Search Publications | Arastirmax - Scientific Publication Index

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 139
ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
OGRETIM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİĞİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ
Y KUŞAĞININ ENGELLİ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
TEKNİK ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLANDIKLARI ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARI (SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEDE PAYLAŞILMIŞ VİZYON VE PARADİGMATİK UYUMUN ÖNEMİ
TEORIK PAZAR GUCU MODELLERI
KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN EVRENSEL DEĞERLERİ
KALKINMA AJANSLARININ PLANLAMA VE FİNANSMAN AÇISINDAN TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLADIĞI KATKILAR
Spatial Concentration and Regional Diversification of Public Expenditures: The Case of Turkey
İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Yönetsel Etkililik Düzeyi
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ
AVRUPA'DASOSYAL BELEDiYECiLiK ANLAYISI VE TURKIYE
KAMU SEKTÖRÜNDE SÜREÇ ODAKLI ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN HİZMET KALİTESİ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ
GELENEKSEL KALABİL SEM MODERN OLABILSEM: MODERNLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK DENEYİMLERİ
ENTROPI TEMELLİ COPRAS YÖNTEMİ İLE AVRUPA BIRLIGI ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'NİN HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
HEKİMLİK MESLEK KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜRKİYE MEDIKAL TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
SOSYAL SERMAYE KAVRAMI VE TEMEL BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
BEŞ YILDA NE DEĞİŞTİ?: ÜNİVERSİTELERDE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (Misyon ve Vizyon Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz)
BIST'TE ANA METAL SANAY İ ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: 2011-2015 DÖNEMİ
SAGLIK KURUMLARINDA ORGUT IKLIMI ILE CALI§ANLARIN I§ PERFORMANSI ARASINDAKI ILI§KININ INCELENMESI
SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
REKREATIF FAALİYET KATILIM ALANLARINA GORE BİREYLERİN ÖFKE İFADE TARZLARININ NEGATİF-POZİTİF DUYGULANIM VE YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
DEMOGRAFIK NITELIKLER ITIBARIYLE ISLETMELERDE BILISIM TEKNOLOJISI ARACLARININ KULLANIM DURUMUNUN DEGERLENDIRILMESI
OGRENCI BAKIŞ I İLE KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU'NUN SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
BİREY ORGUT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
IRAN ISLAM CUMHURİYETİ HUKUKUNDA İDARİ YARGI
VERI ZARFLAMA ANALIZI ILE IMALAT SANAYI SEKTÖRÜNÜN FINANSAL PERFORMANS ETKINLIĞININ ÖLÇÜLMESI: BORSA ISTANBUL'DA BIR ARAŞTıRMA
SMMM VE DIGER MUHASEBE ÇALIŞANLARI KAPSAMINDA, IŞ STRESİNİN IŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
TÜRKİYE'DE MAKROEKONOMIK FAKTÖRLERİN 2000-2014 DÖNEMİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARA ETKİSİ