ÇALIŞMA YAŞAMINDA DUYGULAR VE DUYGUSAL EMEK: SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ VE ÖRGÜT TEORİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

EMOTIONS AND EMOTIONAL LIFE WORK EFFORT: SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY AND ORGANIZATIONAL THEORY IN TERMS OF A REVIEW

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 50

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

813-834

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada, birçok işin rol gerekliliklerinden biri olarak kabul edilen duygusal emek olgusunun temelleri sosyoloji, psikoloji ve örgüt teorisi ışığında incelenmektedir. Bu kapsamda duygu olgusu, sosyolojik ve psikolojik açıklamaları ile örgüt teorisindeki rasyonalite görüşleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Duygusal emek olgusu genel hatlarıyla değerlendirildikten sonra, sınırlı rasyonellik olgusunun duygusal emeğe katkısı belirtilmektedir.

Abstract (2. Language): 

In this study, the basic principles of emotional labor which is accepted as a one of the role necessities of many jobs is examined in the light of sociology, psychology and organization theory. In this scope, the concept of emotion is considered with sociological and psychological explanations and with rationality views in organization theory. After consedering the concept of emotional labor in general, the contribution of bounded rationality to emotional labor is explained.

Referanslar: 

ARNOLD M. B.; Emotion and Personality (Vols. 1 and 2). New York: Columbia University Pres. 1960. ASHFORTH B. E. / GIBBS B.W.; "The double-edge of organizational legitimation", Organization Science, Vol. 1, 1990. ASHFORTH Blake E. / HUMPHREY Ronald H.; "Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity", Academy of Management Review, Vol. 18, No.1, 1993. ASHFORTH Blake E.

PDF Dosyası: