TEK DEĞİŞKENLİ DAĞILIMLAR İÇİN KOLMOGOROV-SMIRNOV, LILLIEFORS VE SHAPHIRO-WILK NORMALLİK TESTLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

KOLMOGOROV-SMIRNOV, LILLIEFORS AND SHAPHIRO-WILK TESTS FOR NORMALITY

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 25

Sayı: 

  • 4

Sayfa Aralığı:: 

306-328

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Normal dağılım varsayımı çoğu zaman İstatistik işlemleri için kolaylaştırıcı bir işlev yapmaktadır. İstatistik, özellikle Tümevarım İstatistik için bu denli önemli olmasına rağmen tüm Türkçe yazında Normallik testlerinin metodolojisine ilişkin herhangi bir yayın bulunmadığı bir yana yabancı dillerdeki İstatistik kitaplarında da Kolmogorov-Smirnov Testi dışındaki testler ancak son zamanlarda yer almaya başlamıştır. Gerek 1933’de yayınlanan Kolmogorov-Smirnov, gerekse 1965’de İstatistik yazınına giren Shaphiro-Wilk testlerinin Türkçe yazında bulunmamasının bir eksiklik olduğu düşüncesi ile bu testlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Abstract (2. Language): 

The normality assumption has been at the core of a majority of standard statistical procedures and it is important to be able to test this assumption. Therefore testing normality has attracted broad interest of statisticians for decades. Among many procedures used to test this assumption one of the most well-known test is the Kolmogorov-Smirrnov test for univariate normal distributions. But interest in this topic was accelerated by the Shaphiro-Wilk test of normality. Due to the fact that the Turkish statistical literature is lacking from these tests the main interest of this paper to introduce these tests in question.

Key Words: 

Referanslar: 

[1] Normal dağılım için çarpıklık ve basıklık testleri, bkz: Genceli, M., Tek Değişkenli Dağılımlarda Normallik Testleri”, YTÜ, Sigma Dergisi, 2006/4, 69-91. Ayrıca Jarque-Bera Normallik testi ve bu teste ilişkin eleştiriler için bkz: Genceli, M., “İstatistik ve Ekonometri İlkeleri”, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2001, 252-256.

PDF Dosyası: