ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL DISSENT

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 8

Sayı: 

  • 6

Sayfa Aralığı:: 

853-879

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4544

Özet (Orjinal Dil): 

Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın bir ifadesidir. Örgütsel bağlılığın birçok değişkenden etkilendiği ve birçok değişkeni de etkilediği görülmektedir. Örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet bu değişkenlerden biridir. Son yıllarda örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet örgütsel davranış disiplininin ilgilendiği yeni konular içerisinde yer almaktadır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen sinizm ve muhalefet algılarının bilinmesi önemli görülmüştür. Bu araştırmanın amacı; İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2012-2013 öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırlarında bulunan ilkokullarda görev yapan 219 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, ölçeklerle toplanmıştır. Araştırma verileri öğretmenlerden Meyer ve Allen (1984) tarafından geliştirilen ve Boylu, Pelit ve Güçer (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” ve Özdemir (2010) tarafından geliştirilen Örgütsel Muhalefet ölçeğinin “Muhalif Davranışlar Alt Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada veriler; SPSS 16.0 paket programında frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon gibi betimsel istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırmada İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşımıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm algıları arasında yüksek düzeyde negatif, örgütsel muhalefet algıları ile ise orta düzeyde negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract (2. Language): 

Organizatonal commitment is the teellings and relation employess to the organization they work. It is seen that organizational commitment is affected by various factors and various factors are influenced by organizational commitment. In recent years, organizational cynicism and organizational dissent are observed as new topic areas organizational behaviour. In this regard, theachers’ cynicism and dissent perceptions are considered it is seen that to be important. In this framework, the aim of this study is to investigate the relationship between primary school teachers’ organizational commitment and organizational cynicism and organizational dissent perceptions. The population of the study is formed by primary school teachers (n:219) working in the city center of Bolu in 2012-2013 academic year. The data were collected through “Organizational Commitment Scale” developed by Meyer and Allen (1984) adapted into Turkish by Boylu, Pelit and Güçer (2007) and “Organizational Cynicism Scale” developed by Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) adapted into Turkish by Kalağan (2009) and Dissent Behaviours Sub-Scale of “Organizational Dissent Scale” developed by Özdemir (2010). To analyze the data, SPSS 16.0 program was used and descriptive statistics as; frequency, percentage, meanscore, standart deviation and correlation, were used. The findings of the study revealed correlation between primary school teachers’ organizational commitment and organizational cynicism and organizational dissent perceptions. A high negative correlation was found between the organizational commitment and organizational cynicism perceptions and a moderate negative correlation was found between organizational commitment and organizational dissent perceptions of primary school teachers.

Key Words: 

Referanslar: 

ABRAHAM Farquhar Rebecca. "Organizational Cynicism: Bases and Consequences", Genetic, Social, and General Psychology Monographs, S.126 (2000), s.269-292. AÇIKALIN Cemile. "İçsel Ve Dışsal Doyumun Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Eskişehir Üretim Sektörü Örneği", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.31 (2011), s. 237¬254. AKYOL Pelin, ATAN Tülin ve GÖKMEN Basri.

PDF Dosyası: