Çocuklarda tiroid hormon düzeylerinin obezite ile ilişkisi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The relationship between thyroid hormone levels and obesity in children

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 17

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

101-105

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

doi:10.2399/tahd.13.25743

Özet (Orjinal Dil): 

Amaç: Tüm dünyada epidemik özellik gösteren bir sağlık sorunu olan obezite, çocuk yaş grubunu da etkilemektedir. Son yıllarda medikal tedavi için başvuran obez çocuk sayısında artma ile birlikte obezite ve tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişki ilgi çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağında tiroid hormon düzeylerinin obezite ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Bu amaçla Nisan-Ağustos 2011 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine çeşitli nedenlerle başvuran 5-11 yaş arasındaki çocuklar çalışmaya alındı. Tüm çocuklarda BKİ (beden kitle indeksi) persentilleriyle TSH ve sT4 düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 5-11 yaş arası 300 çocuk dahil edildi. Çocukların 159'u kız, 141'i erkekti. Çalışmaya alınan çocukların ortalama yaşı 8.4±2.1 yıldı. Normal kilolu (5-85p) grupta 100, fazla kilolu (86-95p) grupta 74, obez (>95p) grupta 126 çocuk yer aldı. Normal kilolu grubun %1'inin, fazla kilolu grubunun %9.5'inin, obez grubun %11.9'unun TSH düzeyi yüksekti. TSH düzeyi obez grupta diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulunurken (p=0.007) sT4 ile BKİ arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.395). BKİ ile TSH de¬ğeri arasındaki korelasyon değerlendirildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı ancak zayıf bir korelasyon bulundu (r=0.152; p<0.001). Sonuç: Araştırmamızda literatürle uyumlu olarak TSH değerinde yükselme ile BKİ arasında anlamlı bir ilişki saptanırken, sT4 düzeyleri ile BKİ arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Abstract (2. Language): 

Objective: Obesity which is an epidemic health problem, also effects pediatric population. Recently more attention is paid on obesity and thyroid function tests as more obese children are seeking for medical care. Aim of this study is to investigate the relationship between thyroid hormone levels and obesity in child¬hood period. Methods: Children between 5-11 years old who attended at Marmara University Family Medicine and Pediatry outpatient clinics for various reasons between April 2011 and August. 2011 were enrolled in the study. Blood samples for TSH and fT4 were collected from all children. Results: 300 children aged between 5-11 years were enrolled in the study. 159 of all children were girls and 141 of all children were boys. Mean age of the children was 8.4±2.1 years. There were 100 children in normal weight group (5-85p), 74 children in overweight group (85-95p), 126 children in obese group (>95p). TSH levels were high in 1% of normal weight group, 9.5% of overweight group and 11.9% of obese group. TSH levels of obese group were significant¬ly higher than other groups (p=0.007) but there wasn't any signifi¬cant relationship between fT4 and BMI (p=0.395). There was a statistically significant, but weak correlation between BMI and TSH lev¬els (r=0.152; p<0.001). Conclusions: In our study, as compatible with the literature we found statistically significant relationship between BMI and eleva¬tion of TSH. fT4 levels and BMI did not correlate significantly.

Key Words: 

Referanslar: 

1. WHO. Obezity Preventing and Managing The Global Epidemic. Report of WHO Technical Report Series 894. Geneva: World Health Organization, 2000. 2. Mo-suwan L, Tongkumchum P, Puetpaiboon A. Determinants of overweight tracking from childhood to adolescence: a 5 y follow-up study of Hat Yai schoolchildren. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:1642-7. 3. Bastemir M, Akin F, Alkis E, et al.

PDF Dosyası: