You are here

Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği

Validity and Reliability of Turkish Version of the Caring Nurse-Patient Interaction Scale
Abstract (2. Language): 
Aim: The purpose of this methodological study was to assess the validity and reliability of Turkish version of the Caring Nurse-Patient Interaction (CNPI) Scale. Using CNPI Scale, caring nurse-patient interaction could be evaluated according to “importance”, “competence” and “feasibility” aspects and these aspects explained as dimensions of scale. Method: The adaptation of the scale to Turkish language was performed via back-translation, content validity was examined by refer to experts, reliability was examined with test-retest reliability and internal consistency, validity was examined with construct validity. The universe of the study consisted of nursing students who accept to participation of study in three nursing programs. Test-retest reliability was examined with 75 nursing students; internal consistency and concurrent validity were examined with 350 nursing students. Results: The test-retest reliabilities of items of importance, competence, feasibilty dimensions of Caring Nurse-Patient Interaction Scale were 0.75, 0.86, 0.76, respectively. For internal consistency, scale’s item total correlations were 0.56-0.81 and Cronbach’s Alphas were 0. 99, 0.98,0.99,respectively for the three dimensions of scale. Construct validity was examined with Face Vaildity, and factors loads of all items for three dimensions of scale were over 0.30. Conclusions: The findings concern in the reliability and validity of the Turkish version of the Caring Nurse-Patient Interaction Scale indicates that this instrument can be used in the studies that will be conducted in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma, Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeğinin (Caring Nurse Patient Interaction Scale-CNPI-70) Türkçe eşdeğerliğini sağlamak, güvenirliğini ve geçerliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bakım Odaklı Hemşire- Hasta Etkileşimi Ölçeği ile bakım odaklı hemşire-hasta etkileşiminin “önemliliği”, “yeterliliği” ve “uygulanabilirliği” ayrı ayrı değerlendirilebilmekte ve bu çalışmada “önemlilik”, “yeterlilik” ve “uygulanabilirlik” ölçeğin boyutları olarak ifade edilmektedir. Yöntem: Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeğinin (BOHHEÖ) dil eşdeğerliği geri-çeviri yöntemi; içerik geçerliği (content validity) uzman görüşüne başvurularak; güvenirliği, zamana göre değişmezliği (test-tekrar test güvenirlik/ test-retest reliability) ve iç tutarlılığı (internal consistency) test edilerek; geçerliği ise yapı geçerliği (doğrulayıcı faktör analizi) ile sınanmıştır. Ölçeğin test tekrar test güvenirliği 75, iç tutarlılığı ve yapı geçerliği ise 350 hemşirelik öğrencisinden toplanan veriler ile belirlenmiştir. Bulgular: Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeğinin önemlilik, yeterlilik ve uygulanabilirlik boyutlarının maddelerinin test-tekrar test korelasyon katsayılarının (boyut sırasıyla) 0.75, 0.86, 0.76 olduğu görülmüştür. Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeğinin üç boyutunun iç tutarlılığının belirlenmesinde madde-toplam puan korelasyonuna bakılmış ve bu değerin önemlilik boyutu için 0.56-0.81, yeterlilik boyutu için 0.56-0.79, uygulanabilirlik boyutu için 0.56-0.80 arasında olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach α değerleri ise boyut sırasıyla 0.99, 0.98, 0.99 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tüm boyutlarında, doğrulayıcı faktör analizinde elde edilen madde yükleri 0.30’un üzerinde bulunmuştur. Sonuç: Elde edilen sonuçlar, Türkçeleştirilen Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeğinin hemşirelik öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışlarının değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Ay, F. (2011). Mesleki temel kavramlar. Ay, F. (Ed.). Sağlık Uygulamalarında
Temel Kavramlar ve Beceriler. 3. basım, İstanbul
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2-25.
Akgül, A., Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Emek
Ofset, Ankara.
