Keman Eğitiminde Temel Becerilerin Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The Evaluation of The Basic Skills in Violin Training by Many Facet Rasch Model

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 31

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

175-187

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerinin keman eğitiminde kazanmış oldukları temel becerileri çok yüzeyli Rasch ölçme yöntemi ile değerlendirmektir. Rasch ölçme modeli bir davranışı gerçekleştirme olasılığının, o kişinin yeteneğine bağlı olduğunu ifade eder. Çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ise öğrencilerin bir davranışı gerçekleştirebilme durumuna ilave olarak, puanlayıcı katılığı/cömertliği, davranışın güçlüğü, gibi faktörleri de ekleyerek tek parametreli modeli çok parametreli bir model haline getirmiştir. Bu araştırmada müzik öğretmenliği alanında eğitim gören öğretmen adaylarının keman eğitimi ile ilgili temel becerileri, puanlayıcıların katılık/cömertliklerine ve davranışı sergileme güçlüğüne göre değerlendirilmiştir. Araştırmada 3 farklı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde "Keman eğitimi" dersine devam eden 27 öğrenci örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmada verileri toplamak amacı ile "Keman Çalma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Sonuç olarak müzik eğitiminde özellikle performansa dayalı öğrenmelerin değerlendirilmesinde Çok-Yüzeyli Rasch ölçme modelinin etkin olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Abstract (2. Language): 

The purpose of this study is to investigate the usefulness of the many-facet Rasch model (MFRM) in evaluating the quality of performance related to violin education in Anatolia Fine Arts High School students. The Rasch Model utilizes item response theory stating that the probability of a correct response to a task depends largely on a single parameter, the ability of the person. MFRM extends this one-parameter model to other facets, for example, rater severity, rating scale format, task difficulty levels. This paper specifically investigated the students' violin performance ability in terms of task difficulty and rater severity/leniency. 27 students selected randomly form the three different Anatolia Fine Arts High Schools from the three different regions in Turkey. Students demonstrate the violin performance during the autumn semester of the 2009-2010 school years in the "Violin Education" course. Three judges evaluated each student's violin performance using "Violin Performance Evaluation Rubric". The results of this study demonstrated that the MFRM is a powerful tool for handling polytomous data in performance assessment in Music education.

Key Words: 

Referanslar: 

Adıgüzel, Ö. (2010), Eğitimde Yaratıcı Drama, Ankara: Naturel Yayınevi. Atılgan, H. (2005). Müzik öğretmenliği özel yetenek seçme sınavının çok-yüzeyli Rasch modeli ile analizi (İnönü Üniversitesi örneği). Eurasian Journal of Educational Measurement, 20, pp, 62 - 73. Baştürk, R. (2008). Sözlü Sunuma Dayalı Davranışların Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Analizi, I.

PDF Dosyası: