Üniversite öğrencilerinin Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeği’nin alt boyutları düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Adult ADHD Sub Scale levels of university students according to some variables

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 9

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

627-649

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Uzman

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeğinin alt boyutları düzeylerinin yaş, cinsiyet, sınıf ve bölümlerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Bu araştırmanın evrenini 2008-2009 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi‟nde, öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise, bu öğrenciler arasından rastgele seçilen 1954 öğrencidir. Araştırmada Turgay tarafından geliştirilen Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Yaş, Cinsiyet, Sınıf ve Bölüm değişkenlerine göre Dikkat eksikliği alt boyutu toplam puanları açısından gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu gözlenmektedir. Aynı şekilde DEHB ile ilgili özellikler ve sorunlar alt boyutu toplam puanları açısından gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu gözlenmektedir. Bu sonuçlar bize üniversite öğrencilerinin Dikkat eksikliği, Aşırı hareketlilik/dürtüsellik ve DEHB ile ilgili özellikler ve sorunlar boyutları ile ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Abstract (2. Language): 

The aim of this study is to determine whether or not the different types of ADHD change according to age, gender, class and department. The study was carried out during the 2008-2009 academic year at Ondokuz Mayıs University and focused on students at the university. The data necessary to investigate the ADHD level of students has been gathered by the ADHD scale (Turgay,2004) and Personal İnformation Form. It can be seen that there were important differences between students of age, gender, class and section variables when considering attention disorder. In the same way it was also observed that there were important differences between the characteristics and problems associated with ADHD among the groups. This study gives us an important clue regarding the prevalance of ADHD and of its symptoms such as attention disorder, hyperactivity and impulsivity among university students.

Key Words: 

Referanslar: 

Adler, L. A.; Chua, H. C., 2002, “ Management of ADHD in Adults”, Journal of Clinic Psychiatry, 63. 12. 29-35. Aydın, H.; Diler, R.S.; Yurdagül, E.; Uğuz, Ş.; Şeydaoğlu, G., 2006, “ DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin DEHB Oranı”, Klinik Psikiyatri, 9: 70-74. Biederman, J.; ve arkadaşları, 2004, “ Gender Effects on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults, Revisited”, BIOL Psychiatry, 55: 692-700.

PDF Dosyası: