GAZAVATNAMELER ÜZERİN E YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Article Title (2.Language): 

A BIBLIOGRAPHIC STUDY ON WORKS ABOUT GAZAVATNAMES

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2012

Volume: 

  • 7

Number: 

  • 2

Page Numbers: 

997-1022

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Okutman

Author University: 

Author Department: 

Author E-mail: 

Original Keywords: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3296

Abstract (Original): 

Genel anlamda, düşmana karşı yapılan savaşların ve akınların tasvir edildiği eserlere gazavâtnâme denilmektedir. Bu tür eserler belli bir döneme ait olayları ayrıntılı bir şekilde anlattıklarından tarih araştırmacıları için de önemli bir kaynaktır. Gazavâtnâmeler, savaşları ve olayları bütün ayrıntılarıyla ve heyecan uyandıracak biçimde anlatırlar. Bu bibliyografya denemesinde araştırmacılara katkı sağlamak düşüncesi ile gazavâtnâmelerle ilgili yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Çalışmalar; kitaplar, tezler, makaleler ve sempozyum bildirileri isimli başlıklar altında alfabetik şekilde sıralanmıştır.

Abstract (English): 

In general, works depicting the wars and raids against the enemy are called gazhas chronicles (gazavâtnâme). This kind of works are great important sources for history researches as they elucidate some events of specific periods in details. Gazavâtnâmes discourse the wars and incidents in details and in an exciting way. In this bibliographic study, works on gazavâtnâmes are dealt with the idea to contribute to the researchers. Works are ranged in an alphabetical order under the topics of books, theses, articles and symposium papers.

Key Words (2. Language): 

References: 

AFYONCU, Erhan (2003). "Osmanlı Siyasi Tarihinin Ana kaynakları: Kronikler", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. V, S. 2, s. 101-172. AFYONCU, Erhan (2006). Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, İstanbul: Yeditepe Yayınları. BABİNGER, Franz (1982). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri (Çev.

PDF File: