You are here

Genişlemiş Spektrumlu Beta-laktamaz Üreten Escherichia coli İzolatlarında Tigesiklin Duyarlılığının Belirlenmesi

Determination of Susceptibility to Tigecycline in Extended Spectrum Beta-laktamase Produ-cing Escherichia coli Isolates

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi: 10.5505/abantmedj.2013.29392

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: Escherichia coli is one of the most common path-ogens causing infection in the world. E. coli strains can lead to emergent community- and hospital-acquired infections. Treatment of ESBL producing E. coli infections encounter difficulties due to the resistance which is easily acquired. Treatment options may decrease particularly in the strains producing expended-spectrum beta-lactamase (ESBL). Re-searchers continue to search for an alternative due to the limited treatment options. Tigecycline (GAR-936), a deriva-tive of glycylcycline, is an agent accepted for the usage for treatment in recent years. In this study, it was aimed to investigate the in vitro susceptibility rate of ESBL producing E. coli strains isolated from various clinical specimens in microbiology laboratory of Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine to tigecycline. Method: Minimum inhibitory concentration (MIC) of tigecy-cline were detemined with broth microdilution method for a total of 100 ESBL producing E. coli isolates. Results: MIC values of tigecycline to the isolates were found between a range of 0.125-4 μg/ml, according to this 97 (97%) of the isolates were determined as susceptible and 3 (3%) were found as intermediate to tigecycline. The MIC50 value was found 0.5 μg/ml and MIC90 was 2 μg/ml. Conclusion: The findings obtained from our study shows that tigecycline is still an appropriate alternative in treat-ment of infections caused by ESBL producing E. coli in our hospital.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Escherichia coli dünyada en sık enfeksiyon yapan patojenlerden biridir. E. coli suşları toplum ve hastane kay-naklı önemli enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Kolay direnç kazanması tedavide zorluklara neden olmaktadır. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten suşlarda tedavi seçenekleri azalabilmektedir. Araştırmacılar tedavi seçenek-lerinin sınırlı kalmasından dolayı alternatif arayışlarına de-vam etmektedir. Bir glisilsiklin türevi olan tigesiklin (GAR-936) son yıllarda kullanıma giren bir ajandır. Bu çalışmada Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi mikrobiyoloji laboratuvarında çeşitli klinik örneklerden elde edilen GSBL üreten E. coli izolatlarında tigesikline duyarlılık oranının in vitro olarak araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: : Toplam 100 GSBL üreten E. coli izolatına için tigesiklin minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle belirlenmiştir. Bulgular: Tigesiklinin izolatlara karşı MİK değerleri 0,125-4 μg/ml aralığında bulunmuş, buna göre izolatların 97’si (%97) tigesikline duyarlı, üçü (%3) ise orta duyarlı bulunmuştur. MİK50 değeri 0,5 μg/ml, MİK90 değeri ise 2 μg/ml olarak saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda elde edilen bulgular, hastanemizde GSBL üreten E. coli nedenli enfeksiyonların tedavisinde tigesiklinin halen uygun bir alternatif olduğunu göstermek-tedir.
FULL TEXT (PDF): 
87-90

REFERENCES

References: 

1. Pullukçu H, Ulusoy S: Tigesiklin. Flora. 2008; 13(Ek 3): 3-16.
2. Taşova Y. Tetrasiklinden tigesikline. ANKEM Derg. 2010; 24(Ek 2): 36-44.
3. Çalık N, Akova M. Tigesiklin. ANKEM Derg. 2007; 21 (ek-2): 29-33.
4. Stein GE, Craig WA. Tigecycline: A Critical Analysis. Clin Infect Dis. 2006; 43(4): 518-24.
5. Estes KS, Derendorf H. Comparison of the pharmacokine-tic properties of vancomycin, linezolid, tigecyclin and dap-tomycin. Eur J Med Res. 2010; 15: 533-43.
6. Karlı Ş, Ceran N, Genç İ, İnan A, Öztürk D, Taşdemir C, Uzun B, Aksaray S, Göktaş P. Toplum ve hastane kaynaklı infeksiyonlardan izole edilen GSBL pozitif Escherichia coli suşlarında tigesiklin duyarlılığının araştırılması. ANKEM Derg. 2010; 24(4): 209-14.
7. Vardar-Ünlü G, Ünlü M, Yağmuroğlu A, Yıldırım D. Efficacy of Tigecycline to Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens. ANKEM Derg. 2009; 23(1): 22-5
8. Kaya I, Göker G, Bal Kayacan Ç, Gürler N: Yoğun bakım isolatı Gram negatif bakterilerde tigesiklin duyarlılığı. AN-KEM Derg. 2007; 21(3): 142-5.
9. Korten V, Söyletir G, Leblebicioğlu H, Usluer G, Dündar D. In vitro activity of tigecycline against pathogens from Tur-key-TEST Program 2006. Int J Antimicrob Agent. 2007; 29(Suppl 2): S517.
10. Altındiş M, Şafak B, Demirdal T, Çetinkaya Z, Aktepe OC. Kan kültürlerinden izole edilen etkenlerde tigesiklin duyarlı-lığı. ANKEM Derg. 2007; 21(3):171-4.
11. Karaoğlan İ, Zer Y, Namıduru M. GSBL pozitif Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında tigesiklinin in-vitro etkinliği. ANKEM Derg. 2008; 22(2): 69-71.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com