BÂKÎ DİVANI'NDA SİYAH RENKLİ UNSURLAR

Article Title (2.Language): 

SHADES OF BLACK IN BAKI’S DIVAN

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2009

Volume: 

  • 4

Number: 

  • 8

Page Numbers: 

1314-1373

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doçent

Author University: 

Author Department: 

Author E-mail: 

Original Keywords: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1002

Abstract (Original): 

Divan şiirinin asıl malzemesi dildir. Divan şairi, kelimeleri seçerken titiz davranmış, renk bildiren kelimelere önem vermiş; renklere semboller de yükleyerek duygu, düşünce ve hayallerini renkli ve parlak ifadelerle dile getirmiştir. Divan şairinin divan şiiri estetik anlayışı çerçevesinde en çok zikrettiği renklerden biri de siyahtır. Divan şairi, insana ve tabiata dair tasvirlerinde siyah renkten ve bu rengin çağrışımlarından geniş bir şekilde faydalanmıştır. Bâkî Divanı'nı esas alan bu araştırma, divandaki siyah renkli unsurları tespit etmeyi ve bu unsurların hangi özellikleriyle ve nasıl kullanıldıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Abstract (English): 

The essence of divan poetry (classical Ottoman poetry) is language. The divan poet chose words carefully, gave importance to words of color, and expressed his emotions, dreams and thoughts in a bright and colorful way by imbuing colors with a symbolical meaning. In the aesthetics of divan poetry one of the most commonly used colors by the divan poet is black. The divan poet made large use of the black color and its associations in his descriptions of nature and humanity. This study handles Baki’s Divan in terms of the use of the black color and aims to explore its major characteristics.

Key Words (2. Language): 

References: 

ÇAVUġOĞLU Mehmed, Necâtî Bey Divanı'nın Tahlili, Millî Eğitim Basımevi, Ġstanbul 1971. DEVELLĠOĞLU Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara 1993. DĠLÇĠN Cem, Örneklerle Türk ġiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983. ĠPEKTEN Halûk, Bâkî, Hayatı, Edebî KiĢiliği ve Bazı ġiirlerinin Açıklamaları, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2. baskı, Erzurum 1990.

PDF File: