You are here

Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi

Problem Durumu: Günümüzde örgütler, varlıklarını sürdürebilmek için, iş tanımlarında biçimsel olarak belirlenmiş görevlerin ötesinde davranış sergileyen ve örgütlerine bu yönüyle önemli katkılar sağlayan işgörenlere daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bunun için örgütsel vatandaşlık davranışı olarak bilinen davranış kalıplarının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu tür davranışları etkileyen önemli belirleyicilerden biri örgütsel bağlılıktır.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerini incelemektir.

Yöntem: Çalışma ile ilgili veriler anketler aracılığıyla 283 otel çalışanından toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Analizler, örgütsel bağlılığın, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkileri konusunda güçlü destek sağlamaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışının en önemli belirleyicisi normatif bağlılıktır. İkinci duygusal bağlılık ve son olarak devam bağlılığıdır.

Öneriler: Örgütlerde örgütsel vatandaşlık davranışını geliştirebilmek için, işgörenlerin örgütsel bağlılıklarını artırmak gerekir. Bunun için örgüt içinde paylaşılan bir vizyon oluşturmak, örgüt yönetimlerinin en önemli sorumluluklarından biri olmalıdır. Ayrıca, örgütsel bağlılık açısından işgörenlere, örgütleri için önemli olduklarını hissettirmek gerekir. İş zenginleştirme, kararlara katılımı sağlama, yetki devri, ihtiyaç duyulan kaynakları sağlama gibi uygulamalar yararlı olabilir. Öte yandan özellikle normatif bağlılık açısından, işgörenlerin sahip oldukları değerlerle örgüt değerlerinin örtüşmesi sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak, adil bir ödüllendirme sisteminin varlığı da örgütsel bağlılık açısından yararlı olacaktır.

İngilizce Özet: 

Besides for increasing organizational commitment, managers should cause employees to perceive
themselves important. In this framework some applications like job enrichments, providing
participation to decisions, authority delegation or providing the resources required may be useful. On
the other side, for organizational commitment, a harmony between employees’values and
organizational values must be provided. Existence of an equitable reward system in organization will
be also advantegous for organizational commitment.

Cilt: 
11
Sayı: 
19
Sayfalar: 
75-94

Yıllar:

Share