You are here

Bolu yöresi el yaralanmalarının epidemiyolijisi: retrospektif klinik çalışma

Epidemiology of the hand injuries in Bolu region: a retrospective clinical study

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.5505/abantmedj.2012.76486

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: Aim of this study is, to conduce the epidemiological data’s of Turkey by the classification of the hand injuries occured in Bolu and neighboring provinces, according to their etiologies. Materials & Methods: Patients with hand injuries who referred to emergency service and hospitalized between 2002–2009 were classified separately according to; 1) etiology of the injury, 2) severity of the injury 3) age groups 4) hospitalization period. Relationships between etiology, age and hospitalization period were investigat-ed. Results: Hand injuries were more common among male patients (%73). Most common etiology was industrial injuries (%36), and agricultural injuries (%25), subse-quently. Home accidents were most frequent (%55.5) injuries in children whereas industrial and agricultural injuries were more common in worker population. Blow and self-mutilation were most frequent cause of the hand injuries in high school young’s. Conclusion: We suggest that frequency and severity of the injuries which occur in industrial fields can be re-duced with improvement in job security. High rates of blow and self-mutilation in young’s can be reduced with education in preschool and school period.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada Bolu ve çevre illerde meydana gelen el yaralanmaları etiyolojik açıdan sınıflandırılarak, Türkiye’nin epidemiyolojik verilerine katkıda bulunulması hedeflenmek-tedir. Gereç ve Yöntem: 2002–2009 yılları arasında hastanemiz acil servisine el yaralanması nedeni ile başvuran ve yatarak tedavi edilen hastalar, 1) yaralanma etiyolojisi, 2) yaralanma-nın ağırlığı 3) yaş gurupları 4) hastanede yatma süresi verile-rine göre ayrı ayrı sınıflandırıldı. Yaralanma etiyolojisi, yaş gurupları ve hastanede kalma süresi arasındaki ilişkiler ince-lendi. Bulgular: Çalışma sonucunda el yaralanmalarının daha çok erkeklerde (%73) olduğu ve en çok sanayi alanlarında (%36) daha sonra da tarım alanlarında (%25) oluştuğu gözlendi. Çocuk hastalarda en çok ev kazaları (%55,5), çalışan nüfusta ise en çok sanayi ve tarım yaralanmaları ön planda idi. Lise çağındaki gençlerde ise en sık yaralanma sebebi darp veya kendine zarar verme (%33) olarak bulundu. Sonuç: Sanayi alanlarında olan yaralanmaların sıklığı ve ağırlığının, bu alanlarda iş güvenliği önlemlerinin alınması ile azaltılabileceğini düşünmekteyiz. Genç nüfustaki kendine ve başkasına zarar verme eğilimindeki artışın ise okul öncesi ve okul döneminde verilecek eğitimle engellenebileceğini düşünmekteyiz.
13-15

REFERENCES

References: 

1. Ross D. J., Smith M. E., Angarita G. Hand injury in the accident and emergency service. Archives of Emergency Medicine, 1985, 2, 155-160.
2. Frazier W. H., Miller M., Fox R. S., et al. Hand injuries: incidence
and epidemiology in an emergency service. Journal of the American College of Emergency Physicians 1978, 7, 265-8.
3. Johns A. M. Time off work after hand injury. Injury 1981, 12, 417-4.
4. MacNicol M. F., Lamb D. W. Basic Care of the Injured Hand. Edinburgh, Churchill Livingston. 1983, 110.
5. Doğan A., Sungur İ., Bilgiç S., ve ark. Amputations in eastern Turkey (Van): a multicenter epidemiological study. Acta Ort-hop Traumatol Turc 2008;42(1):53-58.
6. Şahin F., Dalgıç-Yücel S., Yılmaz F., ve ark. Characteristics of pediatric hand injuries followed up in a hand rehabilitation unit. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2008;14(2):139-144.
7. Smith M. E., Auchincloss J. A., Ali S. Causes and consequences of hand injury. The Journal of Hand Surgery (British Volume), 1985.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com