EGE BÖLGESİNDEKİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE RESEARCH OF JOB SATISFACTION LEVELS OF THE STAFF WHO WORK IN THE DIRECTORATES OF THE YOUTH AND SPORTS IN THE AEGEAN REGION ABSTRACT

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 7

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

18-33

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı; Ege bölgesinde bulunan Gençlik ve Spor il müdürlüklerinde çalışan personelin iş tatmin düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmaya Ege bölgesinde yer alan 8 ilden (Aydın, Uşak, Manisa, Denizli, İzmir, Afyon, Kütahya, Muğla) 141’i bay, 47’si bayan olmak üzere toplamda 188 kişi katılmıştır. Araştırmada personelin iş tatmin düzeylerini ölçmek için Weiss ve Ark. (1967) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye Baycan, (1985) tarafından çevrilen 20 sorudan oluşan Minnesota İş Tatmin ölçeği uygulanmıştır. Anketlerin bazıları yüz yüze yöntemi ile doldurulmuş bazılarında ise posta ile katılımcılara ulaşılmış ve tekrar toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16 İstatistik programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi (p<0,05) alınmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için frekans analizi, cinsiyet ve medeni durumlarına göre iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t-testi; yaş, kıdem, eğitim, kurumdaki görevleri, çalıştıkları illere göre karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek içinde Tukey HSD testi uygulanmıştır. İş tatmin ölçeğinden alınan puanların ortalamasını belirlemek içinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Cinsiyet, medeni durum ve görev dağılımlarına göre iş tatmininin karşılaştırılmasında anlamlı farklılığa rastlanmazken; meslekte geçirilen görev süresinde anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Farklılığın 21 ve üstü yıl görevde bulunmaları 6-10 yıla göre daha fazla iş tatmin düzeyinin olduğu söylenebilir.

Abstract (2. Language): 

The purpose of this study is to determine the level of job satisfaction of the staff in the provincial Directorate of Youth and Sports in the Aegean Region. 141 women and 47 men, 188 persons in total from 8 provinces( Aydın, Uşak, Manisa, Denizli, İzmir, Afyon, Kütahya, Muğla) participated in this study in the Aegean region. In this study, Minnesota Job Satisfaction measurement consisting of 20 questions, which was developed by Weiss and his friends (1967) to measure the level of job satisfaction of the staff and was translated to Turkish by Baycan(1985) has been applied. Some of the surveys were filled through face to face method and some participants were reached via post. SPSS (16) Statistics Programme was used in the evaluation of the data obtained was used and the significance level (p <0.05) was taken into consideration.t-test was applied in the independent groups to compare the job satisfaction levels according to frequency analysis, gender and marital status to determine the demographic features of participants, one-way analysis of variance (ANOVA) was applied for the comparison in terms of age, seniority, education, their responsibilities in jobs and the provinces in which they worked and Tukey HSD test was applied to determine from which group the difference stems. Descriptive statistics was used to determine the average of scores obtained from the measurement of job satisfaction. There is no significant difference in the comparison of the job satisfaction in terms of gender, marital status and job distributions while there revealed a significant difference in the process of job (p<0,05). It is possible to conclude that the employees in “21 years and over” job experience group have higher job satisfaction than employees in “6-10 years “job experience group.

Key Words: 

Referanslar: 

Abdullah, M.H.A., Shaw, J.D.(1999). “Personal Factors And Organizational Commitment: Main And İnteractive Effects İn The United Arab Emirates”, Journal of Management Issues, c.11, S. 1, ss.77-93. Akçamete, G., Kaner, S., Sucuoğlu, B. (2001). Tükenmişlik İş Doyumu Ve Kişilik, Nobel Yayınları. Ankara Basset, J.N., Lloyd, G.F. (2005).

PDF Dosyası: