Altmış Beş Yaş ve Üzeri Hastalarda Böbrek Biyopsisi: Bir Klinikopatolojik Analiz

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Renal Biopsy in Patients Aged 65 Years and Older: A Clinicopathological Analysis

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 19

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

174-179

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.04

Özet (Orjinal Dil): 

AMA Ç: Son zamanlarda yaşlı hastalarda gelişen böbrek hastalığına ilgi artarken, bu hastalarda yapılan böbrek biyopsi sayısı geçmişe oranla belirgin olarak artış göstermektedir. Bu çalışmadaki amacımız, böbrek biyopsisinin yaşlı hastalarda tanı, tedavi ve prognoz üzerine etkisini araştırmaktır. GEREÇ ve YÖN TEML ER: Bu çalışmada, 2000 - 2007 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nefroloji Kliniği’nde böbrek biyopsisi yapılan 632 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya alınan 30 hastanın yaşı 65 ve üzeri olarak saptandı. BUL GULA R: En sık böbrek biyopsi endikasyonları sırasıyla akut böbrek hasarı ve kronik böbrek hastalığı zemininde gelişen akut böbrek hasarı (%53,3), nefrotik sendrom (%40) ve nefrotik düzeyde olmayan proteinüri (%6,6) olarak saptandı. Akut böbrek hasarı olan hastalarda yapılan böbrek biyopsisinde sırasıyla akut interstisyel nefrit, akut tübüler nekroz ve kresentik glomerülonefrit saptandı. Bununla birlikte kronik böbrek hastalığı zemininde gelişen akut böbrek hasarı hastalarının böbrek biyopsilerinde; kronik tübülointerstisyel nefrit, renal amiloidoz ve kronik glomerülonefrit saptandı. Nefrotik sendromlu hastalarda yapılan böbrek biyopsilerinde minimal değişiklik hastalığı, renal amiloidoz, membranöz glomerülonefrit ve fokal segmental glomerüloskleroz saptanırken nefrotik düzeyde olmayan proteinürisi olan hastalarda fokal segmental glomerüloskleroz saptanmıştır. SONU Ç: Bu çalışma ile yaşlı bireylerde böbrek hastalığının tanı, tedavi ve prognozunda böbrek biyopsisinin önemli etkisinin olduğu gösterilmiştir. Yaşlı hastalarda böbrek biyopsi endikasyonu varlığında, yaşa sınırlı kalınmadan biyopsi işlemi yapılmalıdır.

Abstract (2. Language): 

AIM : Elderly patients with renal disease have recently attracted increased attention. There has also been an increase in renal biopsies in these patients. The aim of this study was to investigate the influence of the renal biopsy on the diagnosis, management and prognosis of renal diseases in the elderly. MA TERIAL and M ETHODS: We retrospectively reviewed the clinical files of 632 patients who had undergone renal biopsy in the department of Nephrology, Gulhane School of Medicine between 2000 and 2007. Thirty of these patients included in the present study were 65 or more years old. RESUL TS: The most common indication for renal biopsy was acute renal injury and acute on chronic renal disease (53.3%), nephrotic syndrome (40%) and non-nephrotic proteinuria (6.6%) in these patients. In the acute renal injury group, renal biopsy showed acute interstitial nephritis, acute tubular necrosis and crescentic glomerulonephritis while in the acute on chronic renal disease group it showed chronic interstitial nephritis, renal amyloidosis and chronic glomerulonephritis. In the nephrotic syndrome group, renal biopsy showed minimal change disease, renal amyloidosis, membranous glomerulonephritis and focal segmental glomerulosclerosis while in the non-nephrotic proteinuric group it showed focal segmental glomerulosclerosis. CONCLU SION: Study data suggest that renal biopsy has influence on the diagnosis, management and prognosis of renal disease the elderly patients. This procedure should be performed without any age limitation when a renal biopsy indication emerges in elderly patients.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Nair R, Bell JM, Walker PD: Renal biopsy in patients aged 80 years and older. Am J Kidney Dis 2004; 44(4): 618-626 2. Colombo V, Confalonieri R, Minola E, Minetti L: Renal biopsies in the elderly. A 20 years’ experience. Contrib Nephrol 1993; 105: 102–106 3. Donadio JV: Treatment and clinical outcome of glomerulonephritis in the elderly. Contrib Nephrol 1993; 105: 49–57 4.

PDF Dosyası: