Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Quality of Life and Influencing Factors in Hemodialysis and CAPD Patients

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 14

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

86-89

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada, ünitemizde hemodiyaliz ve SAPD tedavisi alan hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini ve etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçladık. Çalışmaya 72 HD (39 erkek, 33 kadın) ve 60 SAPD (32 erkek, 28 kadın) hastası alındı. Hastaların yaş ortalaması sırasıyla 46.5±17.3 ve 47.5+13.9 yıl idi. Hastalar en az 6 aydan beri replasman tedavisi almaktaydı. Çalışmaya şiddetli hipertansiyonu, konjestif kalp yetmezliği olan hastalar alınmadı. Hb ve serum albümin düzeylerinin son 3 aylık orta¬laması alındı. Hastalara yaşam kalitelerini değerlendirmek için SF-36 testi uygulandı ve ortalama fiziksel ve mental komponent skorları hesaplandı. HD ve SAPD hasta grupları yaş ve diyaliz süreleri, diya-betik hasta oranı, Hb düzeyi ve EPO kullanım oranı açısından farksızdı. Serum albümin düzeyi HD hastalarında anlamlı olarak daha yüksek saptandı (sırasıyla 4.1+0.3 ve 3.9+0.4, p=0.008). HD hastalarında fiziksel komponent skoru anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0.041). Mental komponent skoru ise HD hastalarında ortalama 5 puan daha yüksek saptanmasına karşın istatistiksel olarak farklılık yoktu. HD hastalarının fiziksel ve mental komponent skorları ile albümin düzeyi, çalışıyor olma ve daha iyi eğitim düzeyi arasında pozitif korelasyon saptanırken, fiziksel ve mental komponent skorları ile yaş, cinsiyet, evlilik durumu ve hemoglobin düzeyleri arasında ilişki saptan¬madı. SAPD hastalarının fiziksel ve mental komponent skorları ile sadece yaş arasında negatif korelasyon saptandı. Sonuç olarak, HD hastalarında fiziksel komponent skoru SAPD hastalarından daha yüksek bulunurken, her iki grupta mental kompo-nent skorları benzer olarak tespit edildi. Daha iyi eğitim düzeyi, çalışıyor olma ve daha yüksek serum albümin düzeyleri, özellikle hemodiyaliz hastalarında, yaşam kalitesini olumlu olarak etkilemektedir.

Abstract (2. Language): 

In this study we compared hemodialysis patients with CAPD patients in view of quality of life and investigated influencing factors. Seventy-two hemodialysis (HD) (39 male, 33 female) and 60 CAPD (32 male, 28 female) patients were included in the study. Mean age of the patients were 46.5+17.3 and 47.5+13.9 years, respectively. They were dialysed for at least 6 months. All patients were free from severe hypertension and congestive heart failure. SF-36 test was applied to the patients to evaluate quality of life. Mean physical and mental com¬ponent scores were calculated. There was no difference between HD and CAPD patients in age, dialysis duration, diabetic patient ratio, hemoglobin level and EPO usage ratio. Serum albumin level was higher in HD patients (4.1+0.3 and 3.9+0.49, respectively; p=0.008). Physical component score was significantly higher in HD patients (p=0.041). Mean mental component score was 5 points higher, but the difference was not significant. Physical and mental component scores were positively correlated to albumin level, having a job and better education level but not to age, gender, marriage status and hemoglobin level in HD patients. In CAPD patients only age was negatively correlated to physical and mental conponent scores. As a conclusion, physical component score of HD patients is higher than those of CAPD patients and mental component scores were determined similarly in two groups. Better educational level, having a job and higher serum albumin levels positively influence the quality of life especially in HD patients.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Teraoka S, Toma H, Nihei H, et al. Current status of renal replacement therapy in Japan. Am J Kidney Dis 1995;25;151-64. 2. Mallick NP, Jones E, Selwood N. The European (European Dialysis and Transplantation Association-European Renal Association) Registry. Am J Kidney Dis 1995;25;176-87. 3. Parker TFI, Laird NM, Lowrie EG.

PDF Dosyası: