Çocuklarda Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: On Bir Yıllık Süre

Article Title (2.Language): 

Evaluation of Percutaneous Renal Biopsy Results in Children: An Eleven-Year Survey

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2005

Volume: 

  • 14

Number: 

  • 4

Page Numbers: 

195-201

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author E-mail: 

Author Name: 

Author Name: 

Author Name: 

Author Name: 

Author Name: 

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Çocuklarda böbrek biyopsisi, böbrek hastalıklarının tanısında, hastalığın ilerlemesinin takibinde ve tedaviye verilen cevabın izlenmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde yapılan perkütan böbrek biyopsi sonuçlarının incelenmesi ve böbrek biyopsisi endikasyonlarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Kliniği'nde Ocak 1994 ile Aralık 2004 arasında ultrasonografi eşliğinde perkütan böbrek biyopsisi yapılan toplam 374 hastanın 458 böbrek biyopsi sonucu incelenmiştir. Veriler Microsoft Excel programına işlenmiş ve Microsoft SPSS 12.0 programında değerlendirilmiştir. Hastaların 189'u erkek, 185'i kız olup yaş ortalaması 7.4±4.1 (yaş dağılımı: 1 ay-15 yaş) yıldır. Ortalama glomerül sayısı 28.22±21.66 olarak saptanmıştır. Hastaların 68'ine ikinci kez, 15 hastaya üçüncü kez ve bir hastaya dördüncü kez biyopsi tekrarı yapılmıştır. Biyopsi endikasyonları arasında ilk sırayı 175 (%46.8) hasta ile nefrotik sendrom alırken, diğer endikasyonlar sistemik hastalıkta böbrek etkilenmesi (%16.8), nefritik sendrom (%12.1), izole hematüri (%10.9), akut böbrek yetmezliği (%4.8), kronik böbrek yetmezliği (%3.5), non-nefrotik proteinüri (%1.4) ve diğerleri (%3.7) olarak saptanmıştır. Böbrek biyopsisi sonuçlarında en sık saptanan tanı fokal segmental glomerüloskleroz (%19.8) olmuştur. Minimal lezyon hastalığı (%14.4), membranoproliferatif glomerülonefrit (%11.8), IgA nefropatisi (%11.2), difüz proliferatif glomerülonefrit (%7), lupus nefriti (%4.8), mezangiyoproliferatif glomerülonefrit (%3.5), amiloidoz (%1.6), membranöz glomerülonefrit (%1.6), kresentik glomerülonefrit (%1.6) ve diğerleri (%10.2) saptanan diğer patolojik tanılardır. Sonuçların %7.5'i normal olarak değerlendirilirken, 19 (%5) biyopsi yetersiz glomerül olması nedeniyle değerlendirilememiştir. Klinik önemi olan hiçbir komplikasyon gözlenmemiştir. Çocuklarda yapılan perkütan böbrek biyopsisi tanısal açıdan faydalı, tedaviyi yönlendirici, güvenli ve etkili bir işlemdir.

Abstract (English): 

Percutaneous renal biopsy is an important method to establish a pathological diagnosis, to monitor the disease progression and to assess the response to therapy in children. The aim of this retrospective study was to analyse the renal biopsy results and to review the indications for children. Total 458 renal biopsies of 374 patients [(189 boys, 185 girls)aged 1 month-15 years (average: 7.4±4.1 years)] were performed by percutaneous technique guided by ultrasonography in our institution during the period between January 1994 and December 2004. Biopsy indications and diagnoses as well as management and outcome of patients were determined by investigation of clinic records. Eighty-four repeat biopsies were performed during the observation period (second biopsy in 68, third biopsy in 15 patients and fourth in 1 patient). The mean number of glomeruli obtained was 28.22±21.66. The most common renal biopsy indication was nephrotic syndrome in 175 (46.8%) cases. Other indications were renal involvement of systemic diseases (16.8%), nephritic syndrome (12.1%), isolated hematuria (10.9%), acute renal failure (4.8%), chronic renal failure (3.5%), isolated non-nephrotic proteinuria (1.4%) and others (3.7%). The most frequent nephropathy was fo-cal segmental glomerulosclerosis (19.8%). Other diagnostic entities were minimal change disease (14.4%), membranoproliferative glomerulonephritis (11.8%), IgA nephropathy (11.2%), diffuse proliferative glomerulonephritis (7%), lupus nephritis (4.8%), mesangi-al proliferative glomerulonephritis (3.5%), amyloidosis (1.6%), membranous glomerulonephritis (1.6%), crescentic glomerulo-nephritis (1.6%), normal (7.5%) and others (10.2%). Diagnostic ma- terial was not obtained in 19 (5 %) renal biopsies. No complications such as loss of the kidney, serious infection or hemorrhage of cli¬nical importance were observed. Percutaneous renal biopsy is a useful diagnostic method and can be used as a therapeutic guideline in children with renal disease.

Key Words (2. Language): 

References: 

1. Kark RM. Renal biopsy. JAMA 1968;205:220-6. 2. Tınaztep e K, Güçer fi. Çocukluk çağında böbrek biyopsisinin önemi. In: Özalp İ, Yurdakök M, Coşkun T (eds), Pediatride Gelişmeler. 1. basım, Ankara: 1999;812-27. 3. Cohen AH, Nast CC, Adler SG, Kopple JD. Clinical utility of kid¬ney biopsies in the diagnosis and management of renal disease. Am J Nephrol 1989;9:309-15. 4. Gault MH, Muehrcke RC. Renal biopsy: Current views and controversies.

PDF File: