You are here

Matematik Dersi Proje Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması

Share
A Project Evaluation Scale Development Study Related To Mathematics Course
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
11-20

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ile ilköğretim matematik dersi proje hazırlama sürecinde öğrencileri etkileyen nedenleri belirlemek amacı ile bir "Proje Değerlendirme Ölçeği" geliştirilmiştir. Araştırmaya Adana ili merkez ilçelerindeki ilköğretim okullarının beşinci ve altıncı sınıfına devam eden 839 öğrenci katılmıştır. Proje Değerlendirme Ölçeğinin güvenirliği, kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt geçerliği için gerekli analizler yapılmış ve "Düşünme Becerisi", "Sürecin Bireye Etkisi" ve "Matematik Öğrenmede Çevresel Destek" alt boyutlarından oluşan 18 maddelik bir ölçme aracı elde edilmiştir. Toplam varyansın %52.04'ünü açıklayan bu üç boyuta ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .89, .90 ve .84 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Proje Değerlendirme Ölçeği'nin ilköğretim beşinci ve altıncı sınıf matematik derslerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study was to develop a reliable and valid measurement tool to assess the project in primary school mathematics course. Totally 839 fifth and sixth grade students participated to the study from different public primary schools which are located in Adana district. While developing the scale, the reliability; content validity; construct validity tests and, correlation analysis were all carried out respectively. In line with these analyses, it has been derived a 18 item scale including "Thinking Skill", "The Impact of the Procedure on Individual" and "The Environmental Support for Learning Mathematics" sub factors. Cronbach Alpha internal consistency coefficients of these three sub factors that explain 52,04 % of the total variance were calculated .89, .90 and .84 respectively. Finally, considering the results of the analyses, It can be said that the Project Evaluation Scale is a reliable and valid tool that can be applied in 5th and 6th mathematics courses.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Arı, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 34-55.
Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. (2009). Kırsal kesimdeki bir ilköğretim okulunda proje yürütme sürecinden yansımalar. İlköğretim Online, 8(1), 146-158. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 2 Mayıs 2011 tarihinde edinilmiştir.
Bal, A. P. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersi Performans Görevi Hazırlama Sürecine İlişkin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunlar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 11-23.
Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Baran, M.& Maskan, A. K. (2009). Proje tabanlı öğrenme modelinin fizik öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin elektrostatiğe yönelik tutumlarına etkisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi, 12, 41-52.
Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analiz el kitabı (2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Chu, K. W. S. (2009). Inquiry project-based learning with a partnership of three types of teachers and the school librarian. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 60(8), 1671-1686.
Civelekoğlu, M. Ş. & Öztürk, Ş. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yönteminin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri, İlköğretim Online, 9(3), 1189-1200. http://ilko gretim-online.org.tr adresinden 18 Kasım 2011 tarihinde edinilmiştir.
Çakallıoğlu, S. N. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
Çakan, S. (2005). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı 6. Sınıf matematik dersine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Bir eylem araştırması). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
David, L. J. (2008). Project based learning. Teaching Students to Think, 65 (5), 80-82.
DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications.(2thed.) Thousand Oaks: Sage Publications.
Dominguez Carmino, G. (2004). Designing an assessment tool to describe students' mathematics knowledge. PhD Dissertation, Purdiee University, Indiana, USA.
Fleming, D. S. (2000). A teachers' guide to project based learning. http://eric.ed.gov/PDFS/ED469734.pdf adresinden 18 Kasım 2011 tarihinde edinilmiştir.
Gültekin, M. (2007). Proje tabanlı öğrenmenin beşinci sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme ürünlerine etkisi. İlköğretim online, 6(1), 93-112. http://ilkogretim-online.org.tr/vol6say1/v6s1m8.pdf adresinden 18 Kasım 2011 tarihinde edinilmiştir.
Güven, B. & Eskitürk, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve teknikler. E. Erginer (Ed.), XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 3 (s. 504-511). Ankara: Detay Yayıncılık.
Güvey, E. (2009). İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarında yer alan proje ve performans görevlerine ilişkin öğretmen ve veli görüşleri (Eskişehir İli Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Heddens,
J
. W. & Speer, W. R. (2006). Today's mathematics: concepts and classroom methods, and instructional activities (11th ed.) Hoboken, NJ: Wiley, Jossey-Bass Education.
Jones, R. (2007). Project based learning and early learning standarts: Making the connection. Exchange, 174, 8-12.
Krajcik, J. S., Blumenfeld, P. C., Marx, R. W. & Soloway, E. (1994). A collaborative model for helping middle grade science teachers learn project-based ınstruction. The Elemantary School Journal, 94(5), 483-497.
Krulick, S. , Rudnick, J. & Milou, E. (2003). Teaching mathematics in the middle school, Newyork: Pearson Education.
Kubinova, M., Novotna, J.; Littler, G. H. (1999). Projects and mathematical puzzles-a tool for development of mathematical thinking. (Ed: Inge Schwank) European Research in Mathematics Education I, II: Group 5. http://www.fmd.uni-osnabrueck.de/ebooks/erme/cerme1-proceedings/cerme1-p... adresinden 8 Temmuz 2011 tarihinde edinilmiştir.
Kurak, D. (2009).
İlköğretim
dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin yaptığı proje çalışmalarının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
Pegem
Eğiti
m ve Öğretim Dergisi / 2012 Cilt: 2, Sayı: 3
Matematik Dersi Proje Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması 19
Larmer J. & Mergendoller, J. R. (2010). 7 Essentials for Project-Based Learning. Educational leadership. 68(1), 34-37. http://www.bie.org/images/uploads/useful stuff/7 Essentials PBL EdLeaderSept10.pdf adresinden 18 Kasım 2011 tarihinde edinilmiştir.
Levine,
J
. B., Berghoff, B., Seybold, J., Sever, R., Blackwell, S. & Smiley, A. (2010). What teachers and administrators "need to know" about project-based learning Implementation. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Denver, Colorado. http://www.bie.org/research/study/teachers and administrators need to know adresinden 5 Aralık 2011 tarihinde edinilmiştir.
MEB (2009). Proje ve Performans Görevleri. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Genelgesi, No: 2009/37, Tarih: 16.04.2009, Sayı: B.08.0.İGM.0.08.01.01-010.06/7273 Genelge.
Muschla, J. A. & Muschla, G. R. (2009) Hands-on math projects with real-life applications. San Francisco, CA: Jossey-Bass, AWiley
Övez, M. G. (2007). Orta öğretim 9. sınıf matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir üniversitesi, Balıkesir.
Özdaş, A., Tanışlı, D., Köse, N. Y. & Kılıç, Ç. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde kullandıkları değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (s.124-130), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Özden, M., Aydın, M., Erdem, A. & Ekmekçi, S. (2009). Öğretmenlerin proje tabanlı fen öğretimi konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 92-102.
Senk, S. L., Beckmann C. E. & Thompson, D. R. (1997). Improving classrooom tests as a maens of improving assessment. The Mathematics Teacher, 90(1), 58-64.
Shearer K. & Quinn R. K. (1996). Using projects to ımplement mathematics standards. The Clearing House, 70(2), 73-76.
Sheffield, L. J. & Cruikshank, D. E. (2000). Teaching and learning elementary and middle school mathematics. New York: John Wiley and Sons.
Stiggins, R. J. (1999). Assessment, student confidence, and school success. Phi Delta Kappan, 83(3), 191-198.
Tabachnick, B. G.& Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. (4th ed.) Boston: Allyn and Bacon.
Tabuk, M. (2009).
Proje
tabanlı öğrenmede çoklu zekâ yaklaşımının matematik öğrenme başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Uslu, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf bilişim teknolojileri dersinde uygulanan proje tabanlı öğretimin başarıya etkisinin öğrenci ve öğretmen görüşleri temelinde değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
Yalçın, S. A., Turgut, Ü. & Büyükkasap, E. (2009). Proje tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin elektrik konusu akademik başarılarına, fiziğe karşı tutumlarına ve bilimsel işlem becerilerine etkisinin incelenmesi.
International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 81-105.
Yıldız, F. (2008). "Oran, orantı ve yüzdeler" ünitesinin proje tabanlı öğrenme ile öğrenilmesinin matematik dersindeki başarıya ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Yurtluk M. (2003). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının matematik dersi öğrenme süreci ve öğrenci tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com