Cossette, S., Caraa, C., Ricarda, N., Pepin, J. (2005). Assessing
nurse–patient interactions from a caring perspective: Report of the
development and preliminary psychometric testing of the Caring
Nurse–Patient Interactions Scale. International Journal of Nursing
Studies, 42: 673–686.
Cossette, S., Cote, J. K., Pepin, J., Ricard, N., D’Aoust, L. X.
(2006). A dimensional structure of nurse-patient interactions from
a caring perspective: Refinement of the Caring Nurse–Patient Interaction
Scale (CNPI-Short Scale). Journal of Advanced Nursing,
55(2): 198–214.
Cossette, S., Pepin, J., Cote´, J. K., De Courval, F. P. (2008). The
multidimensionalityof caring: A confirmatory factor analysis of the
Caring Nurse–Patient Interaction Short Scale. Journal of Advanced
Nursing, 61(6): 699–710.
Çimen, S., Bahar, Z., Öztürk, C., Bektaş, M. (2005). AIDS Tutum
Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 1(1): 1-11.
Erefe, İ. (2002). Veri toplama araçlarının niteliği. Erefe, İ. (Ed.).
Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. Odak ofset, Ankara,
171-187.
Gözüm, S., Aksayan, S. (2002). Kültürlerarası ölçek uyarlaması
için rehber II: Psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma.
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 4(2): 9-19.
Harrington, D. (2009). Confirmatory Factor Analysis. Oxford
University Press, Newyork, USA.
İncirkuş, K., Nahcivan, N. (2011). Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme
Ölçeği-Hasta Formu’nun Türkçe versiyonunun geçerlik
ve güvenirliği. DEUHYO ED 2011, 4(1): 102-109.
Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 7. basım, 3A
Araştırma Eğitim Danışmanlık, Ankara.
Kaya, N., Aştı, T. (2008). Sağlık bakımında bilgisayar kullanımına
yönelik tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. İ.U.F.N. Hem.
Derg., 16(61): 24-32.
Larson, P. J. (1981). Oncology patients’ and professional nurses’
perceptions of important nurse caring behaviors. Doctoral Dissertation,
University of California, San Francisco.
Nunnally, J. C., Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. 3th
ed., McGraw-Hill Inc., New York, 315–395.
Öner, N. (1987). Kültürlerarası ölçek uyarlamasında bir yöntembilim
modeli. Psikoloji Dergisi IV. Ulusal Psikoloji Kongresi Özel
Sayısı, 6(21): 80–82.
Özcan, A. (2006). Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. 2. basım,
Sistem Ofset, Ankara.
Potter, P. A., Perry, A. G. (2005). Fundamentals of Nursing. 6th ed.,
Mosby, St. Louis.
Shattell, M. (2004). Nurse–patient interaction: A review of the literature.
Journal of Clinical Nursing, 13: 714–722.
Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel
İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Cem Web Ofset, Ankara.
Talbot, L. A. (1995). Principles and Practice of Nursing Research.
Mosby Year Book, USA.
Tutuk, A., Al, D., Doğan, S. (2002). Hemşirelik öğrencilerinin iletişim
becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. C. Ü. Hemşirelik
Yüksek Okulu Dergisi, 6(2): 36-41.
Üstün, B. (2005). Çünkü iletişim çok şeyi değiştirir. Atatürk Üniv.
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2): 88-94.
Velioğlu, P., Pektekin, Ç., Şanlı, T. (1991). Hemşirelikte kişilerarası
ilişkiler. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
Watson, J. (2005). Jean Watson’s theory of Human Caring, http://
www.innovativecaremodels.com/uploads/File/caring%20model/
Overview%20JW%20Theory.pdf. (23.04.2010).
Watson, J. (2010). Caring Science, www.watsoncaringscience.
org/j_watson/index.html (03.05.2010).
Yalçın, N., Aştı, T. (2011). Hemşire-hasta etkileşimi. İstanbul Üniversitesi
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
19(1): 54-59.
Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalısmalarında kapsam
geçerligi için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması, http://
yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf
(02.06.2009)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com