You are here

EGE BÖLGESİNDEKİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Share
THE RESEARCH OF JOB SATISFACTION LEVELS OF THE STAFF WHO WORK IN THE DIRECTORATES OF THE YOUTH AND SPORTS IN THE AEGEAN REGION ABSTRACT

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
18-33

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Ege bölgesinde bulunan Gençlik ve Spor il müdürlüklerinde çalışan personelin iş tatmin düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmaya Ege bölgesinde yer alan 8 ilden (Aydın, Uşak, Manisa, Denizli, İzmir, Afyon, Kütahya, Muğla) 141’i bay, 47’si bayan olmak üzere toplamda 188 kişi katılmıştır. Araştırmada personelin iş tatmin düzeylerini ölçmek için Weiss ve Ark. (1967) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye Baycan, (1985) tarafından çevrilen 20 sorudan oluşan Minnesota İş Tatmin ölçeği uygulanmıştır. Anketlerin bazıları yüz yüze yöntemi ile doldurulmuş bazılarında ise posta ile katılımcılara ulaşılmış ve tekrar toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16 İstatistik programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi (p<0,05) alınmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için frekans analizi, cinsiyet ve medeni durumlarına göre iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t-testi; yaş, kıdem, eğitim, kurumdaki görevleri, çalıştıkları illere göre karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek içinde Tukey HSD testi uygulanmıştır. İş tatmin ölçeğinden alınan puanların ortalamasını belirlemek içinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Cinsiyet, medeni durum ve görev dağılımlarına göre iş tatmininin karşılaştırılmasında anlamlı farklılığa rastlanmazken; meslekte geçirilen görev süresinde anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Farklılığın 21 ve üstü yıl görevde bulunmaları 6-10 yıla göre daha fazla iş tatmin düzeyinin olduğu söylenebilir.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the level of job satisfaction of the staff in the provincial Directorate of Youth and Sports in the Aegean Region. 141 women and 47 men, 188 persons in total from 8 provinces( Aydın, Uşak, Manisa, Denizli, İzmir, Afyon, Kütahya, Muğla) participated in this study in the Aegean region. In this study, Minnesota Job Satisfaction measurement consisting of 20 questions, which was developed by Weiss and his friends (1967) to measure the level of job satisfaction of the staff and was translated to Turkish by Baycan(1985) has been applied. Some of the surveys were filled through face to face method and some participants were reached via post. SPSS (16) Statistics Programme was used in the evaluation of the data obtained was used and the significance level (p <0.05) was taken into consideration.t-test was applied in the independent groups to compare the job satisfaction levels according to frequency analysis, gender and marital status to determine the demographic features of participants, one-way analysis of variance (ANOVA) was applied for the comparison in terms of age, seniority, education, their responsibilities in jobs and the provinces in which they worked and Tukey HSD test was applied to determine from which group the difference stems. Descriptive statistics was used to determine the average of scores obtained from the measurement of job satisfaction. There is no significant difference in the comparison of the job satisfaction in terms of gender, marital status and job distributions while there revealed a significant difference in the process of job (p<0,05). It is possible to conclude that the employees in “21 years and over” job experience group have higher job satisfaction than employees in “6-10 years “job experience group.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Abdullah, M.H.A., Shaw, J.D.(1999). “Personal Factors And Organizational Commitment: Main And İnteractive Effects İn The United Arab Emirates”, Journal of Management Issues, c.11, S. 1, ss.77-93.
Akçamete, G., Kaner, S., Sucuoğlu, B. (2001). Tükenmişlik İş Doyumu Ve Kişilik, Nobel Yayınları. Ankara
Basset, J.N., Lloyd, G.F. (2005). "Does Herzberg's Motivation Theory Have Staying Power", The Journal of Management Development, Vol. 24, pp.929-43.
Baycan, A. (1985). “An Analysis Of The Several Aspects Of Job Satisfaction Between Different Occupational Groups”, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
Bilgiç, R. (1998). The Relationship between job satisfaction and personel characteristic of Turkish worker, Journal of Psychology, 132/5.
Bozkurt İ., Bozkurt Ö., (2008).’’İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması’’Doğuş Üniversitesi Dergisi,9 (1) ss.18.
Brush D.H., Moch, M.K., Pooyan, A. (1987).‘’Individual Demographic Differences and Satisfaction’’, Journal of Occupational Behaviour, Vol.8, (2).
Çelen, Ü., Piyal, B., Karaodul, G., Demir, M. (2004). Ankara Onkoloji Eğitim Hastanesinde Çalışanların İş Doyumu, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, ss.297-317.
Davıs K.(1988). İşletmelerde İnsan Davranışı Örgütsel Davranış, Çeviri. Kemal Tosun. İ.Ü. İşletme Fakültesi, İstanbul.
Delfgaauw, J. (2005). The Effect of Job Satisfaction on Job Search : Not Justwhether, but also where. Tinbergen Institute Discussion Paper, October,Rotterdam, Erasmus University.
Eren, E. (1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, genişletilmiş 5.Baskı, Beta Yayınları. İstanbul.
Ekici,S., Belli, E., Gürbüz, A., (2009).Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Çalışanlarının İş Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1.
SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:7 SAYI:1 2012
ELEKTRONİK DERGİ
32
Gençay, A.Ö. (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:15 No:2, ss. 765-780.
Gürbüz, A. (2007). Kamu personelinin ücret tatmin seviyelerini belirlemeye yönelik bir araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6.ss.240-260.İstanbul.
Greenberg, J.; Baron, R.A. (2000). Behavior in Organizations, Seventh Edition, Prentice Hall, New Jersey.
Herzberg,F., Mausner, B., Synderman, B.B. (1959). The Motivation to Work. Wiley, New York.
Hickson C., Oshagbemi T., (1999). “The Effect of Age on the Satisfaction of Academics with Teaching and Research”, International Journal of Social Economics, 26 (4), pp.537-544.
Işık, İ.Y. (1996). Endüstri-Örgüt Psikolojisinin Kapsamına Bir Bakış. İçinde Yer Aldığı Eser: S.Tevruz (Ed.) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Ss.17-31, Ankara.
Keller,R.T. (1983). Predicting absenteeism from prior to absenteeism, attitudinal factors and nonattitudinal factors, Journal of Applied Psychology,68, pp.536-540.
Keser, A. (2005). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Çalışma ve Toplum, Sayı:4, ss.77-97.
Keser, A. (2006). Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ,Sayı. 1, ss.100-119.
Lossocco, K. (1990). Reactions to Blue Collar Work: a Comparison of Women and Men, Work and Occupations, Vol:17, No:2, pp.152-177.
Luthans, F. (1995). Organizational Behavior, Seven Edition, McGraw-Hill, Inc.New York.
Mason S.E., (1994).’’Gender Differences in Job Satisfaction’’, The Journal of Social Psychology, Kanada.
McCormick, E.J., Ilgen, D.(1987). Industrial and Organizational Psychology, 8 th Edition. London: Allen ve Unwin.
Mrayyan, M.T., (2005). ‘’Nurse Job Satisfaction and Retention: Comparing Public to Private Hospitals in Jordan’’, Journal of Nursing Management, Vol:13,ss.40-50.
SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:7 SAYI:1 2012
ELEKTRONİK DERGİ
33
Nelson, D.L., Quıck, J.C. (1995).Organizational Behavior: Foundations, Realities, and Challenges. Alternate Edition, West Company, New York.
Oshagbemı, T. (2000). “Is Length of Service Related to the Level of Job Satisfaction?”, International Journal of Social Economics, 27 (3), ss.213–226.
Özdevecioğlu, M. (2003). “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon.
Özkaya, Ö.M., Kocakoç, D.İ., Kara, E. (2006). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:13 Sayı:2.ss-77-96.Manisa.
Özgen, H.; Öztürk, A.; Yalçın, A. (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi, Adana.
Paksoy, M. (2002). Çalısma Ortamında İnsan ve Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi Yayın No: 4356, İstanbul.
Samad, S. (2006). “Predicting Turnover Intentions: The Case of Malaysian Governmen Doctors”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol:8, No:2, pp.113-119.
Schermerhorn, J.R., Hunt, J.G., Osborn, R.N.(1994), Management, John Willey and Sons. New York.
Sun, Ö.S. (2002). İş Doyumu Üzerine Bir Araştırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara.
Telman N., Ünsal, P., Çalışan Memnuniyeti, Epsilon, İstanbul.
Thomas,J., Griffin, R. (1983). The Social İnformation Processing Model Of Task Design: A Review Of The Literature. Academy Of Management Review, 8, pp.672-682.
Toker, B. (2007). Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1), pp.92-107.
Weıss, D.J., Dawıs, R.V., Englve, G.W., Lofquıst, L. H. (1967). Manual For The Minnesota Satisfaction Questionare. Minnesota Studies İn Vocational: XXII. Minneapolis, MN: University Of Minnesota.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com