You are here

Bilateral alt ekstremite uzuv kaybı olan geriatrik hastada spinal anestezi: 2 olgu sunumu

Spinal Anesthesia On Geriatrics Patient Having Bilateral Lower Limb Loss: 2 Case Report

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
With the increase of quality of life and opportunities for diagnosis and treatment, the population of elderly is rapidly increasing throughout the world. Due to the comorbidities in elderly age group patients and potential complications, regional anesthesia techniques are preferred to general anesthesia. Spinal anesthesia have the advantages like protection of cognitive function and airway reflexes during the operation, provision of effective analgesia in the postoperative period with early mobilization. During spinal anesthesia, with the spread of local anasthetic to sephalic intrathecal way blockade in preganglionic sympathetic fibers may lead to cardiovascular side effects. To avoid this hemodynamic instability, the lowest possible dose of local anesthesia should be preferred for especially geriatric patients. In this study, we aim to discuss the application of spinal anesthesia in two cases,with high risc, having geriatic bileteral lower extremity limb loss and undergoing urological surgery, and the effect of bileteral limb loss on the dose of local anesthesia in terms of practice literature.
Abstract (Original Language): 
Yaşam kalitesinin yükselmesi, yeni teşhis ve tedavi olanaklarının geliştirilmesi ile yaşlı popülasyon tüm dünyada hızla artmaktadır. Yaşlı hasta grubundaki yandaş hastalıklar ve gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle rejyonel anestezi teknikleri genel anesteziye tercih edilmektedir. Spinal anestezinin operasyon sırasında kognitif fonksiyonların ve hava yolu reflekslerinin korunması, postoperatif dönemde etkin analjezinin sağlanması ile birlikte erken mobilizasyon gibi avantajları vardır. Spinal anestezide lokal anesteziğin sefale doğru yayılması ile birlikte preganglionik sempatik liflerde blokaj olması, kardiovasküler yan etkilere yol açabilir. Özellikle geriatrik hastalarda bu hemodinamik instabiliteden kaçınmak için lokal anesteziğin mümkün olan en düşük dozda kullanılması tercih edilmelidir. Biz bu yazıda geriatrik, bilateral alt ekstermite uzuv kaybı olan ve ürolojik girişim geçirecek olan yüksek riskli iki olgumuzda spinal anestezi uygulamamızı ve bilateral uzuv kaybının uyguladığımız lokal anestezik dozuna etkisini literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.
242
244

REFERENCES

References: 

1-Valentin N, Lomholt B, Jensen JS, Hejgaard N, Kreinier S. Spinal or general anaesthesia for surgery of the fractured hip. A prospective study of mortality in 578 patients. Br J Anaesth 1986; 58(3): 284-291.
2-Stienstra R, Veering BT: Intrathecal drug spread: is it controllable? Reg Anesth Pain
Med, 1998;23(4):347-51.
3-Gürkan Y. Geriatrik Hastalarda Rejyonel Anestezi. J Anest Reanim-Special Topics 2011;4(1):44-51.
4- Thage B, Callesen T. Bupivacaine in spinal anesthesia. The spread of analgesia-dependence on baricity, positioning, dosage, technique of injection and patient characteristics. Ugeskr Laeger. 1993 Sep 27;155(39):3104-8.
5- Öztürk L, İzdeş S. Geriatrik Hastada Anestezik, Kas Gevşetici ve Kas Gevşeticilerin Etkisini Geri Döndüren İlaçların Güvenli Kullanımı. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics 2011;4(1):25-34.
6- Hocking G, Wildsmith JA. Intrathecal drug spread. Br J Anaesthesia. 2004;93(4):568-78.
7- Rooke GA, Freund PR, Jacobson AF: Hemodynamic response and change in organ blood volume during spinal anesthesia in elderly men with cardiac disease. Anesth Analg. 1997;85(1):99–105.
8- Oğurlu M, Şen S, Uğur B, Dişcigil G, Aydın On, Gürsoy F. 65 Yaş üstü Hastalarda Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyon Gelişiminin Değerlendirilmesi. Turkish Journal Of Geriatrics 2006; 9(3):126-129.
9- Şenyaşar NK, Erkal H, Temizel F, Özyurt Y. Geriatrik hastaların ürolojik cerrahi girişimlerinde uygulanan spinal anestezide levobupivakain ve levobupivakain-fentanilin etkilerinin karşılaştırılması. J Kartal TR 2009;XX(2):82-89.
10-Carpenter RL, Caplan RA, Brown DL, Stephenson C, Wu R. Incidence and risk factors for side effects of spinal anesthesia. Anesthesiology 1992; 76: 906-916.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com