EDEBİYAT TARİHİMİZDE DERGİLER VE REVNAK MECMUASI

Article Title (2.Language): 

PERIODICALS IN OUR LITERARY HISTORY AND REVNAK MAGAZINE

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2009

Volume: 

  • 4

Number: 

  • 8

Page Numbers: 

777-790

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Original Keywords: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.977

Abstract (Original): 

Tanzimat’la beraber şekillenen yeni edebiyat, gazete ve mecmualarda edebî eserlerin tefrika edilmesi ile gelişmiş ve bu yolla okuyucuya ulaşırken kitabın işlevini de üstlenmiştir. Bu nedenle edebiyat tarihi yazılırken yahut bir edibin eserleri derlenirken bakılacak ilk yer öncelikle eski harfli gazete ve mecmualar olmalıdır. Edebiyat tarihimizin aydınlatılmasında önemli bir yere sahip süreli yayınlardan biri de Revnak mecmuasıdır. Bu çalışmada Revnak mecmuasının; Emin Nihad Bey’in, Şair Osman Nevres’in, Edhem Pertev Paşa’nın ve Recaî-zade Mahmut Ekrem’in külliyatlarına katkıları ve Osmanlı süreli yayınlarının taranıp dizinlerinin çıkarılmasının yeni edebiyat tarihimiz için önemi üzerinde durulacaktır.

Abstract (English): 

New Turkish literature has been shaped with the Tanzimat. Newspapers and magazines publish works of literary journals have led to assume the function of the book. Therefore, when writing of literary history or a first place to look at whether the works are being compiled must first Ottoman periodicals. Has an important place in our literary history periodicals is one of the Revnak magazine. In this study, Emin Nihad’s, Osman Nevres’s, Edhem Pertev Pahsa’s and Recai-zade Mahmut Ekrem’s works will be introduced which were remained in the magazine's Revnak. And also index of periodicals scanned the interests of the Ottoman literary history for our new importance will be emphasized.

Key Words (2. Language): 

References: 

ANDI, M. Fâtih, Servet-i Fünûn’a Kadar Yeni Türk Şiirinde Şekil Değişmeleri, Kitabevi, İstanbul 1997. BUDAK, Ali, Batılılaşma Ve Türk Edebiyatı Lale Devrinden Tanzimat’a Yenileşme, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2008. DUMAN, Hasan, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828–1928) 2. Cilt, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara 2000.
Edebiyat Tarihimizde Dergiler ve... 789
Turkish Studies

PDF File: