Matematik Dersi Proje Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

A Project Evaluation Scale Development Study Related To Mathematics Course

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 2

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

11-20

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Öğretim Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırma ile ilköğretim matematik dersi proje hazırlama sürecinde öğrencileri etkileyen nedenleri belirlemek amacı ile bir "Proje Değerlendirme Ölçeği" geliştirilmiştir. Araştırmaya Adana ili merkez ilçelerindeki ilköğretim okullarının beşinci ve altıncı sınıfına devam eden 839 öğrenci katılmıştır. Proje Değerlendirme Ölçeğinin güvenirliği, kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt geçerliği için gerekli analizler yapılmış ve "Düşünme Becerisi", "Sürecin Bireye Etkisi" ve "Matematik Öğrenmede Çevresel Destek" alt boyutlarından oluşan 18 maddelik bir ölçme aracı elde edilmiştir. Toplam varyansın %52.04'ünü açıklayan bu üç boyuta ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .89, .90 ve .84 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Proje Değerlendirme Ölçeği'nin ilköğretim beşinci ve altıncı sınıf matematik derslerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Abstract (2. Language): 

The main purpose of this study was to develop a reliable and valid measurement tool to assess the project in primary school mathematics course. Totally 839 fifth and sixth grade students participated to the study from different public primary schools which are located in Adana district. While developing the scale, the reliability; content validity; construct validity tests and, correlation analysis were all carried out respectively. In line with these analyses, it has been derived a 18 item scale including "Thinking Skill", "The Impact of the Procedure on Individual" and "The Environmental Support for Learning Mathematics" sub factors. Cronbach Alpha internal consistency coefficients of these three sub factors that explain 52,04 % of the total variance were calculated .89, .90 and .84 respectively. Finally, considering the results of the analyses, It can be said that the Project Evaluation Scale is a reliable and valid tool that can be applied in 5th and 6th mathematics courses.

Key Words: 

Referanslar: 

Arı, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 34-55. Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. (2009). Kırsal kesimdeki bir ilköğretim okulunda proje yürütme sürecinden yansımalar. İlköğretim Online, 8(1), 146-158. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 2 Mayıs 2011 tarihinde edinilmiştir. Bal, A. P. (2012).

PDF Dosyası: