfaction among football trainers in football clubs. In this research the data was gathered randomly from Turkish football trainers who had participated in Turkish trainer development seminar 2010-2011 which was organized jointly by Football Federation of Turkey and Turkey Football Coaches Association. Negative Acts Questionnaire (NAQ) which was developed by Einarsen, Raknes, Matthiesen and Hellesoy and adopted by Cemaloglu into Turkish version and Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) were applied to all participants. 524 of them answered the questionnaire and 515 out of 524 were evaluated. The answers from the questionnaire were analyzed by Reliability analysis and Correlation analysis. Sub dimensions of NAQ are positively correlated with moderate level. The highest positive correlation was found between organizational communication and duty. On the other hand the lowest correlation was found between organizational communication and social relationships. It is easily seen that from the analysis, level of Job satisfaction of football trainers who was exposed to mobbing is lower than who was not exposed. As a result of this survey there is a relationship between level of job satisfaction and mobbing especially in younger football trainers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, futbol antrenörlerinin yıldırma algısı ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada, 2010–2011 yılı Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen antrenör gelişim seminerlerinin yapıldığı Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Mardin Tokat ve Samsun bölgelerinde 515 kişiye, Olumsuz Davranışlar Anketi (Negative Acts Questionnaire) ve Minnesota İş Doyum Ölçeği (Minnesota Satisfaction Questionary-MSQ) uygulanmıştır. Araştırma verilerine bakıldığında, olumsuz davranışlar anketinin alt boyutları arasındaki ilişki izlendiğinde tüm alt boyutlar arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki görülmektedir(p<0.05). En yüksek pozitif ilişki r:0.529 ile görev ve örgüt içi iletişim alt boyutlarında en düşük ilişki r= 0.460 ile örgüt içi iletişim ve sosyal ilişki alt boyutları arasında görülmektedir. iş doyumunun içsel ve dışsal alt boyutlarının toplam puanlarının ortalaması incelendiğinde ise yıldırmaya maruz kalanlarda daha düşük olduğu görülmektedir (p<0.05). Sonuç olarak, futbol kulüplerinde genç antrenörlere yönelik yıldırma eylemleri çok yoğun ve sistematik olmamakla birlikte uygulanmaktadır. Bununla birlikte yaşanan ya da tanıklık edilen bu eylemler ile antrenörlerin iş doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Leymann H. “The Content and Development of Mobbing at Work”. European Journal of Work and Organizational Psychology. 1996(5):2, 165-184. http://www.ebscho.com. (erişim:21.11.2010).
Efe S.Y. ve Ayaz S. (2010). Mobbing against nurses in the workplace in Turkey. International Nursing Review 57, 328–334
Cemaloğlu N. (2007). “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Yıldırma Arasındaki İlişki”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, 33:7-87.
Zapf D. (1999). “Organizational, Work Group Related and Personal Causes of Mobbing/Bullying at Work”. International Journal of Manpower, I: 70-85.
Einarsen S, Matthıesen SB, Skogstad A. (1998), Bullying, Burnout and Well-Being Among Assistant Nurses. Journal of Occupational Health and Safely - Australia and New Zealand;14: 563-568.
Orhan U. (2009), Akademisyenlere Uygulanan Psikolojik Taciz’in (Mobbing) Nedenleri ve Etkileri; Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Tokat.
Uppal, S. (2005). Disability, workplace characteristics and job satisfaction. International Journal of Manpower, 26, 336-351.
Durham, T.M. ve Lange, B. (2004). The work covenant: a managament strategy for department chairs and program directors. Journal of Dental Education. 68,(1): 55-63.
Ak E. (2005). Van İli Beden Eğitimi Öğretmenlerinde İs Doyumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van.
Gündüz H. (2008), İlköğretim Okullarında Örgütsel İklim İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki (Gaziantep Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tülek M.E. (2008), Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan İngilizce Okutmanlarının İş Doyumu-Örgütsel Bağlılık İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Şirin E F. (2009), “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlilerinin İş Tatmini ve Öğretim Üyelerine İlişkin Tutum İlişkisinin İncelenmesi”, Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 5(1): 85-104, http://eku.comu.edu.tr/index/5/1/ efsirin. pdf,
Einarsen S, Raknes BI & Matthiesen SB. (1994), Bullying and Harassment at Work and Their Relationships to Work Environment Quality: An Exploratory Study. European Work and Organiztional Psychologist, 4,(4): 381-401.
Davidson, L. M. ve Demaray, M. K. (2007). “Social Support As A Moderator Between Victimization And İnternalizing – Externalizing Distress From Bullying”, School Psychology Review, 36(3), 383-405
Cemaloğlu N. Ertürk A.(2007), ”Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemlerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 5,(2), 345-362.
Davenport N. Schwartz R.D. & Elliott G.P. (2003), Mobbing. Sistem Yayıncılık, İstanbul,
Hosmer LT. (1995), Trust: The Connecting Link between Organizational Theory and Philosophical Ethics. Academy of Management Review, 20, (2): 379-403.
Atalay İ. (2010), Mobbing’in Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi “Kamu Sektöründen Bir Örnek”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Vandekerckhove, W. ve Commers, M. (2003). Downward Workplace Mobbing: a Sign of The Times? Journal of business Ethics, 45: 41–50.
Tunçel Ö. (2009), Kişilik ve Örgüt Kültürü Bağlamında Yıldırma Davranışının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
Zorel F.İ. (2009), Örgüt Sağlığını Tehdit Eden Bir Olgu Olarak Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Engellenmesinde Örgüt İçi İletişimin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Ekşici Ş. (2009), Kurum ve Kuruluşlarında Psikolojik Taciz (Mobbing) Eylemleri ve Çalışanların Motivasyonu Üzerine etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
İyem C. (2007), Futbolda Mobbing: Sakaryaspor A.Ş. Örneği. Sakarya Üniversitesi, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya, 919-938.
Zorlu A. (2009), Çalışanların Mobbing Davranışı Karşısındaki Tutumları İle Kişilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Lee, Deborah (2002). “Gendered Workplace Bulyying in the Restructured UK Civil Service.” Personel Review, 31(1), 205–227.
Akça, B. İrmiş, A. (2006). “Yıldırma Davranışının Algılama Boyutu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, 14. Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 181-189.
Leymann H. Gustafsson,A. (1996) ”Mobbing at Work and The Development Of Post Traumatic Stress Disorders”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, (2): 251- 275
Tınaz P. (2006), Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz. İstanbul: Marmara Üniversitesi, İİBF, Çalışma ve Toplum Dergisi, (3): 11-22.Kavlu, M. (2002), ‘Spor Eğitim-Öğretiminde Antrenör Davranışlarının Araştırılması (Judo Örneği)’, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
Yerlisu, T. (2003), “Profesyonel Takımlarda Görev Yapan Futbol Antrenörlerinin İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, 10-11 Ekim.
Tabuk, M.E. (2009), Elit Sporcularda İş-Aile Çatışması ve Yaşam Tatmini İlişkilerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
Demirgil A. (2008), İşletmelerde Mobbing Uygulamaları İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Gürbüz, B., Koçak, S., “Devlet ve Özel Sektörde Çalışan Antrenörlerin İş Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete ve İş Deneyimine Göre Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, 10-11 Ekim 2003.
Göktaş Z. (2007), “Balıkesir İlindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Bazı Değişkenlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1,(1),
Türkmen M. Yıldız, Y. Çetinöz, F. (2009), “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Genel İş Doyumu (Manisa Örneği)”, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4,(3): 109-116.
Can, Y. Soyer, F. Bayansalduz, M. (2009), “ Sporcuların İş Tatmini İle Lider Bağlılığı ve Örgütsel Bağlılık Duyguları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3, (3):
Belli, E. (2010), ‘’Ege Bölgesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıkları ve İş Tatmin Düzeylerinin Araştırılması’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com