You are here

Keman Eğitiminde Temel Becerilerin Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi

Share
The Evaluation of The Basic Skills in Violin Training by Many Facet Rasch Model

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
175-187

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerinin keman eğitiminde kazanmış oldukları temel becerileri çok yüzeyli Rasch ölçme yöntemi ile değerlendirmektir. Rasch ölçme modeli bir davranışı gerçekleştirme olasılığının, o kişinin yeteneğine bağlı olduğunu ifade eder. Çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ise öğrencilerin bir davranışı gerçekleştirebilme durumuna ilave olarak, puanlayıcı katılığı/cömertliği, davranışın güçlüğü, gibi faktörleri de ekleyerek tek parametreli modeli çok parametreli bir model haline getirmiştir. Bu araştırmada müzik öğretmenliği alanında eğitim gören öğretmen adaylarının keman eğitimi ile ilgili temel becerileri, puanlayıcıların katılık/cömertliklerine ve davranışı sergileme güçlüğüne göre değerlendirilmiştir. Araştırmada 3 farklı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde "Keman eğitimi" dersine devam eden 27 öğrenci örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmada verileri toplamak amacı ile "Keman Çalma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Sonuç olarak müzik eğitiminde özellikle performansa dayalı öğrenmelerin değerlendirilmesinde Çok-Yüzeyli Rasch ölçme modelinin etkin olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the usefulness of the many-facet Rasch model (MFRM) in evaluating the quality of performance related to violin education in Anatolia Fine Arts High School students. The Rasch Model utilizes item response theory stating that the probability of a correct response to a task depends largely on a single parameter, the ability of the person. MFRM extends this one-parameter model to other facets, for example, rater severity, rating scale format, task difficulty levels. This paper specifically investigated the students' violin performance ability in terms of task difficulty and rater severity/leniency. 27 students selected randomly form the three different Anatolia Fine Arts High Schools from the three different regions in Turkey. Students demonstrate the violin performance during the autumn semester of the 2009-2010 school years in the "Violin Education" course. Three judges evaluated each student's violin performance using "Violin Performance Evaluation Rubric". The results of this study demonstrated that the MFRM is a powerful tool for handling polytomous data in performance assessment in Music education.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Adıgüzel, Ö. (2010), Eğitimde Yaratıcı Drama, Ankara: Naturel Yayınevi.
Atılgan, H. (2005). Müzik öğretmenliği özel yetenek seçme sınavının çok-yüzeyli Rasch modeli ile analizi (İnönü Üniversitesi örneği). Eurasian Journal of Educational Measurement, 20, pp, 62 - 73.
Baştürk, R. (2008). Sözlü Sunuma Dayalı Davranışların Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Analizi, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Cilt I, 671-683,Ankara.
Berberoğlu, G. (1988). Seçme Amacıyla Kullanılan Testlerde Rasch Modelinin Katkıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Bergee,
M.J.
, (2003). Education Faculty Interjudge Reliability of Music Performance Evaluation, Journal of Research in Music Education, Vol. 51, No. 2 (Summer, 2003), pp. 137-150.
Ciorba, C.R., Smith, N.Y. (2009). Measurement of Instrumental and Vocal Undergraduate Performance Juries Using a Multidimensional Assessment Rubric, Journal of Research in Music Education, 57(1), April 2009, pp. 5-15.
Çilden, Ş. (2003). Çalgı Eğitiminde Nitelik Sorunları, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu İnönü Üniversitesi, Malatya,
30-31 Ekim 2003.
184
• •I
Pamukkale
University Journal of Education, Number 31 (January 2012/1)
Keman Eğitiminde Temel Becerilerin Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi
Çilden, Ş., Ercan, N. (2004). Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında ve AGS Liseleri Müzik Bölümlerinde Yapılmakta Olan Çalgı Eğitiminde Nitelik Sorunları, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, İsparta.
Elliott, C.A. (1995). Race and Gender as Factors in Judgements of Musical Performance, Bulletin of the Council for Research in Music Education, No. 127, The 15th International Society for Music Education: İSME Research Seminar (Winter, 1995/1996), pp. 50-56. http://www.jstor. org/pss/40318766
Englehard, G., Jr. (1990). Thorndike, Thurstone and Rasch: A Comparison of Their Approaches to Item-Invariant Measurement. Paper Presented at the American Educational Research Association conference, Boston.
Fosnot, C. (1996) Constructivism: Theory, perspectives, and practice. New York: Teachers College Press.
Hambleton, R.K. & Swaminathan, H. (1985). Item response theory: Principles and applications. Boston: Kluwer. Hambleton, R. K., Swaminathan
Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2005). Fen
Eğitimind
e Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 101-107.
Linacre, M. (1993). Generalizability theory and many-facet Rasch measurement. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Atlanta, GA.
Linacre, M. (1998). A User guide to FACETS Rasch Measurement Computer Program and FACFORM Data formating Computer Program. Chicago, IL. : MESA Press
Özen, N. (1999). Okullardaki Çalgı Eğitiminde Öğretmenin Rolü, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:19, Sayı:3, s.
105-108.
Rasch, G. (1980). Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Chicago, IL.: MESA Press.
Saraç, G., Şeker, H. (2008). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Çalgı Öğretimindeki Performansın Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, sayı: 20 (syf: 99-109). http://e- dergi.atauni.edu.tr/index.php/GSED/ article
Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture, Educational Researcher, 29(7), 4-14.
TDK, (2002). Yabancı Kelimelere Karşılıklar. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 708 (Genişletilmiş 2. Baskı).
TDK (2011). Güncel Türkçe Sözlük. http://tdkterim. gov.tr/bts/ (11.04.2011)
TDK (2011). Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu. (11.04.2011)
Uçan, A. (1977). Uygulamalı Keman EğitimindePsiko-Motor Becerilerin ve Ürünlerinin Ölçülmesi, Filarmoni Aylık Müzik ve Fikir Dergisi, Türkiye Filarmoni Derneği Yayın Organı, Yıl:12 Sayı:124, Şubat 1977 (18-29).
Uçan, A. (1980). "Çevreden Evrene Keman Eğitimi" Üzerine. Çağdaş Eğitim Dergisi. Ağustos, Yıl:5, Sayı:47.
Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye'deki Durum, Ankara: Evrensel Müzikevi, (Genişletilmiş 3. Basım).
Uçan, A., (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
White, J. (1999). Thinking about Assessment, Journal of Philosophy of Education, 33(2),
201.
Wiliam, D. (2003). National curriculum assessment: How to make it better. Research Papers in Education, 18(2), 129-136.
Van der Linden, W. J. & Hambleton, R. K. (1997). "Item Response Theory: Brief History, Common Models And Extensions". In van der Linden, W. J. & Hambleton, R. K. (Eds.), Handbook of Modern Item Response Theory. New York: Springer.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com