BEŞ-ALTI YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EGO SAĞLAMLIĞI ÖLÇEĞİ’NİN (ÖĞRETMEN-ANNE-BABA FORMLARI) GÜVENİRLİK GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE RELIABILITY-VALIDITY STUDY FOR THE EGO RESILIENCY SCALE (TEACHER-MOTHER-FATHER FORMS) FOR CHILDREN AGED BETWEEN 5 AND 6

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 1

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

5-21

Yayın Dili: 

  • İngilizce

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Türkiye’de, psikolojik sağlamlık ile ilgili yapılan çalışmalar son yıllarda artış göstermekle birlikte okul öncesi dönem çocuklarına yönelik araştırmaların oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocukların psikolojik sağlamlıklarını ölçmek, psikolojik sağlamlığı geliştirmeye, de steklemeye yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Konu ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için ölçme araçlarının geliştirilmesi ya da uyarlanması gereklidir. Ölçme araçları sayesinde, küçük çocukların ego sağlamlık düzeyleri ortaya konulabilecektir.Buradan yola çıkarak araştırmanın amacı, okul öncesi dönemi çocuklar için geliştirilen Çocuk Ego Sağlamlığı Ölçeği’nin Öğretmen-Anne ve Baba Formları’nın güvenirlik geçerlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Ölçek, çocukların anne-baba/veya öğretmen görüşleri doğrultusunda ego sağlamlıklarını ortaya koymayı amaçlayan, 12 maddeden oluşan, dokuzlu likert tipi bir ölçme aracıdır. Çalışma grubu, okul öncesi eğitime devam eden, aileleri düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen 5-6 yaş grubu 120 çocuk ve ebeveynlerinden (120 anne-120 baba) oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçları, Çocuk Ego Sağlamlığı Ölçeği’nin Öğretmen-Anne ve Baba Formlarının Türkçe versiyonlarının güvenilir ve geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

Abstract (2. Language): 

Even though the number of psychological resiliency-related studies has increased, in Turkey, in recent years, the number of studies regarding preschool children is still inadequate. Studies that measure, improve, and support the psychological-resiliency of preschool children carry grave importance. Measuring instruments should be developed or adapted in order for subjectrelated studies to be conducted.Taking this into consideration, the purpose of this study is to conduct reliability-validity studies for the Children’s Ego Resiliency Scale’s Teacher, Mother, and Father Forms, developed for preschool children. The 12-item scale is a 9-point likert-type measuring instrument developed to set forth the ego-resiliency of children based on the views of their parents or teachers. The study group comprised of 120 children, aged between 5 and 6, from families with low socio-economic background, attending preschool, and their parents (120 mothers and 120 fathers). Study results prove that the Turkish version of the Children’s Ego Resiliency Scale’s Teacher, Mother, and Father Forms are reliable and valid.

Key Words: 

Referanslar: 

BENARD, B. (1991), “Fostering Resiliency in Kids: Protective Factors in the Family, School and Community”, Portland, Oregon, Western Center for Drug-Free Schools and Communities. ED335781. BUCKNER, J. C., MEZZACAPPA, E., & BEARDSLEE, W. R. (2003), “Characteristics of the Resilient Youths Living in Poverty: The Role of Self-Regulatory Processes”, Development and Psychopathology 15, pp.

PDF Dosyası: